343452091_187252990889253_972366511903574515_1920-px

Sparta Bragerøen IL - “Flest mulig – lengst mulig”

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Innledning / historie

Vår visjon

Organisering

3.1 Styret i SpaBra 2023/2024

3.2 Årshjul

Infrastruktur

4.1 Anlegg og treningsfasiliteter

4.2 Utstyr og materiell

4.3 Aktivitetsavgift, medlemskontingent og forsikring

Trening, kamper og cuper

5.1 Trening

5.2 Seriespill

5.3 Cup deltakelse

Forventninger til spillere, foreldre og trenere

6.1 Forventninger til spillere

6.2 Forventninger til foresatte, foreldrevettreglene i henhold til NIF

6.3 Forventninger til trenere

SpaBra-dagen

Retningslinjer

8.1 Fair Play

8.2 Trening og laginndeling

8.3 Kommunikasjon

8.4 Trener- og lagleder forum

8.5 Dugnader, sponsorer og lagkasser

8.6 Tilsynsvakt

8.7 Skolekrets

8.8 Politiattester

8.9 Annet

Formål:

Hensikten med denne klubbmanualen er å gi en kortfattet introduksjon til hvilke verdier og retningslinjer Sparta Bragerøen IL (SpaBra) drives etter. Den er ment som et enkelt styringsverktøy for lagledere, trenere, foreldre og foresatte, styret og andre med en funksjon i klubben. Vi ønsker en klubb med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle. Mer detaljerte retningslinjer finnes i klubbens Sportsplan.

Les mer

 

1. Innledning / historie

Litt historie:

Idrettslaget Sparta/Bragerøen, stiftet 12.06.1919 er idrettslag fra østre Drammen/ytre Lier. Klubben er en sammenslåing av IF Sparta og Bragerøens Ballklubb og kalles derfor på folkemunne ”SpaBra”. Klubben drev tidligere med bandy i tillegg til fotball.

SpaBra er i dag en idrettsklubb for alle barn fra 5-12 år. SpaBra sitt nedslagsfelt er primært Høvik skolekrets. Treninger foregår på Lier stadion og Brakerøyabanen. I 2012 gikk klubben sammen med Liungen og stiftet Stoppen SK for å sikre bredde og lag i ungdomsfotballen. Dette innebærer at våre spillere går over i Stoppen SK når de kommer til 11’er fotball fra 13 år og oppover.

SpaBra har ingen ansatte og er basert på frivillighet og dugnad. Det er primært foreldre og andre ressurspersoner som fungerer som trenere, lagledere og styremedlemmer.

SpaBra ønsker å være et lavterskeltilbud for alle barn som vil være med, derfor har vi lave kontingenter, lite dugnadsarbeid og støtteordninger for de som trenger det. Vi hjelper også hverandre med kjøring til kamper og treninger, og vi hjelper også til med utstyr om det er et spørsmål om økonomi.
Klubben tilstreber til enhver tid å ha relevant og oppdatert informasjon på våre websider og Facebook. Vår hjemmeside finner du på: www.spabra.no, og klubben kan kontaktes på post@SpaBra.no

 

2. Vår visjon “Flest mulig – lengst mulig”

Visjonen er klar når det gjelder barnefotball:

❖ SpaBra skal være en trygg arena for alle hvor gode holdninger og respekt for omgivelsene og hverandre skal stå i fokus på alle nivåer.

❖ God på bredde og fotball for alle. I tillegg skal SpaBra også kunne fungere som en god utviklingsarena for de som har ekstra interesse og ambisjoner.

Ut i fra denne visjonen ønsker vi at alle jobber for utvikling gjennom mestring, fotballglede, hospitering, differensiering og felles holdninger slik at alle kan trives med fotball i SpaBra.
Det gjør vi ved å opptre i henhold til NFF sine retningslinjer og klubbens retningslinjer. For å styrke rekrutteringen av spillere, skal SpaBra hvert år markedsføre seg aktivt inn mot Høvik
skolekrets.

3. Organisering


Årsmøtet velger klubbens styre og vedtar alle viktige retningslinjer for klubben og styrets arbeid.

Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben som innebærer:

 

• Legge forholdene til rette for den aktive idretten.

• Kostnadseffektive anlegg, ved fornuftige investeringer og vedlikehold.

• Samarbeid med kommunen og andre aktører for investering i anlegg og utstyr.

• Sunn økonomisk drift og bæreevne i dårlige tider.

• Opparbeide nye og sikre inntektskilder.

• Realistiske langtidsplaner.

Hvert lag/årskull har en lagleder samt et passende antall trenere. Lagleder bør være hovedansvarlig for organisering, anskaffelse av utstyr til laget i samarbeid med klubbens Materialforvalter, påmelding til serie og cuper, og kommunikasjon i gruppen. Trenere skal planlegge og lede treninger, og lede laget i kamper.

Klubben tilbyr trenerkurs for klubbens trenere, og oppfordrer alle trenere til å ta dette.
SpaBras minimumskrav er at en trener per tiende spiller skal ha trener kurs, slik at: 1-10 barn = 1 trener med trenerkurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30 barn = 3 trenere med kurs osv. Klubbens kompetanseansvarlige kan kontaktes for informasjon og påmelding til relevante kurs. SpaBra betaler selvfølgelig for alle kurs.

Det bør arrangeres minimum et foreldremøte i året for å sikre god kommunikasjon og involvering fra foreldregruppene. Styret skal informeres og inviteres til foreldremøter, for å gi informasjon om klubben, og bistå trenere og lagledere.

Oppdatert liste over styremedlemmer samt lagledere og trenere for hvert lag skal til enhver tid finnes tilgjengelig på klubbens nettsider.

Les mindre

Rolle
Navn
Telefon
Epost
Leder
Vibecke Iren Åsly
909 55 272
post@spabra.no
Sportslig leder
Magnus Temte
975 14 199
sport@spabra.no
Kommunikasjonsansvarlig
Uroš Đurđević
477 14 323
urosdurdevic@gmail.com
Økonomiansvarlig
Ann-Katrin Llarena
450 24 035
faktura@spabra.no
Medlemsansvarlig
Tille Marie Breda
975 18 757
tille@breda.no / medlem@spabra.no
Fair play-ansvarlig
Marte Bøhm
920 40 948
fairplay@spabra.no
Anleggsansvarlig + materialforvalter
Inderjit Singh Marjara
988 23 814
anlegg@spabra.no / material@spabra.no
Varamedlem
Fithawi Mehari
968 77 696
fithimehari@yahoo.com
Tid
Hva skjer
Februar
Utsending medlems-og aktivitetskontingent, påmelding seriespill 5er + 7er
April
Oppstart seriespill vår
Juni
Trener- og lagleder forum 8. juni, Liungen cup, evt. endringer seriespill høst
August
Styremøte, oppstart seriespill høst
Oktober
Styremøte, tildeling treningstider hall
Desember
Styremøte
Varierende
Foreldremøter, trenerforum, kurs

4. Infrastruktur

4.1 Anlegg og treningsfasiliteter

Klubben disponerer to utendørsanlegg. Det er Lier Stadion ved Stoppen/St.Hallvard som eies av Lier Kommune, og det er Brakerøyabanen. Ved Brakerøyabanen ligger også klubbens klubbhus, som disponeres av klubben til ulike arrangementer samt utleie av lokaler som generer noe inntekter for klubben. For vintersesongen tildeles klubben treningstider i Lierhallen og Høvikhallen ved Høvik skole samt utendørs på Lier Stadion. Treningstider settes opp i samarbeid med Sportslig leder og lagledere i klubben 2 ganger i året; en for vår/sommer sesong og en for høst/vintersesong. Treningstider for samtlige lag skal til enhver tid ligge tilgjengelig på klubbens nettside. Ved behov for møterom for eksempel til foreldremøter eller lagsamlinger kan klubbhuset ved Brakerøyabanen, eller alternativt huset på Lier Stadion benyttes. Ved lån av lokaler er man selv ansvarlig for rydding og vasking.

