FORGOT YOUR DETAILS?

Klubbmanual

Januar 2019                   

Formål

 

Hensikten med denne klubbmanualen er å gi en kortfattet introduksjon til hvilke verdier og retningslinjer Sparta Bragerøen (SpaBra) drives etter.

 

Den er ment som et enkelt styringsverktøy for lagledere, trenere, foreldre og foresatte, styret og andre med en funksjon i klubben. Vi ønsker en klubb med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle.

 

Mer detaljerte retningslinjer finnes i klubbens Sportsplan.

 

 

 

Innhold

1       Sparta Bragerøen – SpaBra.................................................................................... 2

1.1         Introduksjon.......................................................................................................... 2

2       Organisering.............................................................................................................. 3

3       Infrastruktur........................................................................................... ......................4

3.1         Anlegg og treningsfasiliteter............................................................................ ..4

3.2         Utstyr og materiell............................................................................................... 4

3.3         Aktivitetsavgift og medlemskontingent........................................................ ....5

4       Trening, Kamper og Cup’er..................................................................................... 6

4.1         Trening................................................................................................................... 6

4.2         Seriespill................................................................................................................ 6

4.3         Cup deltakelse...................................................................................................... 7

4.4         Løkkelørdag......................................................................................................... ..7

4.5         SpaBra-dagen....................................................................................................... 7

5       Retningslinjer.............................................................................................................. 8

5.1         FairPlay.................................................................................................................... 8

5.2         Trening og laginndeling....................................................................................... 9

5.3         Kommunikasjon..................................................................................................... 9

5.4         Dugnader, sponsorer og lagkasser................................................................. 10

5.5         Skolekrets............................................................................................................. 10

5.6         Politiattester.......................................................................................................... 10

5.7         Annet...................................................................................................................... 11

 

 

 

1         Sparta Bragerøen – SpaBra

1.1        Introduksjon

Sparta Bragerøen IL, eller Spabra som de fleste kaller oss, er en idrettsklubb for alle barn fra 5-12 år. Fotball er primær idrettsgren i klubben, men vi har også tradisjoner med bandy. Allsidighet er viktig for utvikling og lagene trener også andre ballspill og idretter som håndball, turn, innebandy og basketball i løpet av vinteren.

 

SpaBra har ingen ansatte og er basert på frivillighet og dugnad. Det er primært foreldre og andre ressurspersoner som fungerer som trenere, lagledere og styremedlemmer.

 

Spabra ønsker å være et lavterskeltilbud for alle barn som vil være med, derfor har vi lave kontingenter, lite dugnadsarbeid og støtteordninger for de som trenger det. Vi hjelper også hverandre med kjøring til kamper og treninger, og vi hjelper også til med utstyr om det er et spørsmål om økonomi.

 

SpaBras visjon: «Flest mulig, lengst mulig» sier alt om det som er viktig; å ta vare på alle barn som kunne tenke seg å være med og de som allerede er med, uansett barnets – eller foreldrenes – ambisjoner, nivå eller engasjement. Vi ønsker å legge til rette for trivsel, idrettsglede og god holdninger i miljøet.

 

Spabras nedslagsfelt er ytre Lier, Høvik skolekrets, Brakerøya og omegn. Treninger foregår primært på Lier stadion og Brakerøyabanen.

 

I 2012 gikk klubben sammen med Liungen og stiftet Stoppen SK for å sikre bredde og lag i ungdomsfotballen. Dette innebærer at våre spillere går over i Stoppen SK når de kommer til 11’er fotball fra 13 år og oppover.

 

Klubben tilstreber til en hver tid å ha relevant og oppdatert informasjon på våre websider og Facebook. Våre hjemmeside finner du på: www.spabra.no, og klubben kan kontaktes på post@spabra.no

 

 

 

2         Organisering

Årsmøtet velger klubbens styre og vedtar alle viktige retningslinjer for klubben og styrets arbeid. Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben som innbærer:

 

 • Legge forholdene til rette for den aktive idretten.
 • Kostnadseffektive anlegg, ved fornuftige investeringer og vedlikehold
 • Samarbeid med kommunen og andre aktører for investering i anlegg og utstyr.
 • Sunn økonomisk drift og bæreevne i dårlige tider
 • Opparbeide nye og sikre inntektskilder
 • Realistiske langtidsplaner

