Årsberetning 2018

Postet av Sparta/Bragerøen IL den 15. Mar 2018

SPARTA/BRAGERØENS

55.ÅRSMØTE

20. Mars 2019 kl 19:00

BRAKERØYA KLUBBHUS

 

13032019 Årsberetning SpaBra 2018.docx

 

 

SAKSLISTE 

 • Godkjenne de stemmeberettigete
 • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 • Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Behandle idrettslagets årsberetning
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne saker
 • Fastsette medlemskontingent for 2020
 • Vedta idrettslagets budsjett
 • Valg av nye styremedlemmer og valgkomite (Valgkomiteens innstilling-SpaBra-2019.docx)

 

 

STYRETS ÅRSBERETNING 2018 

Styret har bestått av:

Leder:                                                                                                            Vikram Gupta

Nestleder (Jenteansvarlig):                                                                           Henrik Helstrup

Økonomiansvarlig:                                                                                         Anna Evensen

Styremedlem (Sport):                                                                                    Vibecke Iren Åsly

Styremedlem (Anleggsansvarlig):                                                                 Henriette Haugen

Styremedlem (Materiell):                                                                               Per Arne Odde

Styremedlem (Tilsynsvakter /Politiattestansvarlig/FP/Utdanning):                Hilde Hasla-Hopstad 

Styremedlem (Medlem/Inkludering):                                                             Eivind B.Sundet

 Styremedlem (Dugnad- og arrangement / Sekretær):                                 Jarle Schau Aktivitet

I perioden mellom årsmøtene i 2018 og 2019 har det vært avholdt i alt 11 ordinære styremøter. Oppmøtet på styremøtene har vært noe varierende, men styret har alltid vært beslutningsdyktige. Styret er arbeidende med ulike ansvarsområder, og i tillegg til de ordinære styremøtene har det vært avholdt en rekke separate arbeidsmøter i forbindelse med ulike saker som styret har jobbet med gjennom året. 

I tillegg har vi vært representert i styremøter i Stoppen SK, husrådet ved Lier Stadion. Det er gjennomført 1 trenerforum. 

Klubbmanualen for SpaBra blir stadig oppdatert og publisert på klubbens websider. Hensikten med denne klubbmanualen er å gi en kortfattet introduksjon til hvilke verdier og retningslinjer Sparta Bragerøen (SpaBra) drives etter. Den er ment som et enkelt styringsverktøy for lagledere, trenere, foreldre og foresatte, styret og andre med en funksjon i klubben. Vi ønsker en klubb med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle.


Medlemsregistrering

Sparta/Bragerøen IL har pr 31.12.2018 – 394 medlemmer inkludert foresatte. Fra og med 2016 gikk vi over til å benytte systemet Superinvite som medlemsregister og dette ser ut til å fungere bra. Vi mener vi har god kontroll i forhold til registrering av medlemmer og kontingentbetalinger. Det foreslås endring i aktivitetsavgift for 2019.

Økonomi
 

Regnskapet for 2018 endte med et underskudd på kr 190.878,80, mot et budsjettert overskudd på kr 500,00. Det som er den store forskjellen er avskrivninger på 96.000, - på kunstgressbanene. Totalt aktivert 480.000, - i 2017 avskrevet med 80.000, - i 2017. Hele regning på 480.000, - er betalt i 2017.


 Pr. 31.12.2018 hadde klubben kr 2.082.794,36 på konto fordelt på 

 • Høyrentekonto                                                                     Kr           1.248.466,68 
 • Fastrentekonto 12 mnd.                                                       Kr.             511.331,81
 • Konto for inntekter til opprettelse av 7er kunstgressbane    Kr                      25,68
 • Reservekonto                                                                       Kr                     596,80
 • Bedriftskonto                                                                        Kr               322.373,39Inntektene for regnskapsåret 2018 kr 252.580,25 over i forhold til budsjett. Dette skyldes primært LAM midler kr 24.905,- over budsjett, Drammenskalender-dugnad kr 150.000,-,  bingolisensinntekter kr 46569,28 over budsjett mm.