Les mer

 

4.2 Utstyr og materiale

Klubben eier og anskaffer nødvendig utstyr og materiell for gjennomføring av trening og kamper. Dette innebærer baller, kjegler, vester og drakter mm. Klubben tilbyr trenere og lagledere overdelen til klubbens overtrekksdress (1 per 8 spillere), som det anmodes om at benyttes i trening og kamp for best mulig profilering av klubben og våre sponsorer. Fotballsko, leggbeskyttere, strømper, shorts og eventuell overtrekksdress skal i utgangspunktet anskaffes av spilleren selv. Klubben har noe midler til støtte ved behov. SpaBra har en avtale med Adidas gjennom Torshov Sport. Denne avtalen gir alle medlemmer 20% på alt Adidas utstyr, og 15% på resten av merkevarene Torshov Sport fører. Ved felles lag bestilling på for eksempel treningsdresser, oppnås 30% på bestillingen. Avtalen gir SpaBra en payback i form av en gratispakke som SpaBra får hvert år. Styret tar avgjørelse på hva denne skal brukes til ut fra behovet til klubben. Consolvo og Learn er våre hovedsponsorer, og skal være på magen/ryggen på alle drakter, treningsdresser, jakker etc. Kjøper lagene inn andre typer utstyr som for eksempel bager, bør det også trykkes på dette. For trykking ta kontakt med Materialforvalter. Anskaffelse av nytt utstyr skal gå gjennom klubbens Materialforvalter. Utstyr er en betydelig kostnad for drift av klubben, og det er viktig at hvert lag tar ansvar for å ta best mulig vare på klubbens utstyr til en hver tid. Lagledere og trenere er ansvarlig for klubbens utstyr og drakter som er utdelt til laget, og skal informere Materialforvalter om tap og svinn av utstyr. Alle lag skal innrapportere til materialforvalter innen 20. februar hvert år: – hvilket utstyr de har – hva som er ødelagt/borte – hva de evt. trenger av påfyll Gammelt og ødelagt utstyr skal alltid leveres tilbake til materialforvalter. Ved supplering av utstyr til høstsesongen så er fristen 30. juni.   Klubben dekker i utgangspunktet følgende per lag:

• En (1) ball per spiller
• En (1) vest per spiller, fortrinnsvis fordelt på fire farger
• En (1) pakke kjegler 
• Ett (1) sett medical kit
• En (1) drakt per spiller, Excel-liste for hvert lag, utbytte ved behov
• En (1) keeperdrakt per påmeldte lag for seriespill
• En (1) keeperhansker per påmeldte lag for seriespill
• En (1) stor utstyrsbag per lag påmeldt til seriespill
• Klubbens overtrekksdress for trenere og lagleder (1 overtrekksdress per 8 spillere som tommelfingerregel) Drakter skal kun brukes til kamper og cuper, og ikke brukes til trening. Dette for å begrense slitasje. Klubbens utstyr skal returneres til klubbens materialforvalter når laget går over i Stoppen.  

4.3 Aktivitetsavgift, medlemskontingent og forsikring

Det koster penger å drive en idrettsklubb. Treningsfasiliteter, undervarme, utstyr og avgifter for deltakelse i cuper er eksempler på noen av klubbens utgifter. For å dekke slike kostnader er vi derfor avhengig av medlemskontingent og aktivitetsavgift fra alle spillere og våre medlemmer. SpaBra bruker Spond for blant annet all registrering av medlemmer, og utsending av og oversikt over medlemskontingent og aktivitetsavgift. Laglederne er ansvarlige for og sørger for at oversikt over aktive spillere til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for klubben i Spond. Endringer i spillerstall – beskjed om innmelding eller utmelding – sendes fortløpende til Medlemsansvarlig. Klubben tilbyr vanlig medlemskap og familiemedlemskap. Kontingent faktureres en gang per år. Se klubbens nettsider for satser. Eventuelt fritak kan søkes om og søknad sendes til post@SpaBra.no Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Det er derfor viktig at alle spillere i klubben betaler medlemsavgift, og ingen spillere får lov å trene eller spille kamper før denne er betalt. Vi oppfordrer alle til å registrere SpaBra som mottaker av din Grasrotandel. Det vil tilføre klubben ekstra midler 🙂  