 

Spa/Bra`s styre består for tiden av følgende personer:

 

Vikram Gupta                         Styrets leder                                                                              47415981

 

Henrik Helstrup                      Nestleder / Ansvarlig for jentefotballen                                     93480078

 

Anna Evensen                        Økonomiansvarlig                                                                     4764 6549

 

Henriette Haugen                    Anleggskontakt                                                                         97163670

Hilde Hasla-Hopstad               Politiattester, tilsynsvakter, utdanning og Fair Play                   47664778

 

Per Arne Langerud Odde        Materialforvalter                                                                         97504298

Vibecke Åsly                           Sportslig leder, FIKS og lagpåmeldinger                                    90955272

 

Jarle Schau                             Marked og kommunikasjon                                                        92298800

 

 

Hvert lag/årskull har en lagleder samt et passende antall trenere. Lagleder bør være hovedansvarlig for organisering, anskaffelse av utsyr til laget i samarbeid med klubbens materialforvalter, påmelding til serie og cup’er, og kommunikasjon i gruppen. Trenere skal planlegge og lede treninger, og lede laget i kamper.

 

Klubben tilbyr trenerkurs for klubbens trenere, og oppfordrer alle trenere til å ta dette. SpaBras minimumskrav er at en trener per tiende spiller skal ha trener kurs, slik at: 1-10 barn = 1 trener med trener kurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30 barn = 3 trenere med kurs osv. Klubbens ansvarlige på området kan kontaktes for informasjon og påmelding til relevante kurs:

 

 

Utdanningsansvarlig: Hilde Hasla-Hopstad                       hildehas@hotmail.com         476 64 778

 

 

Det bør arrangeres minimum et foreldremøte i året for å sikre god kommunikasjon og involvering fra foreldregruppene. Styret skal informeres og inviteres til foreldremøter, for å gi informasjon om klubben, og bistå trenere og lagledere.

 

Oppdatert liste over styremedlemmer samt lagledere og trenere for hvert lag skal til enhver tid finnes tilgjengelig på klubbens nettsider og Facebook sider.

3         Infrastruktur

3.1        Anlegg og treningsfasiliteter

Klubben disponerer to utendørs anlegg. Det er Lier Stadion ved Stoppen/St.Hallvard som eies av Lier Kommune, og det er Brakerøyabanen. Ved Brakerøyabanen ligger også klubbens klubbhus, som disponerers av klubben til ulike arrangementer samt utleie av lokaler som generer noe inntekter for klubben.

 

For vintersesongen tildeles klubben treningstider i Lierhallen og Høvikhallen ved Høvik skole samt utendørs på Lier Stadion.

 

Treningstider og kamper settes opp i samarbeid med kommunen, og sportlig leder i klubben er klubbens koordinator og kontaktperson for spørsmål omkring dette. Treningstider for samtlige lag skal til enhver tid ligge tilgjenglig på klubbens nettside.

 

 

Sportslig leder: Vibecke Åsly                      vibecke-iren.aasly@eniro.com                 90 95 52 72

 

 

Ved behov for møterom for eksempel til foreldremøter eller lagsamlinger kan klubbhuset ved Brakerøyabanen, eller alternativt huset på Lier Stadion benyttes. Ved lån av lokaler er man selv ansvarlig for rydding og vasking.

 

Møterom kan reserveres gjennom Christin Ruth    ceruth@online.no                  99 74 43 62

3.2         Utstyr og materiell

Klubben eier og anskaffer nødvendig utstyr og materiell for gjennomføring av trening og kamper. Dette innebærer baller, kjegler, vester og drakter mm. Klubben tilbyr trenere og lagledere overdelen til klubbens overtrekksdress (1 per 8 spillere), som det anmodes om at benyttes i trening og kamp for best mulig profilering av klubben og våre sponsorer.

 

Fotballsko, leggbeskyttere, strømper, shorts og eventuell overtrekksdress skal i utgangspunktet anskaffes av spilleren selv. Klubben har noe midler til støtte ved behov.