Innbetalt medlems-/aktivitetskontingent er kr. 70.851, - høyre enn i 2017, og kr. 10.595, - under budsjett. Totalt antall medlemmer per 31.12.2018 er 394. (295 er i 2017).
 
 

Kostnader for året ligger totalt ca. kr 439.363,85 over budsjett - noe poster har økt noe, andre har vært lavere. Hovedsakelig skyldes disse kostnadene avskrivninger på 96.000, -, økte driftskostnader 11er kunstgressbane på grunn av ekstraordinære snøforhold, strømbruk og måking. For vinteren 2017/2018 har vi fått regning på 311.734,- . Det er 111.734, mer enn budsjettert. I tillegg har vi på posten «reparasjon og vedlikehold bygninger» 106.575, -. Dette gjelder for maling av klubbhus innvendig, som har vært en nødvendig kostnad for å fortsatt kunne leie ut klubbhuset. Dette ble ikke budsjettert.

2018 har for øvrig vært preget av stabil likviditet og god økonomisk kontroll. Regnskapet er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte økonomi ansvarlig, Anna Evensen, anneve2006@gmail.com.


Stoppen SK 

Sparta Bragerøen og Liungen I.L. gikk sammen om å stifte Stoppen SK i forkant av sesongen 2013, som en samarbeidsklubb for de eldre årstrinnene. Fra 01.01.2016 besluttet Liungen i helhet å slå seg sammen med Stoppen SK.  For SpaBras del trer spillerene over i Stoppen SK fra det året medlemmene fyller 13 år. SpaBra har en styreplass i Stoppen SK, og leder eller sportslig leder har deltatt på styremøtene. Klubbene er i ferd med å få på plass en ny, konkretisert samarbeidsavtale, men har løst de evt. oppståtte problemstillinger på en forbilledlig måte.  


Klubbhus og baner 

Klubben har to lokaliteter å følge opp, Lier Stadion og Brakerøya.

Klubbhuset på Brakerøya leies ut med god hjelp fra Christin Ruth. Utleiepriser og informasjon finnes på vår hjemme side. På våren 2018 ble garderoben og storsal malt i lyse farger.  Det har vært godt med utleie i løpet av 2018. Det har vært leid ut til ulike arrangementer i helgene, samt foreldremøter og bursdager i ukedagene.

SpaBra huset ligger på leiet grunn, avtalen løp ut ved utgangen av året (2017). Styret (med advokat) har i hele 2018 vært i dialog med Drammen Kommune angående forlengelse av leieavtalen. Vi har blitt muntlig enig om en avtale, venter fortsatt på den skriftlige.  Det er store driftskostnader på et gammelt hus og en del vedlikehold. Klubbhuset vil kreve store investeringer og rehabilitering i årene som kommer. Styret er i dialog med Drammen kommune om oppgradering, og er i gang med å søke om spillemidler til rehabiliteringen. Drammen kommune vil gjerne hjelpe til med å få satt i stand huset, styret vil sammen med kommunen sette seg ned og se på planene.

Banen på Brakerøya har dessverre i liten grad vært tilgjengelig for SpaBra i 2018. Dette skyldes primært byggearbeider ved Øren banen som har ført til at Drammen Kommune har tildelt DBK mye tid på Brakerøya. Vi håper dette bedrer seg nå når banen på Øren er i bruk igjen. 

Fra 01.01.2017 tok Stoppen SK over leieforholdet med Lier Kommune for lokalene på Lier Stadion, og SpaBra inngikk samtidig en leie- og samarbeidsavtale med Stoppen for tilgang på arealer i bygget. Det har blit opprettet et husråd med representanter fra begge klubber for å koordinere driften av bygget. Noe oppussing og oppgradering har blitt gjennomført i løpet av året og noe mer planlegges. 

Vi har fortsatt tilgang til å låne både møterom og storsal. Dersom man ønsker å reservere lokalene er det mulig via utleieansvarlig Christin Ruth. 