5. Trening, kamper og cuper

5.1 Trening

Treningstider tildeles og koordineres med Sportslig leder som nevnt over. I utgangspunktet anbefaler klubben en trening per uke i alderen 6-10 år, mens dette kan økes til to ukentlige økter fra og med det året de fyller 10 år. Utetreninger i vintersesongen (dvs fra etter høstsesongens slutt og frem til vårsesongen begynner) tilbys fra det kalenderåret barna er 9 år (altså fra høstsesongen). Frivillige ekstra treninger kan være mulig tidligere dersom trenere og foreldregruppen er positive til dette, men det skal eventuelt kommuniseres og godkjennes av Sportslig leder. Øvrige retningslinjer og råd med hensyn på gjennomføring av treninger finnes i klubbens Sportsplan som er tilgjengelig for samtlige trenere og lagledere. Spa/Bra støtter allsidighet for barn, og oppfordrer til fleksibilitet med hensyn til deltakelse for barn som også driver med andre aktiviteter. Samtidig mener klubben at det er rimelig å forvente at spillere stiller opp på noen treninger for å kunne delta på kamper.  

5.2 Seriespill

Sportslig leder melder inn lag til fotballkretsen for seriespill for vårsesong og høstsesong. Hver lagleder er ansvarlig for å melde inn antall lag for sitt lag til Sportslig leder. I tråd med fotballkretsens retningslinjer kan lagene i aldersklassene fra og med 8 år til og med 12 år påmeldes i “lite øvd”, “middels» eller «øvd» kategori. Det understrekes imidlertid at det skal settes opp jevne lag for hvert årskull og samtlige lag fra et årskull meldes inn i seriespill i samme kategori. Lagledere og trenerne må derfor vurdere om gruppen samlet er forholdsvis øvet eller ikke øvet. I SpaBra så er vi så heldige å ha utrolig gode treningsforhold både sommer og vinter, og våre barn får veldig mye balltrening i forhold til mange andre klubber. Dette tilsier at mange av våre lag normalt vil meldes opp i «øvd» nivå, men dette er det opp til trenere og lagledere å vurdere. Påmeldingsfristen er: 9-er fotball: 20. januar 7+5-er fotball: 20. februar 3-er fotball: 10. mars For hjemmekamper er vi ansvarlige for å stille dommer til seriekamper. Lagleder eller trener kan kontakte dommere via Facebook-side «Dommerne på Stoppen». Vi har også et samarbeid med Stoppen SK v/Niklas Kvistad Hollund som hjelper oss med å sette opp dommere. Han kan kontaktes via facebook siden. Dommersatser er følgende: 3-er kamper: 100,- 5-er kamper: 150,- 7-er kamper: 200,- 9-er kamper: Dommer sender inn refusjon via Fiks Fotball selv Dette er selvfølgelig en kostnad klubben dekker, og for refusjon av utlegg til dommerkostnader sendes en mail til faktura@spabra.no med informasjon om dato, bane, hjemme- og bortelag, alderstrinn, beløp og hvilket kontonr. beløpet skal overføres til.  

5.3 Cup deltakelse

SpaBra dekker deltagelse på 2 cuper hvert halvår. Vi oppfordrer til deltakelse i Liungen Cup for alle lag i SpaBra og denne er inkl. i de 2 cupene pr. halvår. Påmelding til cuper gjelder per påmeldte lag i seriespill. Det finnes mange fine turneringer i området, og Sportslig leder eller andre ressurspersoner kan gi råd. Ettersom det ofte blir ganske tett program både i vårsesongen og høstsesongen, kan en fin løsning være å prøve å finne noen innendørsturneringer i vinterhalvåret. Lagleder/trener melder på til cuper, og faktura sendes til Økonomiansvarlig på faktura@spabra.no. Eventuelle overnattingsturer og cuper som krever dette skal forankres i styret. Overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Alle cuper som laget ønsker å delta på skal være et tilbud til alle spillerne på laget. Alle cuper som laget ønsker å delta på skal være et tilbud til alle spillerne på laget. Dersom en cup deltagelse krever egenandel for spilleren bør dette finansieres gjennom felles dugnader/sponsorinntekter.  