 

SpaBra har en avtale med Adidas gjennom Torshov Sport. Denne avtalen gir alle medlemmer 20% på alt Adidias utstyr, og 15% på resten av merkevarene Torshov Sport fører. Ved felles lagbestilling på for eksempel treningsdresser, oppnås 30% på bestillingen. Avtalen gir SpaBra en payback i form av en gratispakke som SpaBra får hvert år. Styret tar avgjørelse på hva denne skal brukes til utfra behovet til klubben.

 

Consolvo er vår hovedsponsor, og skal være på magen på alle drakter, treningsdresser, jakker etc. Kjøper lagene inn andre typer utstyr som for eksempel bager, bør det også trykkes på dette. For trykking ta kontakt med Materialforvalter.

 

Anskaffelse av nytt utstyr skal gå gjennom klubbens materialforvalter. Utstyr er en betydelig kostnad for drift av klubben, og det er viktig at hvert lag tar ansvar for å ta best mulig vare på klubbens utstyr til en hver tid. Lagledere og trenere er ansvarlig for klubbens utstyr og drakter som er utdelt til laget, og skal informere materialforvalter om tap og svinn av utstyr. Materialforvalter vil med jevne mellomrom be om en opptelling av utstyr og drakter i hvert lag. Klubben dekker i utgangspunktet følgende per lag:

 

 • En (1) ball per spiller
 • En (1) vest per spiller, fortrinnsvis fordelt på fire farger
 • En (1) pakke kjegler
 • Ett (1) sett medical kit
 • En (1) drakt per spiller, Excel-liste for hvert lag, utbytte ved behov
 • En (1) keeper drakt per påmeldte lag for serie spill
 • En (1) stor utstyrsbag  per lag påmeldt til seriespill
 • Klubbens overtrekksdress for trenere og lagleder (1 overtrekksdress per 8 spillere som tommelfingerregel)

 

Drakter skal kun brukes til kamper og cup’er, og ikke brukes til trening. Dette for å begrense slitasje.

 

Klubbens utstyr skal returners til klubbens Materialforvalter når laget går over i Stoppen. Når det gjelder baller, foreslås det at hver spiller får ansvar for sin egen ball fra og med året de begynner med 7-er fotball.

 

Materialforvalter: Per Arne Langerud Odde             per.arne.odde@mills.no        97 50 42 98

3.3        Aktivitetsavgift og medlemskontingent

Det koster penger å drive en idrettsklubb. Treningsfasilititer, undervarme, utstyr og avgifter for deltakelse i cup’er er eksempler på noen av klubbens utgifter. For å dekke slike kostnader er vi derfor avhengig av medlemskontingent og aktivitetsavgift fra alle spillere og våre medlemmer. Laglederne er ansvarlig for og sørger for at oversikt over aktive spillere til en hver tid er oppdatert og tilgjengelig for klubben. Endringer i spillerstall – beskjed om innmelding eller utmelding - sendes fortløpende til økonomiansvarlig.

 

Klubben tilbyr fortiden vanlig medlemskap og familiemedlemskap. Kontingent faktureres en gang per år. Se klubbens nettsider for satser. Eventuelt fritak kan søkes om i særskilte tilfeller, søknad sendes til: post@spabra.no

 

For hver åttende (8) spiller kan en (1) trener fritas fra å betale aktivitetsavgift for sitt barn. Laget selv avtaler hvilke trenere som er berettiget til dette, evt hvordan dette fritaket skal fordeles om det er flere trenere. Lagledere er ikke fritatt for å betale aktivitetsavgift.

 

Økonomiansvarlig koordinerer alt som har med medlemskontingent og aktivitetsavgift, og kan kontaktes for spørsmål.

 

Økonomiansvarlig: Anna Evensen                 anneve2006@gmail.com                   47 64 65 49

 

4         Trening, Kamper og Cup’er

4.1        Trening

 

Treningstider tildeles og koordineres med Sportslig leder som nevnt over. I utgangspunktet anbefaler klubben en trening per uke i alderen 6-10 år, mens dette kan økes til to ukentlige øker fra og med det året de fyller 10 år. Utetreninger i vintersesongen (dvs fra etter høstsesongens slutt og frem til vårsesongen begynner) tilbys fra det kalenderåret barna er 9 år (altså fra høstsesongen).