Materiell og utstyr

Klubben bruker mye penger på utstyr. Drakter, baller og vester står for størstedelen av utgiften. Viktig at alle lagene tar godt vare på det materiell som er utdelt. Alle baller bør navnes med lagsnavn, og bør telles jevnlig. Viktig at drakter brukes kun i kamp, og ikke til trening/fritid. Alle lag skal pt ha det de trenger av materiell.


Sponsorer

SpaBra og Stoppen SK  signerte en reforhandlet avtale med Consolvo som hovedsponsor  sommeren 2015. Avtalen løper i 5 år og gjelder fra 01.01.2016 til ut år 2020. I tillegg gjør Consolvo et beløp tilgjengelig for å støtte spillere/medlemmer med økonomiske utfordringer. I 2016 ble det forhandlet frem en ny innkjøpsavtale med Torhov Sport og Adidas. Vi fortsetter å benytte Adidas på det utstyret som kjøpes inn. Dette gjelder drakter, baller osv. Dette sikrer klubben gode priser på innkjøp av utstyr. Klubbens medlemmer får også rabatterte priser på utstyr. Det ble ikke inngått noen ny sponsor-avtaler i 2018. 


Politiattester 

Trenere, lagledere og styret i SpaBra har enten gyldig fremlagt politiattest, eller søkt om dette. Nytt av året, 2018, er at det ikke lenger skal fremvises ny politiattest hvert tredje år. 


Fair Play

Fairplay-ansvarlig har sammen med to styremedlemmer laget fairplayholdninger som SpaBra ønsker skal ligge til grunn for alt sportslig arbeid i klubben. Holdningene ligger i klubbmanualen. Styret ønsker at alle lag skal ha fokus på fairplay på sine treninger. Som en del av dette arbeidet i 2019 har styret bestemt at alle spillere skal skrive under på NFFs fairplay-kontrakt. I tillegg fortsetter klubben og lagene rutinene om å stille kampverter på sine hjemmekamper, slik at spillere, motstandere, barn, dommere, trenerteam og foreldre føler den nødvendig rettferdighet og trygghet de har rett til på Spa/Bras hjemmekamper.


Tilsynsvakter

Året 2018 har foreldrene i SpaBra gjort en god innsats og stilt opp på alle utdelte tilsynsvakter. Samtlige lag fikk utdelt alle sine tilsynsvakter så fort tilsynsvaktansvarlig fikk disse fra Stoppen. Tidlig informasjon, samt at lagene fikk tilsynsvakt den dagen de selv spilte kamp, er noe som bør videreføres. 


Jentefotballen 2018

Spa/Bra sin Jenteansvarlig i 2018 har vært nestleder Henrik Helstrup. Spa/Bra er en klubb som ønsker å sette jentemedlemmene våre i fokus. Det er opprettet en egen forumside for lagledere og trenere med jentelag i klubben samt tilbud om blant annet gratisbilletter til damenes U-landskamp mellom Norge og Sverige og til cupfinalen for damer i Telenor Arena. Det jobbes med å få til en egen Spa/Bra Jentedag i løpet av 2019. I tillegg vil vi også i løpet av 2019 organisere et jenteforum for trenere/lagledere/ressurspersoner for jentelagene, hvor disse kan dele på erfaringer og kunnskap for å gjøre jentefotballen enda bedre i klubben.
 
Vi i SpaBra jobber hardt for at jentefotballen skal opp og frem og på mest mulig rettferdig måte. Flere jentetrenere blir anmodet om å kommunisere sammen og gjerne delta som gjestetrenere for andre jentelag, slik at man kan dele på opptjent kunnskap. Både samtrening av forskjellige årskull og hospitering mellom jentelagene legges det til rette for og foregår med stort hell. Alle jenter skal bli sett i Spa/Bra og i tillegg få de utviklingsmuligheter de fortjener.


