Sportslig fokus i SpaBra

Spabra er et idrettslag for barn opp til 12 år.


Visjon: Flest mulig - lengst mulig

Verdier: Trivsel, idrettsglede og gode holdninger


Du kan lese mer om vår klubbdrift og sportsplan i dokumentet her:


Holdninger i SpaBra                                                                                                                                                            

1. Flest mulig, lengst mulig. I SpaBra ønsker vi å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter kamp\trening. La spillere bli best mulig ut fra sine ambisjoner. Alle er like mye verdt.

2. Fokus er spillerutvikling, holdning og prestasjon, ikke resultater. De sportslige ferdighetene utøverne lærer kan bli brukt i noen få år. Holdninger de lærer vil vare livet ut.

3. Gode holdninger er bedre enn talent uten holdninger. Laget må ha fokus på holdningsskapende arbeid fra tidlig alder.

4. Vi lar spillere gjøre feil i læringsprosessen. Vi fokuser på å forsterke det positive. Vår oppgave er å gi mye ros og lar ungene eksperimentere som en del av læringsprosessen.

5. Treneren skal oppfordre til å ta vare på hverandre. For eksempel: hvis en spiller feller en motstander skal spilleren gå bort og spørre hvordan det går.

6. I SpaBra er vi opptatt av at alle skal føle seg inkludert i et fellesskap. Det skal være fokus på at alle skal få være med i spillet, uavhengig av ferdigheter.

7. Trenerne og foreldre er de viktigste rollemodeller for god og dårlig oppførsel på og rundt banen.

8. I SpaBra ønsker vi dialog og kunnskapsoverføring på tvers av alderstrinn.

9. I SpaBra er klubben sjef. Det er ikke ønskelig med klubb i klubben. Det er viktig at alle følger SpaBra sine retningslinjer slik at vi får en lik praksis.


Rettningslinjer i SpaBra

•S/B skal være en klubb for barn og ungdom der økonomi ikke skal ekskludere noen, samt arbeide for inkludering av barn/unge fra andre kulturer.

•S/B`s ledere skal til enhver tid med sin oppførsel, være bevisst på at de er forbilder for spillerne.

•S/B skal arbeide for å vise respekt for dommere, ledere, med- og motspillere og andre personer ved arrangementene.

•S/B skal arbeide aktivt mot mobbing.

•S/B må hele tiden bevisstgjøre og fremme lojalitet overfor klubbens sportslige retningslinjer og andre styringsdokumenter som er fastsatt av S/Bs styrende organer.

•Klubben skal ha egen Fair Play Ambassadør

•S/B skal tilby lagsaktivitet i fotball og ballsidighet.

•Deltakelse på turneringer skal primært foregå innenfor den enkelte idretts sesong.

•S/B skal tilstrebe å ha et godt utviklingstilbud både for bredde og for de som har høyere ambisjoner. Trenere/lagledere skal vise hensyn til klubbens verdier i vurderingen av hvordan man praktisk utfører dette punktet. Barna skal oppleve lik oppmerksomhet, veiledning og faglig trening uavhengig av nivå. Mengden trening skal baseres på barnas ønske om egen innsats.

•Det bør skaffes to trenere og to medhjelpere til hvert lag som startes opp. Klubben bør utarbeide enkle arbeidsinstrukser for lederoppgaver samt for støtteapparatet rundt lagene.

•Det skal innkalles til faste trener- og ledermøter gjennom året, og det bør avholdes ett møte på høsten og ett på våren.


Retningslinjene skal overholdes av trenere, ledere og foreldre og brudd på disse skal rapporteres org.leddet (klubben, idrettskretsen). Endring av klubbens verdigrunnlag og/eller sportsplan skal diskuteres i styret og gjennomgå en demokratisk prosess med avstemming og 2/3 flertall i årsmøtet.
Levert av IdrettenOnline