 

 

Frivillige ekstratreninger kan være mulig tidligere dersom trenere og foreldregruppen er positive til dette, men det skal eventuelt kommuniseres og godkjennes av sportslig leder.

 

Øvrige retningslinjer og råd med hensyn på gjennomføring av treninger finnes i klubbens Sportsplan som er tilgjengelig for samtlige trenere og lagledere.

 

Spa/Bra støtter allsidighet for barn, og oppfordrer til fleksibilitet med hensyn til deltakelse for barn som også driver med andre aktiviteter. Samtidig mener klubben at det er rimelig å forvente at spillere stiller opp på noen treninger for å kunne delta på kamper.

 

Det handler både om å være en del av et lag og et samhold samtidig som at treninger er med på å skape en trygghet for å delta i kamper.

Breddeformelen er et fint punkt i denne sammenheng som underbygger viktigheten av å delta på treninger:

 

Trygghet og Utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling.

4.2        Seriespill

Sportslig leder melder inn lag til fotballkretsen for seriespill for vårsesong og høstsesong. Hver lagleder er ansvarlig får å melde inn antall lag for sitt lag til sportslig leder. I tråd med fotballkretsens retningslinjer kan lagene i aldersklassene fra og med 8 år til og med 12 år påmeldes i «mindre øvet» eller «øvet» kategori.

 

Det undertrekes imidlertid at det skal settes opp jevne lag for hvert årskull og samtlige lag fra et årskull meldes inn i seriespill i samme kategori. Lagledere og trenerne må derfor  vurdere om gruppen samlet er forholdsvis øvet eller ikke øvet. I SpaBra så er vi så heldig å ha utrolig gode treningsforhold både sommer og vinter og våre barn får veldig mye balltrening i forhold til mange andre klubber. Dette tilsier at mange av våre lag normalt vil meldes opp i «øvet» nivå, men dette er det opp til trenere og lagledere å vurdere.

 

For hjemmekamper er vi ansvarlig for å stille dommer til seriekamper. Lagleder eller trener kan kontakte dommere via Facebook-side «Dommerne på Stoppen».

 

Dommere kompenseres med 150 kr per kamp. Dette er selvfølgelig en kostnad klubben dekker, og for refusjon av utlegg til dommerkostnader skal skjemaet Mal Utleggsrefusjon fylles ut. Denne er tilgjengelig på klubbens nettsider.  Skjemaet kan fylles ut manuelt eller elektronisk.

 

Det er også mulig å skanne Utleggsrefusjon samt kvitteringer og sende dette pr. mail til post@spabra.no. Alle utleggsrefusjoner skal være signert av utsteder for å bli godkjent.

4.3        Cup deltakelse

Deltakelse i Liungen Cup er obligatorisk for alle lag i SpaBra. Utover dette dekker klubben avgift for deltakelse i 2 cuper hvert halvår. Dette gjelder per påmeldte lag i seriespill. Det finnes mange fine turneringer i området, og Sportslig leder eller andre ressurspersoner kan gi råd. Ettersom det ofte blir ganske tett program både i vårsesongen og høstsesongen, kan en fin løsning være å prøve å finne noen innendørsturneringer i vinterhalvåret.

 

Lagleder/trener melder på til cup’er, og faktura sendes til økonomiansvarlig.

 

Eventuelle overnattingsturer og cuper som krever dette skal forankres i styret. Overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.

4.4        Løkkelørdag

I samarbeid med Stoppen SK har klubben tatt initativ til og arrangerer «Løkkelørdag». Dette er et tilbud til alle barn i området som ønsker å spille fotball og ha det gøy på lørdager fra klokken 10.00 til 12.00 på Lier Stadion.

 

Trenere i Liungen og Spa/Bra vil være tilstede og se til at alt går bra. De vil dele inn i jevne lag, sette opp baner og stille med utstyr.

4.5        SpaBra-dagen

Klubben gjennomførte i 2015 SpaBra-dagen for første gang. Det var en stor sukess, og noe klubben ønsker å gjøre til en årlig tradisjon. Dette er en klubbdag på og ved Brakerøyabanen og klubbhuset der eller på Lier Stadion avhengig av hvor det er ledig, med fotball i form av diverse internkamper og showkamper, og andre aktiviteter for store og små.