Utdanning 

SpaBra tilbyr gratis trenerkurs for klubbens trenere arrangert av Buskerud Fotballkrets. Vi jobber hvert lag minimum skal ha en trener med trenerkurs/utdanning pr tiende spiller, det vil si at: 1- 10 barn = 1 trener med kurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30 barn = 3 trenere med kurs.  


Dugnader 

Dugnad i november/desember med salg av Drammenskalenderen 2019 gikk til inntekt for 100-årsmarkeringen til SpaBra Fotball som skal finne sted sommeren 2019. Styret gikk for tilbudet til Saturn Trykk om å få klubben med i Drammens Kalenderen 2019. Et historisk tilbakeblikk om klubbens historie ble igangsatt, samt bilder av alle nåværende fotballlag. Mye jobb i forhold til innsamling av bilder, men mest med laglederes misnøye om dugnadsform. Styret tenkte det var et lettsolgt produkt. Antallet ble heller ikke høyt. Dugnad hadde ikke klubben hatt på mange år. Overraskelsen ble derfor stor da noen mente dette var en dårlig ide. Etter mye om og men endte resultatet opp på 950 solgte kalendere hvor klubben satt igjen med en god fortjeneste. Og totalinnsatsen fra klubbens medlemmer bra.


Klubben fikk også tilbud fra Billia om å tilby medlemmer av klubben spesialpris på hjulomlegging og klubben en prosent av summen. Mange foreldre hjalp til på kveldstid, men det var dessverre ikke så mange besøkende. Uansett var det en innbringende dugnad og topp levert av de som tok dette på strak arm.


Arrangementer – SpaBra-dagen 2018

Klubbens fjerde klubbdag i rekken ble arrangert lørdag 21. april 2018. Veldig mange av klubbens lovende barn deltok på arrangementet med hoppslott, internkamper mellom de ulike årsklassene, foreldre mot foreldre-kamper, skuddhastighets-konkurranse og triksekonkurranse i flott vårvær. Klubbens gutte- og jentespillere fra 2006 fikk også en ekstra oppmerksomhet da 2018 var deres siste år i klubben.  Kjempestas!


Målet med dette arrangementet er å skape en begivenhet, like sosial som sportslig. Vi ønsker å legge til rette for at barn og voksne blir bedre kjent med hverandre på tvers av lag, kjønn og vennekretser, og samtidig ha det knall moro både på og utenfor banen. Vi mener at vi har lykkes med dette, og Spa/Bra-dagen har blitt en super tradisjon som bidrar til gode opplevelser og godt miljø rundt klubben, samt klubblojalitet/-sjel som man høster fruktene av i fremtiden. 


Kommunikasjon og Web 

Jarle Schau har tatt seg av publiseringer og oppdateringer på web. Klubbmanualen har bl.a. blitt oppdatert og publisert på hjemmesiden i løpet av året. Forøvrig brukes Facebook mest for publisering og informasjon. Spond er også en app som brukes av de fleste lag for påmelding til treninger, kamper og cup’er. 


Årsberetning Sport
 

Sesongen 2018 har vært en sesong fylt med masse fin og god aktivitet. Vi har i løpet av sesongen opplevd en økning i antall lag, medlemmer og aktive utøvere, spesielt i de yngre årsklassene. Klubben stilte på våren 2018 med over 50 lag i seriespill, en kraftig økning fra fjoråret. Vi har i løpet av 2018 hatt ca. 390 aktive barn i klubben. Vi har fått startet opp kull for 2012 som har deltatt i cuper og seriespill, og vi har i løpet av høsten også fått startet opp årskull 2013 med et mikslag gutter og jenter.
 
SpaBra er et populært idrettslag med et jevnt tilsig av nye barn. Dette kan sees i sammenheng med at vi som klubb tilbyr et godt miljø, gode treningsfasiliteter, mange barn i Høvik skolekrets og at vi har mange ivrige og engasjerte foreldre/foresatte. Det er foreldrene/foresatte selv som er ansvarlige for gjennomføringen av treninger og kamper i seriespill og cuper. De foreldre som bruker time etter time, uke etter uke på treningsfeltet eller i andre sammenhenger, er uerstattelig og har en unik verdi for vår klubb!
 