6. Forventninger til spillere, foreldre og trenere

6.1 Forventninger til spillere

Det stilles enkelte krav og forventninger til spillerne på et fotballag:
• Møt presis til trening og kamp.
• Gi beskjed i god tid dersom du ikke kan komme på trening eller kamp.
• Fair Play: Fair Play handler om mer enn taklinger. Det innebærer også at du ikke filmer, ikke holder og at du utviser respekt overfor med- og motspillere, dommer, trener og tilskuere på og utenfor banen.
• Ta vare på: Bruk refleks og hjelm til og fra trening/kamp (forsikringen gjelder til og fra trening/kamper).
• Ha en positiv fremtoning.
• Vær konsentrert og gjør ditt beste på trening og kamp, husk du er en del av et lag, laget avhenger av alle. • Forsøk å gjøre det som er best for laget, spill hverandre gode, gå foran som et godt eksempel.
• Hjelp til med gjennomføring av treningen. Gjør det du får beskjed om og hjelp til med å plassere ut kjegler, flytte mål o.l. Hjelp til med å rydde sammen utstyr etter treningen.
• Positive holdninger. Ikke kritiser medspillere. SpaBra har nulltoleranse for mobbing.
• Innarbeid gode treningsvaner, tren jevnlig og og yt god innsats.
• Ikke vær for fokusert på resultatet i kampene.  

6.2 Forventninger til foresatte, foreldrevettreglene i henhold til NIF

• Stille opp på dugnad i klubben. NB! Dette holder treningsavgiften nede
• Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
• Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
• Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
• Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
• Respekter dommerens avgjørelser selv om du av og til er uenig!
• Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!  

6.3 Forventninger til trenere

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett i både kamp og trening:

• Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
• Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
• Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel smitter over på spillere, dommere og tilskuere.
• Gjennom Fair play møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle
• Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet. • Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon.
• Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
• Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.
• Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.
• Jeg utvikler mennesker som spiller fotball og ikke bare fotballspillere.      

«De viktigste ferdighetene til min trener i ungdomsårene var at treneren var der når det gikk tungt, satte krav når det gikk lett, hadde humør, var rettferdig og hadde peiling på fotball.» – Oppsummering av svar fra 100 landslagsspillere.

 

7. SpaBra-dagen

Klubben gjennomførte i 2015 SpaBra-dagen for første gang. Det var en stor suksess og noe klubben ønsker å gjøre til en årlig tradisjon. Dette er en klubbdag som vi gjennomfører på Lier Stadion, evt på Brakerøyabanen og klubbhuset der, avhengig av hvor det er ledig. Med fotball i fokus i form av diverse internkamper og showkamper, og andre aktiviteter for store og små, så ønsker vi å styrke samholdet og kameratskapet i SpaBra. Både for voksne og barn. For at vi som klubb skal være istand til å gjennomføre slike arrangementer er det viktig at alle lag og foreldregrupper bidrar på dugnad for gjennomføring av SpaBra-dagen.  

8. Retningslinjer

Utfyllende retningslinjer finnes i klubbens Sportsplan. Her følger noen overordnede retningslinjer og prinsipper for hvordan vi ønsker at SpaBra skal drives og fremstå.  