 

For at vi som klubb skal være istand til å gjennomføre slike arrangementer er det viktig at alle lag og foreldregrupper bidrar på dugnadsbasis for gjennomføring av SpaBra-dagen.

5         Retningslinjer

Utfyllende retningslinjer finnes i klubbens Sportsplan. Her følger noen overordnede retningslinjer og prinsipper for hvordan vi ønsker at SpaBra skal drives og fremstå.

5.1        FairPlay

Klubben legger meget stor vekt på FairPlay prinsippet, og forventer at spillere, trenere og lagledere har samme holdning, og er pådrivere for utøvelse av FairPlay under kamper og treninger. For alle hjemmekamper er vi ansvarlig for å stille en kampvert.

 

Kampverten skal ha en gul vest som det står kampvert på, og har som oppgave er å ta i mot motstanderlaget til den banen kampen skal spilles på. Hun eller han skal være med når spillere og dommere hilser før kampstart og takker for kampen når den er ferdig. Kampvert kan også si fra til tilskuere hvis disse sier eller gjør ting som ikke egner seg på en bane der barn spiller. Vår klubb har også et Fair Play kort som inneholder noen rettningslinjer for hvordan voksne skal oppføre seg under kamper.

 

FairPlay-ansvarlig har som oppgave og følge opp at dette fungerer, at alle lagene våre har de FairPlay effektene de trenger og sørge for at lagene våre er kjent med hvordan FairPlay gjennomføres på våre kamper.

 

Les mer om FairPlay på www.fotball.no . Klubben har egen FairPlay-ansvarlig som kan kontaktes for spørsmål vedrørende dette.

Fair Play- ansvarlig: Hilde Hasla-Hopstad           hildehas@hotmail.com            47 66 47 78

 

I denne sammenheng ønsker vi selvfølgelig også at foreldre står frem som gode rollemodeller, spesielt i forbindelse med gjennomføring av kamper. Tilskuere og positivt engsjement på sidelinjen er sølvfølgelig bra, skaper godt miljø og er noe barna setter pris på, men negative ting bør man holde for seg selv og evtentuelt adressere med dem det gjelder i etterkant uten påsyn av barna.

 

Vi ønsker at alle voksne med tilknytning til SpaBra (inkl. trenere og lagledere) ikke er høylytt ufine mot dommere/motspillere/mottrenere/egne spiller.

 

Vi i SpaBra er opptatt av gode verdier, og vi som klubb ønsker å assosieres i positive ordlag blant motstandere/tilskuere mm.

 

5.2        Trening og laginndeling

Som nevnt, kan lag til seriespill meldes på i to kategorier henholdsvis «mindre øvet» eller «øvet». Det er imidlertid viktig å presisere at topping ikke skal forekomme i barnefotballen, og at samtlige kull i SpaBra skal deles i jevne lag og alle lagene skal meldes på i samme kategori.

 

Når det gjelder trening åpnes det for en viss grad av differensiering for å gi alle spillere matching på  sitt nivå. Dette kan innebære at spillergruppen på deler av noen treninger kan deles i grupper etter nivå. Dette bør naturligivs gjøres så smidig som mulig, uten å lage et poeng ut av det for barna.

 

For øvrig og mer detaljerte retningslinjer og råd vises det til klubbens Sportsplan.

5.3        Kommunikasjon

Det anbefales at en person er anvarlig for kommunikasjon og informasjonsflyt for hvert lag. I de fleste tilfeller ville dette være lagleder. Lagleder skal også være kontaktperson for foreldregruppen og styret.

 

Hvert lag skal ha en Facebook gruppe for effektiv deling av informasjon fra lagleder og trenere til foreldre gruppen. Det anbefales imidlertid at en slik side brukes primært til å dele informasjon som er viktig at skal være tilgjengelig for alle. Styrets leder, Sportslig leder, Materialforvalter, Økonomiansvarlig og Kommuniksajonsansvarlig skal inviteres og være medlem av hvert lags Facebook gruppe.

 

Spond, Google Calender og Google Docs er andre gratis og brukervennlig verktøyer som kan være nyttig. Videre er det viktig å huske at bilder av barn ikke skal publiseres uten samtykke fra foreldre eller foresatte. Lagleder henter normalt inn en generell bekreftelse fra foreldere og foresatte om de tillatter klubben og/eller laget å publisere bilder av deres barn. Dette gjøres av hensyn til barnas sikkerhet.