Dommere har vi som regel brukt fra aktive spillere i SSK eller andre interesserte ungdommer fra kretsen. Stoppen SK har en egen nettside «Dommerne på Stoppen» som vi bruker for å skaffe dommere. Vi har i tillegg en egen liste med kontaktinfo. hvor disse er utdannet gjennom dommerkurs.
 
Våre treningsfasiliteter med kunstgressbanen, spesielt K7 som senter for aktivitetene, gir barna veldig gode treningsforhold. I tillegg har vi etablert et samarbeid med Drammen Strong og Drammen Ballklubb om Brakerøyabanen, slik at vi også her har treningstid og muligheter. Dessverre har denne ofte vært benyttet av kretsen ifht til kamper, da Ørenbanen er under ombygging, men dette vil bedre seg i 2019.
 
Alle lag har i løpet av sesongen fått tilrettelagt minst en trening i uka på kunstgresset på sommerstid.  På̊ vinterstid er det lagene fra årsklassene 20092007/2006 som har fått tilrettelagt trening utendørs. Dette er basert på et enstemmig styrevedtak.
 Alle lag har fått tildelt treningstid innendørs, der hovedfokuset også̊ i år har vært på ballsidighetstrening innenfor forskjellige ballaktiviteter.

 
Flere trenere fullførte barnefotballdelen av NFFs Clisens kurs i løpet av 2018, del 1 og del 2.
Vi har som mål at minst en person/trener for hvert lag har barnefotballdelen av C-trenerkurset. Utdanning og kompetanseheving er alltid et viktig satsningsområde, som det må̊ jobbes kontinuerlig med. Selv om det fylles på̊ med nye kurs, forsvinner også̊ stadig folk med kompetanse ut, slik at dette er et konstant satsningsområde.
 
Vi opplever også at vår SpaBradag fortsatt er en ubetinget suksess! Her er tanken at hele klubben samles til fotballaktivitet og andre aktiviteter en hel dag, med spill mot hverandre og gjerne på tvers av kull/kjønn. I tillegg spiller de voksne i form av foreldre, lagledere, trenere, styret etc mot hverandre som gir en herlig inkluderende og samlende stemning. Dette har blitt en fast tradisjon i klubben. 
 
Veien er alltid målet i SpaBra, og sesongen 2018 har vært preget av gode opplevelser, stort engasjement og masse aktivitet både på trening og i kamper. 


 
LAGSBERETNINGER 2018


GUTTER 2012


Året startet med trening innendørs hver torsdag i Lierhallen.

Ivrige gutter, mange nye bekjentskaper da de ikke hadde begynt på skolen og kom fra mange forskjellige barnehager.

I løpet av våren var vi oppe i 43 gutter, og vi deltok på både MIF-cup og Liungen-cup.

Seriespill både vår- og høstsesong, med utetrening hver uke hele sommerhalvåret.

På høsten deltok vi også på Kiwi-cup, så vi har hatt mange gode opplevelser!

Inne trening før jul ble delt i to grupper med trening på ulike tidspunkter, noe som anbefales hvis man er mange barn.

Vi teller nå 14 trenere, 3-4 av dem veldig aktive, og 41 spillere. I 2019 satser vi på 3-4 cuper og seriespill vår og høst.


Geir Cato, stolt lagleder.
Gutter 2011;


Vi har gjennom 2018 vært en stabil gjeng med 30 barn og 12 trenere.


I vårsesongen var vi med på Skiold Cup, SpaBra dagen og Liungen cup. På høsten var vi med på Vollen Cup og Fossum Cup for å kunne spille cuper med 5er fotball. Dette var to flotte cuper som virkelig kan anbefales videre.


I tillegg hadde vi påmeldt fem lag i 3er seriespillet samt ett lag i 5er seriespill både på våren og på høsten. Alle gutta syntes det var gøy å spille på store mål og med keeper.