8.1 Fair Play

Klubben legger meget stor vekt på Fair Play-prinsippet, og forventer at spillere, trenere og lagledere har samme holdning og er pådrivere for utøvelse av Fair Play under kamper og treninger. For alle hjemmekamper er vi ansvarlig for å stille en kampvert/Fair Play-ansvarlig. Kampverten/Fair Play-ansvarlig skal ha en gul vest som det står kampvert/Fair Play-ansvarlig på, og har som oppgave er å ta i mot motstanderlaget til den banen kampen skal spilles på. Hun eller han skal være med når spillere og dommere hilser før kampstart og takker for kampen når den er ferdig. Kampvert/Fair Play-ansvarlig kan også si fra til tilskuere hvis disse sier eller gjør ting som ikke egner seg på en bane der barn spiller. Vår klubb har også et Fair Play-kort som inneholder noen retningslinjer for hvordan voksne skal oppføre seg under kamper. Fair Play-ansvarlig i klubben har som oppgave og følge opp at dette fungerer, at alle lagene våre har d Fair Play-effektene de trenger og sørge for at lagene våre er kjent med hvordan FairPlay gjennomføres på våre kamper. Les mer om FairPlay på www.fotball.no . Klubben har egen Fair Play-ansvarlig som kan kontaktes for spørsmål vedrørende dette. Se avsnitt 3 “Organisering”. I denne sammenheng ønsker vi selvfølgelig også at foreldre står frem som gode rollemodeller, spesielt i forbindelse med gjennomføring av kamper. Tilskuere og positivt engasjement på sidelinjen er selvfølgelig bra, skaper godt miljø og er noe barna setter pris på, men negative ting bør man holde for seg selv og eventuelt adressere med dem det gjelder i etterkant uten påsyn av barna. Vi ønsker at alle voksne med tilknytning til SpaBra (inkl. trenere og lagledere) ikke er høylytt ufine mot dommere/motspillere/mot trenere/egne spillere. Vi i SpaBra er opptatt av gode verdier, og vi som klubb ønsker og assosieres i positive ordelag blant motstandere/tilskuere mm.  

8.2 Trening og laginndeling

Som nevnt kan lag til seriespill meldes på i tre kategorier, henholdsvis “lite øvd”, “middels” eller “øvd”. Det er imidlertid viktig å presisere at topping ikke skal forekomme i barnefotballen, og at samtlige kull i SpaBra skal deles i jevne lag og alle lagene skal meldes på i samme kategori. Når det gjelder trening åpnes det for en viss grad av differensiering for å gi alle spillere matching på sitt nivå. Dette kan innebære at spillergruppen på deler av noen treninger kan deles i grupper etter nivå. Dette bør naturligvis gjøres så smidig som mulig, uten å lage et poeng ut av det for barna. For øvrig og mer detaljerte retningslinjer og råd vises det til klubbens Sportsplan.
  

8.3 Kommunikasjon

Det anbefales at en person er ansvarlig for kommunikasjon og informasjonsflyt for hvert lag. I de fleste tilfeller ville dette være lagleder. Lagleder skal også være kontaktperson for foreldregruppen og styret. Hvert lag skal ha en Spond-gruppe, evt. også en Facebook-gruppe, for effektiv deling av informasjon fra lagleder og trenere til foreldregruppen. Det anbefales imidlertid at en slik gruppe(r) brukes primært til å dele informasjon som er viktig og at det skal være tilgjengelig for alle. Styrets leder, Sportslig leder, Materialforvalter, Økonomiansvarlig og Kommunikasjonsansvarlig skal inviteres og være medlem av hvert lags Spond-/ Facebook-gruppe. Google Calendar og Google Docs er andre gratis og brukervennlig verktøy som kan være nyttig. Videre er det viktig å huske at bilder av barn ikke skal publiseres uten samtykke fra foreldre eller foresatte. Lagleder henter normalt inn en generell bekreftelse fra foreldre og foresatte om de tillater klubben og/eller laget å publisere bilder av deres barn. Dette gjøres av hensyn til barnas sikkerhet. Noen lagledere og trenere legger kampreferater på Facebook, som kan være en fin måte å dele gleden med gruppen rundt laget. Styret oppfordrer imidlertid at man unngår stor fokus på resultater i slike publiseringer. Lagledere og trenere oppfordres også til å kontakte klubbens kommunikasjonsansvarlig om man ønsker å lage en liten reportasje fra en kamp, cup eller trening. Noe av dette kan eventuelt også brukes på klubbens hjemmeside, slik at denne blir litt mer dynamisk og interessant å følge med på.  

8.4 Trener- og lagleder forum

SpaBra har et ønske om å gjennomføre 2 trener- og lagleder forum pr. år hvor samtlige trenere i respektive aldersgrupper møtes for informasjon og for å diskutere relevante temaer etter innkalling fra Sportslig leder.  