 

Noen lagledere og trenere legger kampreferater på Facebook, som kan være en fin måte å dele gleden med gruppen rundt laget. Styret oppfordrer imidlertid at man unngår stor fokus på resultater i slike publiseringer.

 

Lagledere og trenere oppfordres også til å kontakte klubbens kommunikasjonsansvarlig om man ønsker å lage en liten reportasje fra en kamp, cup eller trening. Noe av dette kan eventuelt også brukes på klubbens hjemmeside, slik at denne blir litt mer dynamisk og interessant å følge med på.

 

Kommunikasjonsansvarlig: Henriette Haugen henriette.x.haugen@gsk.com        97163670

5.4        Dugnader, sponsorer og lagkasser

Mange lag oppretter lagskasser for å spare midler som kan brukes på utgifter som klubben ikke dekker. Dette kan være avslutninger eller andre sosiale sammenkomster, eller ekstra cup’er eller utstyr som laget ønsker.

 

Penger til slike lagkasser kan skaffes gjennom dugnader, frivillige innsamlinger eller egne sponsorer. Dette skal imidlertid godkjennes av styret, og forespørsel kan sendes til styret ved leder per e-port: post@spabra.no

 

Inntekter/utgifter skal føres i klubbens regnskap, ihht regnskapsreglement for idrettslag. Ved opprettelse av lagkasse ta kontakt med Økonomiansvarlig.

 

Videre presiseres det at dersom laget i regi av klubben velger å arrangere eller delta på ting som vil koste ekstra midler, skal dette selvfølgelig alltid være åpent for alle spillere på laget å delta på uavhengig av eventuelle økonomiske bidrag. Generelt ønsker vi å unngå aktiviteter eller sosiale samlinger som ekskluderer noen

 

Eksempler på sosiale samlinger og arrangementer for spillergrupper kan være turer i det fri med piknik, filmkveld, bowling, fotballkamp på stadion eller storskjerm, svømmehall, mm.

5.5        Skolekrets

Som nevnt er Spa/Bras nedslagsfelt Høvik Skolekrets. For idrettslagene og klubbene i Lier har vi en gjensidig avtale om at det for barneidretten alltid er skolekrets som skal danne grunnlaget for hvilken klubb man tilhører. Skal et barn av en eller annen grunn spille for en klubb utenfor sin egen skolekrets så skal det tas kontakt med styrene i de aktuelle klubbene for å avtale dette. Bakgrunnen for dette, er  å hindre at barn flyter mellom klubbene alt ut ifra hvilket tilbud, trenere eller opplegg som foreligger til enhver tid. Dette førte tidligere til vanskeligheter med å holde sammen lag, og det er tatt hensyn til at barna skal spille sammen med sine skolekamerater. Dette er prinsipielt viktig for klubbene å forholde seg til.

 

Derfor er det viktig at lagledere kontakter styret dersom det dukker opp noen fra andre skolekretser slik at dette kan avklares med klubben de sogner til. Vi i Spa/Bra ønsker selvfølgelig flest mulig velkommen til klubben vår, men vi er også nødt til å forholde oss til avtaler og samarbeid med våre naboklubber til det beste for barna og miljøet.

5.6        Politiattester

For barnas sikkerhet krever vi politiattest av samtlige trenere i klubben. Lagleder er ansvarlig for å hente inne dette for alle trenere i sitt lag, og disse skal levers til og registeres hos klubbens ansvarlige på området:

 

 

Politiattestansvarlig: Hilde Hasla-Hopstad           hildehas@hotmail.com           47 66 47 78

 

 

5.7        Annet

Spa/Bra er som nevnt en klubb basert på frivillighet. Foreldre, trener, lagledere, styremedlemmer og andre tilknyttet klubben ønsker alle det beste for barna våre. Om vanskelig saker skulle oppstå, om det er noe man er usikker på eller uenig i oppfordres det om at man kontakter klubbens styre for at vi kan løse ting sammen på en best mulig måte.

 

 

Klubbmanual Sparta/Bragerøen IL

TOP