Før sommerferien arrangerte vi mammakamp mot barna der mammaene dro i land seieren. Etter kampen var det kaker og sosialt ute på Stoppen.


Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Håkon Wibe-Lund og Njål Breivik og med god hjelp fra Andreas Aaberg, Bjørnar Dahler, Espen Moe, Eirik Spillum, Kjetil Amundsen, Stephen Fulford, Ruben Kornmo, Vinh Ngyuen, Ronny Omdahl og Martin Wøien Gilhuus (lagleder).


Vi hadde gjennom høsten noen utrolig gode treninger når vi fikk disponere gressbanene på Stoppen. Vi gleder oss til 2019 sesongen som allerede har tyvstartet med aktivitetsturneringer i Talentgården.


Gutter 2010;


Vi startet 2018 sesongen som forrige sesong med Manglerud Star Cup allerede i februar. Dette ble en flott og samlende start på sesongen med felles busstransport (takk til Learn/GCK) og gode kamper mot Oslo lag.


Vi har fortsatt hatt ca 30 gutter aktivt med på trening og kamp gjennom året som har gått. Vi har fortsatt rulleringen av lagsammensetning slik at vi når målet om at alle skal få spille med alle i løpet av årene med barnefotball i SpaBra. For sesongen 2018 hadde vi 5 lag påmeldt, Revene, Ulvene, Bjørnene, Gaupene og Ørnene. I tillegg til seriespill så var lagene med på MIF Cup, Liungen Cup, Kiwi Cup, MIF høst cup pluss Frigg Cup.


Planleggingen for 2019 sesongen er godt i gang og alle spillere og trenere gleder seg til en ny sesong med gutta våre.

Vh

Petter


Gutter 2009

Vi begynte sesongen 2018 med Lille Blå sin vinterserie på Sundland i januar og mars. Dette har nærmest blitt en tradisjon, og noe både gutta og trenerteamet syns er moro. Ellers så har vi deltatt på diverse cuper; Liungen-cup før sommerferien og Kiwi-cup og MIF-cup høsten 2018. I serien stilte vi med fire lag. Vi hadde samme lag både vår og høst, mens vi hadde andre lag på cupene. Vi føler at det fungerer veldig bra.

MIF-cupen i november var første gang vi spilte 7’er-fotball, noe som stiller litt flere krav til gutta med tanke på posisjonering på banen. Dette syns jeg gutta taklet veldig bra, og som vi får trent mere på i løpet av vinteren 2018/19 da vi som vanlig er med på Lille Blå sin vinterserie, denne gang med 7’er-fotball.

Også i år hadde vi avslutning med gutta på Lucky Bowl på Åssiden Gutta storkoste seg som vanlig med bowling, pizza og premieutdeling for vel gjennomført sesong.

Vi hadde 27 spillere gjennom sesongen, og så er vi også så heldige og ha et trenerteam bestående av 7 engasjerte trenere, med headcoach Øivind Syvertsen i spissen. 

Alt i alt, nok en fin sesong med gutter som blir flinkere og flinkere for hvert år som går.

Anders Mathern
 Lagleder G2009

 


Gutter 2008:

Sesongen 2018 var en spennende sesong der vi har stilt med to 7er-lag, Ninja Grønn og Blå.

Motstanden har vært noe sterkere enn tidligere, men allikevel har begge lag slått godt fra seg, og kan se tilbake på en målrik og stort sett seiersrik sesong.

Godt samspill mellom guttene, og ikke minst et sammensveiset trener-team som har fått god rutine, har gjort fordeling av lagene og utjevning av nivået blant spillerne til å ligge på et stabilt godt nivå spillemessig.

Som tidligere år har vi deltatt i flere cuper, som Liung-cup, Solberg-cup, MIF-cup x2, Manglerud Cup samt SpaBra-dagen.

Flere av gutta deltar i tillegg på vinteraktivitets-serien.