8.5 Dugnader, sponsorer og lagkasser

Mange lag oppretter lagskasser for å spare midler som kan brukes på utgifter som klubben ikke dekker. Dette kan være avslutninger eller andre sosiale sammenkomster, eller ekstra cuper eller utstyr som laget ønsker. Alle lagene oppfordres til å registrere cashback i Spond, som gir penger tilbake direkte til lagskassen. Penger til slike lagkasser kan skaffes gjennom dugnader, frivillige innsamlinger eller egne sponsorer. Dette skal imidlertid godkjennes av styret, og forespørsel kan sendes til styret ved leder per e-post: post@spabra.no Inntekter/utgifter skal føres i klubbens regnskap, iht regnskapsreglement for idrettslag. Ved opprettelse av lagkasse ta kontakt med Økonomiansvarlig. Videre presiseres det at dersom laget i regi av klubben velger å arrangere eller delta på ting som vil koste ekstra midler, skal dette selvfølgelig alltid være åpent for alle spillere på laget å delta på uavhengig av eventuelle økonomiske bidrag. Generelt ønsker vi å unngå aktiviteter eller sosiale samlinger som ekskluderer noen. Eksempler på sosiale samlinger og arrangementer for spillergrupper kan være turer i det fri med piknik, filmkveld, bowling, fotballkamp på stadion eller storskjerm, svømmehall, mm. Husk at vårt eget klubbhus SpaBra huset på Brakerøyabanen også kan brukes til sosiale aktiviteter/overnatting.  

8.6 Tilsynsvakt

Alle lag må stille med en tilsynsvakt på Lier Stadion minst 1-2 ganger pr. halvår. Fortrinnsvis når laget selv har hjemmekamp. En tilsynsvakt skal ha tilsyn med banen i oppsatt tidsrom, være tilgjengelig for og kunne svare på spørsmål rundt kamper, låse opp garderober og sørge for at banene er klare til kamp. Etter kampene skal tilsynsvakten sørge for at banene er ryddet. Laget vil få beskjed av tilsynsvakt ansvarlig når deres lag må stille med en person.  

8.7 Skolekrets

Som nevnt er SpaBra´s nedslagsfelt Høvik skolekrets. For idrettslagene og klubbene i Lier har vi en gjensidig avtale om at det for barneidretten alltid er skolekrets som skal danne grunnlaget for hvilken klubb man tilhører. Skal et barn av en eller annen grunn spille for en klubb utenfor sin egen skolekrets så skal det tas kontakt med styrene i de aktuelle klubbene for å avtale dette. Bakgrunnen for dette, er å hindre at barn flyter mellom klubbene alt ut ifra hvilket tilbud, trenere eller opplegg som foreligger til enhver tid. Dette førte tidligere til vanskeligheter med å holde sammen lag, og det er tatt hensyn til at barna skal spille sammen med sine skolevenner. Dette er prinsipielt viktig for klubbene å forholde seg til. Derfor er det viktig at lagledere kontakter styret dersom det dukker opp noen fra andre skolekretser slik at dette kan avklares med klubben de hører til. Vi i SpaBra ønsker selvfølgelig flest mulig velkommen til klubben vår, men vi er også nødt til å forholde oss til avtaler og samarbeid med våre naboklubber til det beste for barna og miljøet.  

8.8 Politiattester

For barnas sikkerhet krever vi politiattest av samtlige trenere i klubben. Politiattest-ansvarlig innhenter dette for alle trenere med hjelp fra lagleder. Alle som har et verv i SpaBra skal fremvise gyldig politiattest. Dette gjøres elektronisk på http://www.politi.no. Bekreftelse på verv i SpaBra får du ved å ta kontakt med politiattest-ansvarlig (se oversikt over styret).  

8.9 Annet

SpaBra er som nevnt en klubb basert på frivillighet. Foreldre, trenere, lagledere, styremedlemmer og andre tilknyttet klubben ønsker alle det beste for barna våre. Om vanskelige saker skulle oppstå, om det er noe man er usikker på eller uenig i, oppfordres det om at man kontakter klubbens styre for at vi kan løse ting sammen på en best mulig måte.

Les mindre

Download
Klubbmanual SpaBra - versjon 20-06-22

© 2023