280427249_5203569286365717_7482480264889067638_n_1920

Hvem skal innhente Politiattest i Spa/Bra?

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.

Alle trenere, lagledere og andre foreldre som er involvert i laget skal innhente politiattest.

Hvem har ansvaret?
Styret i SpaBra har utnevnt Marte Bøhm som klubbens styrerepresentant til å håndtere ordningen.

Hvordan innhente?
På følgende link kan attesten innhentes: www.idrett.no/politiattest

Skjemaet fylles ut i sin helhet og signeres i fellesskap med Spa/Bras utnevnte representant før innsendelse til politiet.
Se skjema her: Bekreftelse på formål politiattester
Etter at politiet har behandlet søknaden sendes den i retur til søkeren. Søkeren plikter å fremvise politiattesten til Spa/Bras representant som blir visuelt kontrollert og loggført. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

 

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Denne bekreftelsen får du ved å kontakte gruppeleder eller ansvarlig for politiattest i Sparta Bragerøen.

Politiattesten skal fremvises for ansvarlig for politiattest eller dens vara. Det bekreftes så i klubbens medlemsregister at politiattest er fremvist. Attesten skal ikke oppbevares av Støren Sportsklubb, og dens innhold er konfidensiell informasjon.

Bekreftelse på formål
Du trenger en bekreftelse på formål fra Støren Sportsklubb som må legges ved søknaden. En ferdig signert mal ligger vedlagt nederst på denne siden. Den fyller du ut slik: (Husk å påføre dagens dato!)

Politiattestansvarlig besørger at du får nødvendig bekreftelse på formål med attest.
Denne skal du vedlegge søknad om politiattest.Det er enkelt å søke politiattest på nett:

SØK POLITIATTEST HER

Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

For at politiattesten skal bli registrert i Min Idrett må dere være registrert som medlemmer i Spabra.

Husk å ta trenereattesten, det tar 20 min og er obligatorisk for alle med verv i idretten:)
https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

Hvem skal innhente Politiattest i Spa/Bra?

Kontakt Tine Elfrida Hoel Sørensen på medlem@spabra.no for å innhente «Formål»

Sparta / Bragerøen IL
Adresse: Tomineborgveien 2, 3011 Drammen
Epost: post@spabra.no

Hjemmebane på Lier Stadion:
Nøsteveien 70, 3402 Lier

Klubbhuset på Brakerøya:
Tomineborgveien 2, 3011 Drammen

Org.nr: 974916754
Kontonummer: 2260 05 05002
Vipps: #23896

Postadresse:
Pb 504 – Brakerøya
3002 Drammen

Følg oss på sosiale medier

© 2023