Vi avsluttet sesongen før jul med bowling og pizza, som var stor stas, og der konkurranse-instinktene fikk bryne seg, samtidig som man heiet på sidemannen idet Strike´ne slo til.

Det har av naturlige årsaker blitt litt frafall i troppen, men vi teller fortsatt 22 ivrige gutter!

Trenerteamet er still going strong, og består av solide pappaer; Thomas, Tommy, Gert, Per Arne og Einar, samt Fredrik som oppmann, og Anita C som bidrar sterkt som sosialt- og dugnads-ansvarlig.Gutter 2007; 


SpaBra G2007 hadde i 2018 21 ivrige gutter. Ledet av Håvard, Kjetil, David, Petter og Fredrik.  Vi har deltatt på SpaBra‐dagen og flere cuper i nærområdet. Vi har hatt to lag påmeldt i 7er, og lag med 9er for de som ønsket det. 

De av gutta som har ønsket det, har hospitert på G2006 (5 gutter har benyttet seg av dette tilbudet.) 


Vi gleder oss til siste året i SpaBra hvor vi kun skal spille 9er. 


Gutter 2006; 


G2006 var 27 spillere, 6 trenere og 1 lagleder. Vi har hatt 2 treninger i uka. Sesongens høydepunkt var Fjordlinecup, der vi igjen hadde med oss alle, takket være symbolsk egenandel.


I november 2018 slo vi oss sammen med Strong og Stoppen. Vi fra apparatet i SpaBra har tatt ansvar i Stoppen for å sikre en sømløs overgang til Stoppen.Jenter 2012; 


Jentene har tatt mange steg siden i fjor. Ballfølelse og fotballforståelsen kommer seg. Det har vært veldig moro med seriespill hvor vi har møtt andre lag, og det har blitt både seire og tap. Deltagelse i cuper har kanskje vært høydepunktet ettersom det her vanker pokaler. Vi avsluttet kampsesongen med MIF-cup. Det var en liten nedtur at ingen andre jentelag var påmeldt for årskullet 2012, men jentene sparket godt i fra seg også mot guttelagene. Det har vært noe frafall i antall spillere, men laget har fortsatt en stamme på rundt 20 jenter. Både trenere og spillere er veldig engasjerte og synes fotball er GØY.


Marianne/lagleder j-2012.Jenter 2011; 


Lag: Brukte 4 3'er lag gjennom sesongen.

Antall spillere: ca 22 jevnt over i sesongen.

Kamper: 48 seriekamper

Cup: 4 cuper

Mål: Veldig mange kamper scoret jentene 15-20 mål per match i seriespill


Motstandere:

Jentene lå i 2018 ett stykke foran de fleste lagene, bortsett fra mot Solberg som var noen Thrillermatcher.


Kretsen:

Synd at vi stort sett hver serierunde spilte 1 kamp mot oss selv. Altså ett Stars-lag mot ett annet Stars-lag.
 
 
 


Jenter 2010:

Jenter født 2010 har gjennomført en flott sesong med mye glede og få tårer. Konkurranseinstinktet er registrert som stigende og fremgangen på ferdighetsnivå har vært meget god. 

Opptil 22 jenter har gjennomført én trening i uken gjennom hele 2018.


Jentene har deltatt i serien med tre fargerike lag. Rosa, Lilla og Rød.

Lagene har også gjennomført tre cuper. KIWI CUP, Liung Cup og MIF Cup.

Trenere er: Håvard Haug, Per Arne Odde, Petter Nystrøm, Nikolas Enrique Andersen Vidal  

Lagledere: Kaja Rynning Moen og Trude Nyhus


Jenter 2009: Har ingen lag. 

To av klubbens J2009-spillere spiller på J2008-laget


Jenter 2008:


Årsberetning Spa/Bra Havfruer J2008. 

Da er fotballåret 2018 over for våre superjenter og nok et flott år har vi hatt. 

Vi er mellom 14-16 jenter som spiller fotball. Har fått ei ny i år, men mistet noen -da jentene er i en alder hvor det er mange idretter som vil prøves. Jentene trener stort sett to dager pr uke og utvikler seg i et godt tempo.   

I år har vi deltatt i serien både på vår og høst med et 7er lag i 2008 serien og et 7er lag i 2007 serien. Vi har rullert på jentene og alle har fått mestring og utfordringer. Vi har hatt fokus på å spille flere trekk i laget og jentene får ofte skryt av andre lag for flott samspill. De scorer også masse mål, finter og sender gode pasninger. 

Av cuper har vi deltatt på vinterserie på Sundland, Vollen cup i mai, Liungencup, Kiwi cup i september og DNB cup i Vallhall i november. Høydepunktet var Fjordline cup i august med overnatting fre-søn i Porsgrunn. Dette var stas både sportslig og sosialt. Felles skole med andre spa/bra-gutter og jenter, klasseromsoving, badeland og disco… var en opplevelse for både jentene og de voksne som var med. Kjempe herlig gjeng å være på tur med.  

I juni hadde vi avluting av vårsesongen på Peppes pizza med påfølgende Godset kamp hvor våre havfruer var MASKOTTER !!! kjempestas!! 

I november hadde vi sosial treningsleir med overnatting fre-lør på Spa/Bra huset. Vi hadde fotballøkt, pizza og kos på fredag – frokost og trening lørdag morgen før bading og is i Lierhallen. Veldig hyggelig og sosialt for jentene. Til jul hadde vi nissefotball med foreldre som vanlig. 

Vi har også sendt ei jente på keeperskole i løpet av året, kjøpt nye dresser og hatt dugnader.

Vi kan takke foreldre og sponsorer for at vi kan tilby jentene masse gode opplevelser både på og utenfor banen. 

Heia Spa/Bra Havfruer. 


Jenter 2007:


Da var siste seriekamp unnagjort idag borte mot Krødsherad og vi har hatt et voldsomt aktivt år med kamper!


Når vi legger sammen kamper i Vinterserien (Talentgården), Strømmen Storsentercup, Spa/Bra-dagen, Liungencup, Kiwi SolbergCup, Tjøme Jentecup og alle seriekamper, ender vi på 74 kamper!!! Når vi legger til alle treninger, fotballskoler etc, blir det mange timer med fotball.


Det er også moro å se på hvordan det har endt i alle 7’er-kampene og 9’er-kampene i serien. Når jentene spiller 7’er, er det blitt mange seire og masse mål. Vi har scora over 5 mål i snitt i alle 7’er-kampene, og lag vi tidligere har spilt helt jevnt med (Bødalen, Mjøndalen og

Konnerud Hallermoen) er blitt satt ettertrykkelig på plass.


Når vi ser på 9’er-kampene, er det mye tettere og det er blitt en fin miks av seire, uavgjorte og tap. Vi har sett at jentene har lært mye av 9’er-kampene dette året, og vi ser en stor forskjell på de jentene som møtte NÅIF i den første kampen i våres, og de som f eks spilte 1-1 borte mot Hønefoss nå i høst. Vi har fortsatt mye å gå på i duellspillet, men det har blitt myyyyye bedre ila året. Jentene jobber hardt på banen!
Jenter 2006;

Spa/Bra Vikings er en gjeng med 12-14 blide og energiske jenter. 

De har spilt 9`er seriekamper vår og høst og deltatt på Spa/Bra dagen i april, Liungencupen i juni og Fjordline-cup med overnatting i begynnelsen av august.   

Siden dette var siste året for jentene som Spa/Bra spillere før overgangen til Stoppen SK fra januar 2019, så fikk de velge selv hvor den felles lagavslutningen skulle være senere på høsten. Valget falt på Trigger i Drammen, med pizza, kake og lagkonkurranser på menyen. 

En egen juleavslutning ble avholdt i desember. 

Trenere har vært Vibecke Åsly og Henrik Helstrup som takker for seg som trenere etter 4 aktive, lærerike og morsomme år som trener for J2006.
 0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline