Årberetning 2020

Postet av Sparta/Bragerøen IL den 29. Apr 2021

STYRETS BERETNING 2020

Årsberetning SpaBra 2020.pdf

Styret har bestått av:

Leder: Vikram Gupta

Nestleder: Vibecke Iren Åsly

Økonomiansvarlig: Kenneth Hopland

Styremedlem (Sport): Vibecke Iren Åsly

Styremedlem (Anleggsansvarlig): Sigbjørn Røneid

Styremedlem (Kommunikasjonsansvarlig/ Sponsoransvarlig): Anne-Marte Lind

Styremedlem (Politiattest/ Fair Play/ Utdanningsansvarlig/Sekretær): Marte Bøhm

Styremedlem (Tilsynsvaktsansvarlig/Medlemsansv./ Inkludering): Kaja R. Moen

Styremedlem (Jenteansvarlig/Dugnadsansvarlig/Arr.ansvarlig:): Trude Nyhus

Styremedlem (Materialforvalter): Inderjit S. Marjara


Aktivitet

Før samfunnet ble stengt ned grunnet korona, rakk vi å feire klubbens 100 år for både nyere

og eldre betydningsfulle bidragsytere i klubben. Flotte taler og hyggelige minner ble holdt og

delt til stor glede for gjestene. Dette var en fin måte å gjøre stas på de som har vært med å

bygge opp klubben til der den er i dag.

I perioden mellom årsmøtene i 2020 og 2021 har det vært avholdt i alt 8 ordinære

styremøter. 18.februar holdt vi et lagledermøte. År 2020 har primært vært et ekstraordinært

år grunnet covid-19. Både fotballaktivitet for barna og fysiske arrangementer (trenerforum,

Spa/Bra-dag) har vært kraftig redusert. Flere av styremøtene ble avholdt digitalt. Dette

fungert ganske godt. Oppmøtet på styremøtene har vært noe varierende, men styret har

alltid vært beslutningsdyktige. Naturlig nok har flere av styremøtene inneholdt refleksjoner

rundt de utfordringer pandemien ga. Det ble også kommunisert hyppig i styrets egne

Messenger-chat. Styret er arbeidende med ulike ansvarsområder.

I tillegg har vi hatt mulighet for å delta i Stoppen SK sine styremøter samt husrådet ved Lier

Stadion.


Det jobbes med en ny sportsplan og en revidert klubbmanual. Hensikten med denne

klubbmanualen er å gi en kortfattet introduksjon til hvilke verdier og retningslinjer Sparta

Bragerøen (Spa/Bra) drives etter. Den er ment som et enkelt styringsverktøy for lagledere,

trenere, foreldre og foresatte, styret og andre med en funksjon i klubben. Vi ønsker en klubb

med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle. I tillegg jobbes det med en ny webside.


Medlemsregistrering

Sparta/Bragerøen IL har per 31.12.2020 – 312 medlemmer inkludert foresatte som regnes

som aktive medlemmer. Fra og med 2016 gikk vi over til å benytte systemet Superinvite som

medlemsregister og dette ser ut til å fungere bra. Vi mener vi har god kontroll i forhold til

registrering av medlemmer og kontingentbetalinger. Viktig at medlemsavgiften blir betalt da

denne er grunnlag for tilskudd fra kommunen.


Økonomi

Regnskapet for 2020 endte med et overskudd på kr 19.981,-, mot et budsjettert overskudd

på kr 3.300, - En stor kostnadspost er avskrivninger på 96.000, - på kunstgressbanen. Totalt

aktivert 480.000, - i 2017 avskrevet med 96.000, - i 2020. Hele regning på 480.000, - er betalt

i 2017.


Pr. 31.12.2020 hadde klubben kr 2.218.143 på konto fordelt på

. Høyrentekonto Kr 1.262.635,-

. Fastrentekonto 12 mnd. Kr. 517.135,-

. Konto for inntekter til opprettelse av 7er kunstgressbane Kr 26,-

. Reservekonto Kr 604,-

. Bedriftskonto Kr 437.743,-


Inntektene for regnskapsåret 2020 er kr 164.162,- lavere enn budsjettert for 2020 - følgende

poster påvirker dette i stor grad:

- Kommunale/offentlige tilskudd - kr 33.558,- under budsjett

- Leieinntekter klubbhus kr 22.100,- under budsjett

- Bingo/lotteri/lisensinntekter kr. 105.485 under budsjett


Det skal bemerkes at pandemien direkte påvirket disse inntektsreduksjonene.

Innbetalt medlems-/aktivitetskontingent er kr. 19.150,- lavere enn i 2019, og kr. 178, - under

budsjett. Totalt antall medlemmer per 31.12.2020 er 312. (360 i 2019).

Kostnader for året ligger totalt ca. kr 181.307 under budsjett - som ved inntektene er noen

kostnader sterkt redusert (f.eks dommerutgifter, serie- og cup-påmeldinger) grunnet

pandemien.


2020 har for øvrig vært preget av stabil likviditet og god økonomisk kontroll til tross for

ekstraordinær samfunnssituasjon. Regnskapet er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte

økonomi ansvarlig, Trude Nyhus på epost trudern77@gmail.com .


Stoppen SK

Stoppen SK er en samarbeidsklubb. For Spa/Bras del trer spillerne over i Stoppen SK fra det

året medlemmene fyller 13 år. Spa/Bra har en styreplass i Stoppen SK, og leder eller sportslig

leder har mulighet til å delta på styremøtene


Klubbhus og baner

Klubben har to lokaliteter å følge opp, Lier Stadion og klubbhuset på Brakerøya.

Klubbhuset på Brakerøya leies ut med god hjelp fra Rolf Ruth. Utleiepriser og informasjon

finnes på vår hjemmeside. I 2020 har det vært betydelig mindre utleie enn vanlig grunnet

covid-19. Typisk utleie av huset er til ulike arrangementer i helgene, samt foreldremøter og

bursdager i ukedagene.


Klubbhuset på Brakerøya ligger på leiet grunn, avtalen løp ut ved utgangen av året (2017).

Styret (med advokat) var i 2018 i dialog med Drammen kommune angående forlengelse av

leieavtalen. Forslag til leieavtale ble oversendt fra Drammen kommune mai 2019. Styreleder

gjennomførte i januar 2020 møte med klubbens advokat vedrørende forslag til ny

festeavtale, og klubbens advokat følger videre opp mot kommunen. Drammen kommune har

ikke hatt anledning til prioritere framdrift på å etablere en ny festeavtale i 2020.

Det er store driftskostnader på et gammelt klubbhus og en del vedlikehold. Klubbhuset vil

kreve store investeringer og rehabilitering i årene som kommer. Arbeid med planer for

oppgradering er forventet å starte når festeavtale er signert. Som en del av dette vil det være

naturlig å kartlegge/definere behov og ønsker vedrørende klubbhuset.

G2012 utførte dugnad på klubbhuset høsten 2020. Stoler og bord ble reparert og

etterstrammet, og inventar med utløpt brukstid ble avlevert på gjennvinningsstasjon. I tillegg

ble det utført vareopptelling på kjøkkeninventar. Tradisjonelt er det to dugnader på

klubbhuset hvert år, en vår og en høst, men i 2020 utgikk dugnaden på våren grunnet

covid-19.


Høsten 2020 ble det utført tilsyn av Lier kommune rundt folkehelselovens bestemmelser om

miljørettet helsevern. Bakgrunnen var klager fra naboer vedrørende støy fra klubbhuset i

forbindelse med utleie. Klubben besvarte merknader i tilsynet, og har ikke mottatt noen

ytterligere tilbakemeldinger fra kommunen.


Fra 01.01.2017 tok Stoppen SK over leieforholdet med Lier kommune for lokalene på Lier

Stadion, og Spa/Bra inngikk samtidig en leie- og samarbeidsavtale med Stoppen for tilgang på

arealer i bygget. Det har blitt opprettet et husråd med representanter fra begge klubber for å

koordinere driften av bygget. Noe oppussing og oppgradering har blitt gjennomført i løpet av

året og noe mer planlegges.


Materiell og utstyr

Klubben har fått tilgang til en liten bod i Lierhallen(i kjelleren rett ved garderobene) hvor vi

har plassert noe utstyr som kan brukes av de minste i klubben (innefotballer og kanonballer).

Drakter, baller og vester står for størstedelen av utgiften. Viktig at alle lagene tar godt vare på

det materiell som er utdelt. Alle baller skal navnes med lagsnavn, og bør telles jevnlig. Viktig

at drakter brukes kun i kamp, og ikke til trening/fritid.

Torshov Sport er klubbens utstyrsleverandør.


Sponsorer

Consolvo er klubbens hovedsponsor. I tillegg til en årlig spons, gjør Consolvo et beløp

tilgjengelig for å støtte spillere/medlemmer med økonomiske utfordringer.

I 2019 ble det forhandlet frem en ny innkjøpsavtale med Torhov Sport og Adidas. Denne er

fortsatt gjeldende. Vi benytter Adidas på det utstyret som kjøpes inn. Dette gjelder drakter,

baller osv. Dette sikrer klubben gode priser på innkjøp av utstyr. Klubbens medlemmer får

også rabatterte priser på utstyr. Klubben får også en prosentvis andel i kickback på utstyr

som handles av medlemmene.


Det ble også i 2019 inngått en avtale med Flügger. Klubbens medlemmer får avslag på

maling/utstyr, klubben får en kickback på dette. Denne avtalen har også fortsatt vært

gjeldende i 2020.


Politiattester

Trenere, lagledere og styret i Spa/Bra har enten gyldig fremlagt politiattest, eller søkt om

dette.


Fra og med året 2018, er det ikke lenger slik at det skal fremvises ny politiattest hvert tredje

år.


Fair Play

Det er laget fairplayholdninger som Spa/Bra ønsker skal ligge til grunn for alt sportslig arbeid

i klubben. Holdningene ligger i klubbmanualen. Styret ønsker at alle lag skal ha fokus på

fairplay på sine treninger. I tillegg fortsetter klubben og lagene rutinene om å stille

kampverter på sine hjemmekamper, slik at spillere, motstandere, barn, dommere,

trenerteam og foreldre føler den nødvendig rettferdighet og trygghet de har rett til på

Spa/Bras hjemmekamper.

Det ble forsøkt arrangert et trenerforum med Fair Play som tema ved Ståle Brandsrud. Dette

ble ikke gjennomført grunnet for få påmeldte.


Tilsynsvakter

Året 2020 har foreldrene i Spa/Bra gjort en god innsats og stilt opp på utdelte tilsynsvakter.

Vårsesongen ble jo som kjent avviklet, men høstsesongen bestod av mange kamper.

Samtlige lag fikk utdelt alle sine tilsynsvakter så fort tilsynsvaktansvarlig fikk disse fra

Stoppen. Tidlig informasjon, samt at lagene fikk tilsynsvakt den dagen de selv spilte kamp, er

noe som bør videreføres.


Arrangementer og dugnader

Spa/Bra er en klubb med stor dugnadsvilje. Grunnet Covid-19 ble det hverken avholdt den

årlige Spa/Bra dagen eller andre fellesaktiviteter på tvers av årskull.

Ingen inntektsbringende dugnader for klubben er gjennomført i 2020. Dugnader ble holdt ad

hoc etter behov.


Jentefotballen 2020

Vi i Spa/Bra jobber for at jentefotballen skal opp og frem og på mest mulig rettferdig måte.

Alle jenter skal bli sett i Spa/Bra og i tillegg få de utviklingsmuligheter de fortjener. Det er

tilvekst av jenter til klubben og et godt samhold i kullene.

Grunnet Covid-19 ble det ikke avholdt arrangementer eller fellesmøter for jentene i Spa/Bra i

2020. Fokuset ble satt på legge til rette for treninger og opprettholde aktiviteter innenfor de

tillatte rammer.


Utdanning

Spa/Bra tilbyr gratis trenerkurs for klubbens trenere arrangert av Buskerud Fotballkrets.

Styret ønsker at hvert lag minimum skal ha en trener med trenerkurs/utdanning pr tiende

spiller, det vil si at: 1- 10 barn = 1 trener med kurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30

barn = 3 trenere med kurs. Klubbens leder har også gjennomført UEFA B lisens.

Styret oppfordrer alle trenere til å gå på trenerkurs.


Noen trenere fullførte NFFs Grasrottrenerkurs del 1 +2, C-lisens kurs, og vi har fokus på å få

enda flere foreldretrenere til å ta dette kurset. Utdanning og kompetanseheving er alltid et

viktig satsningsområde som det jobbes kontinuerlig med sammen med NFF Buskerud. Selv

om det fylles på med nye kurs, forsvinner også stadig folk med kompetanse ut, slik at dette er

et konstant satsningsområde.


Kommunikasjon og Web

Anne-Marte Lind har hovedsakelig tatt seg av publiseringer og oppdateringer på web og

facebook, men resten av styret har også publisert på facebook. Det har blant annet vært

kommunisert rundt tiltak knyttet til smittevern og pandemihåndtering. Nye nettsider ble

ferdigstilt til årsmøtet 2021. Facebook er kanalen som benyttes for løpende oppdateringer og

informasjon. Det er én facebook-gruppe for klubben, i tillegg til lagenes egne facebook-sider.

De fleste lagene bruker i tillegg Spond for påmelding til treninger, kamper og cuper.


Årsberetning Sport

2020 sesongen har vært en spesiell sesong for alle utøvere i SpaBra med tanke på korona

situasjonen.


Vårserien ble avlyst, og alle former for trening ble stengt ned fra medio mars til medio mai.

Det ble det mange nye smittevernregler å sette seg inn, både spriting av hender, utstyr,

avstand etc. Fotballtrenere og lagledere gjorde en formidabel innsats for å kunne

opprettholde et godt fotballtilbud til sine lag.


Etter sommerferien så var tilværelsen litt mer normal, og alle kunne starte seriespill. Det var

mange glade barn og voksne som satte stor pris på dette.


SpaBra har hatt en liten nedgang i antall spillere, sammenlignet med 2019. Mye av grunnen

til dette er koronasituasjonen som dessverre førte til noe frafall. Heldigvis så ser vi at det

kommer nye medlemmer til, spesielt blant de yngre årsklassene, og vi hadde i 2020 ca. 300

aktive barn. I seriespillet så ble det påmeldt 38 lag.


2015-kullet startet også opp litt forsiktig trening i regi av klubben høsten 2020, og i sesongen

2021 kan også de være med på seriespill og cuper.


SpaBra er et populært idrettslag med et jevnt tilsig av nye barn. Årsaken til dette, tror vi, er at

SpaBra er en klubb som tilbyr et godt miljø, gode treningsfasiliteter, mange barn i Høvik

skolekrets og at vi har mange ivrige og engasjerte foreldre/foresatte. Det er

foreldrene/foresatte selv som er ansvarlige for gjennomføringen av treninger og kamper i

seriespill og cuper. De foreldre som bruker time etter time, uke etter uke på treningsfeltet

eller i andre sammenhenger, er uerstattelig og har en unik verdi for vår klubb!

Dommere har vi som regel brukt fra aktive spillere i SSK eller andre interesserte ungdommer

fra kretsen. Stoppen SK har en egen nettside «Dommerne på Stoppen» som vi bruker for å

skaffe dommere. Vi har i tillegg en egen liste med kontaktinfo. hvor disse er utdannet

gjennom dommerkurs.


Våre treningsfasiliteter med kunstgressbanen, spesielt KG7 som er senter for aktivitetene, gir

barna veldig gode treningsforhold. I tillegg har vi etablert et samarbeid med Drammen

Strong og Drammen Ballklubb om Brakerøyabanen, slik at vi også her har treningstid og

muligheter.


Alle lag har i løpet av sesongen fått tilrettelagt minst en trening i uka på kunstgresset på

sommerstid.


På vinterstid er det lagene fra årsklassene 2011-2008 som har fått tilrettelagt trening

utendørs. Dette er basert på et enstemmig styrevedtak. Alle lag har fått tildelt treningstid

innendørs der hovedfokuset for spesielt de yngre lagene har vært ballsidighetstrening

innenfor forskjellige ballaktiviteter.


SpaBra-dagen, som er en årlig tradisjon i klubben, ble dessverre avlyst i 2020 pga.

koronasituasjonen hvor maks antallet på hvor mange som fikk lov til og samles gjorde det

vanskelig å gjennomføre.Vi håper å ta denne opp igjen i 2021.

SpaBra har mange fornøyde barn og voksne, og vi jobber kontinuerlig med å følge opp og

legge til rette for at alle barn opplever fotballglede, mestring, kameratskap og samhold i

klubben vår.


Vi håper at 2021 blir et bedre år for idretten i Norge, og at spillere i SpaBra får en fin

fotballsesong med mange gode opplevelser.


Lagsrapporter 2020

Gutter 2009:

Sesongen 2020 startet for oss med Snarøya OBOS-cup 9.februar 2020. Denne cupen var

innendørs i Telenor Arena. Både spillere og trenere synes dette var en fin cup selv om vi her

spilte 5’er-fotball.


Etter at vårsesongen ble avlyst på grunn av koronasituasjonen klarte vi å samle gutta til en

sommeravslutning. Vi var på Lierskogen og spilte fotballgolf, det var en stor suksess.

Da smittesituasjonen var lettere på høsten fikk vi gjennomført seriekamper og treninger. Vi

avsluttet sesongen på Mini-cup i Mjøndalen. Dette var en liten utendørs cup med noen få

inviterte lag. Her fikk gutta prøve seg på 9’er-fotball for første gang.

Vi er fortsatt en stabil gruppe med både spillere, trenere og lagleder.

Ved. «Flest mulig - lengst mulig», så kjører vi samme opplegg for alle gutta, ingen

differensiering når det kommer til spilletid f. eks. Vi rullerer på lagene så de som spiller i

serien sammen får spille med noen andre når det er cuper. En av trenerne har hatt én til én

samtale med absolutt alle gutta. Så alle føler at de blir sett og hørt. Dette er flere av

grunnene til at vi kan stå inne for "Flest mulig - lengst mulig"

Med vennlig hilsen

Anders Mathern

Lagleder G2009


Gutter 2010:

Vi har gjennom 2020 vært en gruppe som har variert i antall mellom 20-24 spillere og 5

trenere. Antall som trente gjennom hele vinteren var ca 16 gutter. Resterende hadde andre

aktiviteter og prioriterte andre aktiviteter. Variasjon i antall spillere skyldes også Covid-19.

I vintersesongen har vi gjennom høsten/vinteren for første gang fått trent ute hele året noe

som har vært veldig positivt for gruppen. Vi fikk muligheten til å delta i Liungen Cupen samt

en invitasjons cup gjennomført av Solberg FK hvor vi møtte SIF og Solberg. 2020 sesongen ble

krevende pga Covid-19 begrensninger. Vi var ellers påmeldt på flere cuper men de ble

etterhvert avlyst så pga Covid-19. Dette har vært et stort savn for spillerne og trenere.

I både vår- og høstsesongen hadde vi påmeldt to lag i seriespillet for 2010.

Av sosiale aktiviteter og avslutning for vår sesongen så har vi hatt samling med alle gutta

hvor det ble delt ut premier og vi så Champions Leage Finalen i klubbhuset. Vi har også

arrangert kamp mellom trenere mot spillere som en avslutning på vår sesongen.

Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Andreas Arentz, Kyrre Bekkelund, Jochen Well og

Mariano Ramirez (lagleder).. Vi har inne mellom hatt Lars Granaas med på treningene for å

bidra og bidra med nye øvelser og ideer. Lars er en solid ressurs å ha tilgjengelig i gruppen.

Vi som gruppe er heldige som har en stabil trener gruppe med stor interesse for fotball og

guttas trening, lek og spill. Treningen gjennomføres med stor intensitet, fokus og fotball spill

på alle treninger. Det har viktig for oss å snakke mye med guttene i gruppen og derfor bruker

vi tid før og etter trening for å gjøre oppsummeringer og for at spillerne for lov til dele sine

tanker. Det er viktig for oss å jobbe med holdinger på trening, i kamp og jobbe med å skape

lagfølelse. Dette gjør vi for å inkludere alle og ikke minst passe på at alle føler seg sett, alle

spillerne får mye positive tilbakemeldinger under øvelser.

Vi har over de siste årene sett en stor utvikling i ferdigheter hos den enkelte spilleren og

veldig mange i gruppen holder nå et høyt nivå. Det positive er også at de med lavere

ferdigheter for to år siden har nå løftet seg betydelig og vi har sett stor utvikling på mange av

gutta.

Håper vi snart kan begynne å spille kamper igjen.

2010 Trenerne


Gutter 2011:

Vi har gjennom 2020 vært en stabil gjeng med 28 barn og 12 trenere.

Vinter- og vårsesongen ble dessverre ødelagt av Covid 19. Ordinære fotballtreninger var i

gang først fra slutten av april . Det ble ingen seriekamper eller cuper før sommeren.

Høstsesongen ble heldigvis mer normal selv om det kun ble med en cup, nemlig Liungen cup.

I seriespillet hadde vi påmeldt fire lag i seriespillet (5er fotball). I tillegg hadde vi meldt på ett

lag i seriespill mot 2010 barn (7er fotball) som alle som ønsket kunne være med på. Det var

18 barn som ble med på dette laget og alle fikk teste seg i 3-4 kamper mot 2010 barn. Barna

synes det var ekstra gøy med 7er fotball. I 5er fotballen viste barna at de er kommet langt

både med lagspill og ferdigheter.

Det har dessverre ikke vært noe sosialt, verken med barna eller foreldrene i 2020.

Vi jobber med «Flest mulig - lengst mulig» ved at vi har et stort trenerapparat som sørger for

at alle blir sett på trening. Målsetning er at alle skal sette ballen i mål på hver trening, samt at

vi er opptatt av å gi et ekstra kamptilbud til de som er mest ivrige.

Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Håkon Wibe-Lund og Njål Breivik og med god hjelp

fra Andreas Aaberg, Bjørnar Dahler, Espen Moe, Eirik Spillum, Eirik Øyasæter, Kjetil

Amundsen, Stephen Fulford, Ruben Kornmo, Vinh Ngyuen og Martin Wøien Gilhuus

(lagleder).

Vi gleder oss til en ny sesong!


Gutter 2012:

Året startet med trening innendørs hver uke i Høvikhallen.

Ivrige gutter, mye gøy og moro. God stemning, både voksne og barn!

Nå teller vi 30 spillere, og 4-5 trenere.

Mange av spillerne er dessuten med på FFO ved siden av, så det blir en del fotball.

Aktiviteten har vært preget av koronarestriksjoner, og både vår og høst/vinter opplevde vi

avlyste treninger og kamper. Dog føler jeg at gutta er positive, og har tatt korona med

fatning.

Vi fikk til en cup: Liungen-cup. Resten ble avlyst.

Ellers seriespill på høstsesongen, med treninger i tillegg når korona har tillatt det.

Vi er en trenergruppe som er opptatt av det sosiale, være gode venner og ha det gøy.

Det er aldri fokus på prestasjoner og resultater, men heller hvor vi skal spise is etter kampen.

Det er «Flest mulig – lengst mulig» i praksis.

Når vi trekker fram noen av gutta etter en trening eller kamp, er det pga gode verdier, f.eks.:

«Vi så hvordan du hjalp kompisene dine med et smil i dag» eller «I dag har du tatt imot og

fulgt beskjeder fra trenerne».

Det fotballfaglige kan vi lite om, og tenker at dette er lagspill, kamerater og moro.

Ingen mammaer, men veldig sosiale pappaer som stiller som trenere.

//GC


Gutter 2013

Vi har gjennom 2020 vært en stabil gjeng med 46 barn og 12 trenere.

Det har vært en spesiell sesong med tanke på Covid-19, men det har vært stort sett treninger

igjennom hele sesongen.

Det ble en opptur på høsten da man fikk deltatt i Liungen Cup samtidig som man fikk

gjennomført seriespill selv om det var noe færre antall kamper enn man vanligvis har hatt.

Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Lars Granaas, Dalija Kavara, Jan Richard Lislerud,

Christian Espedal Ørjansen, Lars Myhre Hjelmeset, Martin Røine, Steffen Andersen-Holthe,

Espen Moe, Jochen Well, Magnus Temte, Pål Bergerud Næslund og Per Christian Holmberg

(lagleder).


Trenerapparatet har vært veldig flinke til å variere treningene, stilt opp mannsterke og man

ser en god utvikling på spillerne selv om de ikke har fått frem dette i kamper og cuper denne

sesongen. Spillergruppen er en godt motivert gjeng som stiller på treningene med godt

humør, og de har fått tett oppfølging av trenerapparatet som ivaretar alle spillerne uansett

nivå.


Nye spillere har kommet til i år og disse har blitt godt implementert inn i gruppen mye på

grunn av kulturen som trenerapparatet har jobbet mye for å få på plass. Det er et veldig

inkluderende miljø hvor man tar imot alle uansett nivå, adresse, størrelse eller hudfarge. Det

er en sterk fotball- og idrettskompetanse i trenerapparatet og de er flinke til å se det enkelte

individ selv i en så stor gruppe. Fysiske øvelser kamufleres inn i lekbaserte øvelser med ball

og dette er en suksessfaktor til at man klarer å ta vare på flest mulig lengst mulig. Det har

ikke vært noen frafall i gruppen sesongen sett over ett, men det har vært litt omprioritering

av fotball kontra andre idretter i enkeltperioder. Dette gjelder spesielt i skisesongen da flere

av spillerne har prioritert dette, men antallet spillere på en trening har ikke vært under 15

stk.


Vi gleder oss til en ny sesong og håper at 2021 vil kunne ha en mer normal sesong sett opp

mot serie- og cup spill.


Gutter 2014

Vi har gjennom 2020 vært en stabil gjeng med 30 barn og 10 trenere.

Vi satt i gang innetreninger i slutten av oktober 2019 og holdt på med dette helt frem til 10.

mars. Det ble da en ufrivillig lang pause på grunn av Covid 19. Ordinære fotballtreninger var

først i gang igjen 19. mai. Det ble dessverre ingen seriekamper eller cuper før sommeren.

Høstsesongen ble heldigvis mer normal og det var stor stas med tidenes første cup, nemlig

Liungen cup. I seriespillet hadde vi påmeldt fire lag i seriespillet (3er fotball) hvor 20 av barna

var påmeldt. Det var gøy for guttene å endelig komme i gang med «ordentlige» kamper.

Trenerteamet rakk et par hyggelige samlinger – en før sesongstart og en samling etter

Liungen Cup på O’Leary’s.


Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Kjetil Amundsen og Njål Breivik og med god hjelp fra

Sven Runar Nilsen, Marius Tveit, André Stabæk, Håkon Duesund, Kent Ivar Salte, Morten

Christensen, Thomas Ølstørn og Martin Wøien Gilhuus (lagleder).

Vi gleder oss til en ny sesong!


Gutter/Jenter 2015:

Vi startet opp treningene for 2015 gjengen i august 2020.

Det har vært stor interesse for dette tilbudet og vi er vel rundt 40 barn som er med i gruppen

vår.


Vi har valgt å kalle det «ballsidighet» da målet med treningene er at barna skal bli

komfortable med ball og håndtere ulike øvelser.


Det har selvsagt vært mye lek og moro da dette er mindre barn og viktig at alle skal føle

mestring og ikke minst glede seg til treningene.


Vi skulle gjerne ønsket oss flere treninger og arrangementer, men dessverre har ikke

situasjonen vi har vært i (er i) gjort dette mulig.


Vi har mange barn fra flere ulike barnehager/kommuner og det har vært krevende med tanke

på å gjennomføre treninger inne i hallen med de til enhver tid gjeldende smittevern regler.

Denne våren gleder vi oss til å komme i gang med treningene ute igjen og vi ser frem til

Liungen Cup 2021.


Dette blir stor stas for barna og vi er hele 35 barn a 7 lag som ønsker å delta. Dette ser vi alle

frem til Seriespill planlegger vi til høsten 2021.

Vårt fokus på «Flest mulig - lengst mulig» er gjennom ballsidighet og at det skal være lek og

moro med ball på trening for barna, i tillegg til engasjerte trenere.

Hovedtrenere er Robin Robinsen og Jan-Richard Lislerud.

Med god hjelp fra ivrige og flinke foreldre som bidrar på treningene.

Vi gleder oss til sesongen!


Jenter 2010:

Året 2020 startet normalt med innetreninger med 30 aktive jenter.

Vi fikk 5 nye jenter fra Strong og 2 nye jenter fra Stoppen.

Pandemien satt en brå stopper for all trening i noen uker i mars og april, men så startet vi

opp treningen igjen med tilpasset aktiviteter med god avstand og mye ballek.

Vårsesongen ble det ikke kamper, men høstsesongen gikk som normalt. Vi stilte med tre lag.

Vi fikk også med oss en cup.


Ved utgangen av 2020 er vi ca. 28 jenter som viser stor glede og progresjon. De har holdt

humøret oppe på imponerende vis.

Vi legger stor vekt på å se alle, og har innført en 5 minutters prat med hver enkelt spiller på

noen av treningene, der vi utelukkende snakker om spillerens styrker, og hvor viktig de er for

gruppen med hva de de bringer inn med sin personlighet.

Vårt lags motto er:

Om vi ikke blir verden beste fotballag, skal vi i alle fall bli verdens hyggeligste lag å spille for.

Håvard Haug

Trener J2010


Jenter 2011:

Spillere ca 25

Trenere på feltet: Thorbjørn Ingebretsen, Per Christian Holmberg og Sven Runar Nilsen.

2020 var siste året på 5'er. Kjørte 2 lag.

Var med på Liungen Cup som eneste etter Covid.

Ellers mange fine kamper i serien, der vi nok oftest har fremstått som det mest øvede laget i

seriespillet.


Før kommende sesong så har vi nå meldt på 3 7'er lag, siden Strong-jentene nå har kommet

til oss da de kun var 5-6 spillere igjen.


Jentene håper veldig på mange kamper og cuper i år, men vi har ikke påmeldt noen cuper

per nå i påvente av hvordan reglene vil bli fremover.

Vedr. «Flest mulig - lengst mulig» så er fokuset til J2011 på mestring; at alle får mye spilletid i

form av minimum 1 kamp per uke; samt at treninger er fortsatt mye enkel

konkurransepregete øvelser i grupper. Ikke som enkeltspiller.

Fortsatt fokus på treffpunkt på ballen og bruke blikket for å skape seg selv bedre tid.


Jenter 2012:

Til tross for et annerledes år har vi hatt en fin sesong med både cup og seriespill. Vi har stilt

med to lag i de aktivitetene vi har deltatt. Det har vært en stabil gjeng på 15-18 stykker

gjennom hele sesongen

Læringskurven har vært bratt i 2020 da overgangen fra 3 til 5 tok noen kamper å bli fortrolig

med, men etter noen treninger og kamper med gode innspill fra trenerne så har jentene hatt

en flott utvikling.


Det sosiale og trivsel på treningene er viktig for jentene. Det er også noe vi legger vekt på i

forhold til at flest mulig skal ønske å være med l lang tid fremover. Det er viktig at alle skal

føle seg som en del av "gjengen". Som avslutning på høstsesongen ble det arrangert kamp

mot foreldrene med etterfølgende servering av sjokoladekake og kakao. Siste trening før

juleferien ble gjennomført med nisseluer, musikk og morsomme aktiviteter i tillegg til enkel

pepperkakeservering.


Trenerne gjennom sesongen vært Anne Katharina Stenberg, Marius Madsgård, Øystein

Maurud Holm, Erik Wessel Holst og Marianne Bjørnstad Wessel Holst.


Jenter 2013:

Fotballsesongen 2020 ble vår første sesong som eget jentelag. I en hverdag preget av Corona

har det vært godt aktivitetsnivå på trening. Men i tillegg til seriekamper, har vi vært med på

Liung cup, mjøndalen cup og kiwi cup. Dessverre ble Skjold cup avlyst av grunnet Corona.

I vår første sesong har vi hatt en fast gruppe med 12 jenter. Dermed har det vært lettere å

gjennomføre trening gjennom hele sesongen. I vinter har vi trent inne, men nå var det godt å

komme ut. Når det er sagt, var det godt å se stor fremgang på vår første utetrening.

Heldigvis har vi fått stablet på plass en flott gruppe med trenere. Dette er pr dags dato: Anne

Ingebjørg Giæver, Christian Stolp, Jørgen Granli, Kent Hermansen, Paul Lefrance, Valeria

Yanez og Øystein Haugen. Kent hadde trenerkurs fra før, i mens Christian og Anne har fått

gjennomført relevant trenerkurs.

Så håper vi på at sesongen 2021 inneholder mye fotball og lite restriksjoner.


Jenter 2014:

2020 har vært et spesielt fotballår for jenter 2014 som for alle andre glade fotballbarn.

Heldigvis har myndighetene prioritert barneidrett slik at vi i perioder har kjørt relativt

normale treninger. Jenter 2014 har også for første gang deltatt i serien med to lag og stor

suksess. Spa/Bra Kadabra og Spa/Bra Kanonbra briljerte med stor spilleglede og flott lagånd i

de kampene som vi fikk gjennomført. I tillegg deltok de samme lagene i Liungen-cup i deilig

sommervær som også var en stor opplevelse for alle barna.

Vi har den siste tiden hatt gleden av en svak økning i spillerstallen og melder derfor på lag

nummer tre til serie og cup; Spa/Bra Baluba. Støtteapparatet har også økt og består av

Helene Næss Dahler, Bjørnar Dahler, Anja Flesvig Risberg, Fredrik Randgaard, Marthe

Madsgård, Øystein Maurud Holm, Line Garthe Johannessen og Mads Dannevig.

Noen spillere har kommet til og et par spillere har sluttet til fordel for andre fritidsaktiviteter.

For å sikre "Flest mulig - lengst mulig" legger vi til rette for at barna skal kunne prøve seg

frem mellom ulike idretter og til slutt komme frem til at fotball er best. Vi er svært lydhøre

overfor individuelle ønsker og behov for å holde på interessen til så mange som mulig.

Når samfunnet normaliseres og treninger og kamper kan kjøres som vanlig, kommer vi til å

markedsføre fotballen mer offensivt og tilrettelegge for enda mer lek, moro og sosiale

arrangementer.

Vi krysser fingrene for et supert fotballår i 2021 og gleder oss stort til cuper og kamper.


0 Kommentar

Årsberetning 2019

Postet av Sparta/Bragerøen IL den 3. Jun 2020

SPARTA/BRAGERØENS

56. ÅRSMØTE

10. juni 2020 kl 19:00

BRAKERØYA KLUBBHUS

Årsberetning SpaBra 2019.docx

Aktivitet
I perioden mellom årsmøtene i 2019 og 2020 har det vært avholdt i alt 10 ordinære styremøter. Oppmøtet på styremøtene har vært noe varierende, men styret har alltid vært beslutningsdyktige. Styret er arbeidende med ulike ansvarsområder, og i tillegg til de ordinære styremøtene har det vært avholdt en rekke separate arbeidsmøter i forbindelse med ulike saker som styret har jobbet med gjennom året, eksempelvis Spa/Bra dagen og 100 års markering.

I tillegg har vi hatt mulighet for å delta i Stoppen SK sine styremøter samt husrådet ved Lier Stadion. 

Spa/Bra sin klubbmanual er publisert på klubbens websider. Hensikten med denne klubbmanualen er å gi en kortfattet introduksjon til hvilke verdier og retningslinjer Sparta Bragerøen (Spa/Bra) drives etter. Den er ment som et enkelt styringsverktøy for lagledere, trenere, foreldre og foresatte, styret og andre med en funksjon i klubben. Vi ønsker en klubb med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle.

Medlemsregistrering
Sparta/Bragerøen IL har per 31.12.2019 – 360 medlemmer inkludert foresatte som regnes som aktive medlemmer. Fra og med 2016 gikk vi over til å benytte systemet Superinvite som medlemsregister og dette ser ut til å fungere bra. Vi mener vi har god kontroll i forhold til registrering av medlemmer og kontingentbetalinger. Viktig at medlemsavgiften blir betalt da denne er grunnlag for tilskudd fra kommunen.

Økonomi
Regnskapet for 2019 endte med et underskudd på kr 84688,-, mot et budsjettert overskudd på kr 12.000, - Det som er den store forskjellen er avskrivninger på 96.000, - på kunstgressbanen. Totalt aktivert 480.000, - i 2017 avskrevet med 96.000, - i 2019. Hele regning på 480.000, - er betalt i 2017.


 Pr. 31.12.2019 hadde klubben kr 2.049.906,68 på konto fordelt på

 • Høyrentekonto                                                                       Kr        1.257.732,70
 • Fastrentekonto 12 mnd.                                                         Kr.          515.126,87
 • Konto for inntekter til opprettelse av 7er kunstgressbane      Kr                   25,69
 • Reservekonto                                                                         Kr                 601,23
 • Bedriftskonto                                                                          Kr          276.420,19

 

Inntektene for regnskapsåret 2019 er kr 69.753,- under i forhold til budsjett - følgende poster utgjør dette:
- Kommunale/offentlig tilskudd kr 65.590,- over budsjett
- Leieinntekter klubbhus kr 7.224,- under budsjett

Innbetalt medlems-/aktivitetskontingent er kr. 9.231,- lavere enn i 2018, og kr. 71.028, - under budsjett. Totalt antall medlemmer per 31.12.2019 er 360. (394 i 2018).
 

Kostnader for året ligger totalt ca. kr 31.637 over budsjett - noe poster har økt noe, andre har vært lavere.

2019 har for øvrig vært preget av stabil likviditet og god økonomisk kontroll. Regnskapet er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte økonomi ansvarlig, Anna Evensen, anneve2006@gmail.com.


Stoppen SK                          

Stoppen SK er en samarbeidsklubb. For Spa/Bras del trer spillerne over i Stoppen SK fra det året medlemmene fyller 13 år. Spa/Bra har en styreplass i Stoppen SK, og leder eller sportslig leder har mulighet til å delta på styremøtene

Klubbhus og baner 
Klubben har to lokaliteter å følge opp, Lier Stadion og Brakerøya.

Klubbhuset på Brakerøya leies ut med god hjelp fra Christin Ruth. Utleiepriser og informasjon finnes på vår hjemmeside. Det har vært godt med utleie i løpet av 2019. Det har vært leid ut til ulike arrangementer i helgene, samt foreldremøter og bursdager i ukedagene.

Spa/Bra huset ligger på leiet grunn, avtalen løp ut ved utgangen av året (2017). Styret (med advokat) var i 2018 i dialog med Drammen kommune angående forlengelse av leieavtalen. Forslag til leieavtale ble oversendt fra Drammen kommune mai 2019. Styreleder gjennomførte i januar 2020 møte med klubbens advokat vedrørende forslag til ny festeavtale, og klubbens advokat følger videre opp mot kommunen. 

Det er store driftskostnader på et gammelt klubbhus og en del vedlikehold. Klubbhuset vil kreve store investeringer og rehabilitering i årene som kommer. Arbeid med planer for oppgradering er forventet å starte når festeavtale er signert. Som en del av dette vil det være naturlig å kartlegge/definere behov og ønsker vedrørende klubbhus. 

I 2019 ble det utført tilsyn fra Eltilsynet og branntilsynet. Avvik som ble identifisert vedrørende det elektriske anlegget ble utbedret av Arro elektro. Avvik som ble identifisert vedrørende branntilsyn er lukket. Avvik identifisert fra branntilsynet var manglende eller ufullstendig systematisk gjennomgang av egen brannsikkerhet siste par år, samt manglende dokumentasjon på oppfølging av brannvarselsystem, ledelysssytem og slokkeutstyr.

Banen på Brakerøya har dessverre i liten grad vært tilgjengelig for Spa/Bra i 2019. Dette skyldes primært at kretsen har tildelt DBK og Drammen Strong mye tid på Brakerøya. Klubben ønsker at Spa/Bra blir tildelt mer banetid på Brakerøya.

Spa/Bra har en leie- og samarbeidsavtale med Stoppen for tilgang på arealer i bygget på Lier Stadion. Det har blitt opprettet et husråd med representanter fra begge klubber for å koordinere driften av bygget. 

Vi har fortsatt tilgang til å låne både møterom og storsal. Dersom man ønsker å reservere lokalene er det mulig via utleieansvarlig Christin Ruth.

Materiell og utstyr
Drakter, baller og vester står for størstedelen av utgiften. Viktig at alle lagene tar godt vare på det materiell som er utdelt. Alle baller skal navnes med lagsnavn, og bør telles jevnlig. Viktig at drakter brukes kun i kamp, og ikke til trening/fritid.

Torshov Sport er klubbens utstyrsleverandør.

Sponsorer
Consolvo er klubbens hovedsponsor. I tillegg til en årlig spons, gjør Consolvo et beløp tilgjengelig for å støtte spillere/medlemmer med økonomiske utfordringer.
I 2019 ble det forhandlet frem en ny innkjøpsavtale med Torhov Sport og Adidas. Vi benytter Adidas på det utstyret som kjøpes inn. Dette gjelder drakter, baller osv. Dette sikrer klubben gode priser på innkjøp av utstyr. Klubbens medlemmer får også rabatterte priser på utstyr. Klubben får også en prosentvis andel i kickback på utstyr som handles av medlemmene.
Det ble også i 2019 inngått en avtale med Flügger. Klubbens medlemmer får avslag på maling/utstyr, klubben får en kickback på dette.

Politiattester 
Trenere, lagledere og styret i Spa/Bra har enten gyldig fremlagt politiattest, eller søkt om dette.
Fra og med året 2018, er det ikke lenger slik at det skal fremvises ny politiattest hvert tredje år.

Fair Play
Det er laget fairplayholdninger som Spa/Bra ønsker skal ligge til grunn for alt sportslig arbeid i klubben. Holdningene ligger i klubbmanualen. Styret ønsker at alle lag skal ha fokus på fairplay på sine treninger. I tillegg fortsetter klubben og lagene rutinene om å stille kampverter på sine hjemmekamper, slik at spillere, motstandere, barn, dommere, trenerteam og foreldre føler den nødvendig rettferdighet og trygghet de har rett til på Spa/Bras hjemmekamper.
 Det ble forsøkt arrangert et trenerforum med Fair Play som tema ved Ståle Brandsrud. Dette ble ikke gjennomført grunnet for få påmeldte.

Tilsynsvakter
Året 2019 har foreldrene i Spa/Bra gjort en god innsats og stilt opp på utdelte tilsynsvakter. Samtlige lag fikk utdelt alle sine tilsynsvakter så fort tilsynsvaktansvarlig fikk disse fra Stoppen. Tidlig informasjon, samt at lagene fikk tilsynsvakt den dagen de selv spilte kamp, er noe som bør videreføres.

Jentefotballen 2019
Spa/Bra er en klubb som ønsker å sette jentemedlemmene i fokus. Det er opprettet en egen forumside for lagledere og trenere med jentelag.
Grunnet planlegging og gjennomføring av Spa/Bra 100års dagen ble det ikke organisert noen jentedag/turnering i 2019 slik intensjonen var.

Vi i Spa/Bra jobber for at jentefotballen skal opp og frem og på mest mulig rettferdig måte. Flere jentetrenere blir anmodet om å kommunisere sammen og gjerne delta som gjestetrenere for andre jentelag, slik at man kan dele på opptjent kunnskap. Både samtrening av forskjellige årskull og hospitering mellom jentelagene legges det til rette for og foregår med stort hell. Alle jenter skal bli sett i Spa/Bra og i tillegg få de utviklingsmuligheter de fortjener.

Utdanning
Spa/Bra tilbyr gratis trenerkurs for klubbens trenere arrangert av Buskerud Fotballkrets. Styret ønsker at hvert lag minimum skal ha en trener med trenerkurs/utdanning pr tiende spiller, det vil si at: 1- 10 barn = 1 trener med kurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30 barn = 3 trenere med kurs. Klubbens leder har også gjennomført UEFA B lisens.

Styret oppfordrer alle trenere til å gå på trenerkurs.

Dugnader 
Ingen inntektsbringende dugnader for klubben er gjennomført i 2019.

Det er gjennomført årlig vedlikeholds dugnad på klubbhuset på Brakerøya. Denne dugnaden går på rullering innad i klubben.

Jubileumsfest – Spa/Bra 100 år
I forbindelse med klubbens 100-års jubileum ble det planlagt en jubileumsfest i oktober 2019. Æresmedlemmer, trenere, lagledere og ildsjeler ble invitert til festmiddag på Svensefjøset i Lier.

Grunnet manglende oppslutning ble festen flyttet til og avholdt den 7. mars 2020. Det var ca 45 stykker som deltok. Ordfører og representant fra kretsen deltok også på markeringen.

Spa/Bra dagen 11 mai – 100 års jubileum
Klubbens 5. Spa/Bra dag ble avholdt den 11. mai 2019. Arrangementet var i kjent format med internkamper og aktiviteter som ansiktsmaling, skuddlaser og hoppeslott. I anledning 100-års jubileet ble det kiosk til sterkt reduserte priser og ekstra aktiviteter. Det ble satt opp en scene hvor 4everU og Endre Gryting hadde minikonsert, og Sirens hadde oppvisning. Håvard Paulsen deltok som konferansier. Dette ble veldig godt mottatt av både barn og voksne og dagen ble svært vellykket. Alle årskull, 2007 til 2014 var representert, og til sammen ble det ca. 50 ulike lag som deltok i treer-, femmer- og syver- fotball. Dagen ble en stor suksess.

Kommunikasjon og Web 
Anne-Marte Lind har tatt seg av publiseringer og oppdateringer på web. Det er satt i gang arbeid med å lage nye nettsider. Arbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av 2020. For øvrig er det Facebook kanalen som benyttes for løpende oppdateringer og informasjon. De fleste lagene bruker i tillegg Spond for påmelding til treninger, kamper og cuper.    

Årsberetning Sport
2019 sesongen har vært fylt med masse spennende og flott aktivitet. Vi har i løpet av sesongen fortsatt opplevd en økning i antall lag, medlemmer og aktive utøvere, spesielt i de yngre årsklassene. Klubben stilte på våren 2019 med 43 lag i seriespill og på høsten 44 lag.

I løpet av 2019 har vi hatt ca. 370 aktive barn i klubben.

2013 barna har deltatt på cuper og seriespill, samt at vi på høsten startet opp et lag for 2014 kullet, et mikslag gutter og jenter. 

Spa/Bra er et populært idrettslag med et jevnt tilsig av nye barn. Årsaken til dette, tror vi, er at Spa/Bra er en klubb som tilbyr et godt miljø, gode treningsfasiliteter, mange barn i Høvik skolekrets og at vi har mange ivrige og engasjerte foreldre/foresatte. Det er foreldrene/foresatte selv som er ansvarlige for gjennomføringen av treninger og kamper i seriespill og cuper. De foreldre som bruker time etter time, uke etter uke på̊ treningsfeltet eller i andre sammenhenger, er uerstattelig og har en unik verdi for vår klubb!

Dommere har vi som regel brukt fra aktive spillere i SSK eller andre interesserte ungdommer fra kretsen. Stoppen SK har en egen nettside «Dommerne på Stoppen» som vi bruker for å skaffe dommere. Vi har i tillegg en egen liste med kontaktinfo. hvor disse er utdannet gjennom dommerkurs.

Våre treningsfasiliteter med kunstgressbanen, spesielt KG7 som er senter for aktivitetene, gir barna veldig gode treningsforhold. I tillegg har vi etablert et samarbeid med Drammen Strong og Drammen Ballklubb om Brakerøyabanen, slik at vi også her har treningstid og muligheter. 

Alle lag har i løpet av sesongen fått tilrettelagt minst en trening i uka på kunstgresset på sommerstid. 

På vinterstid er det lagene fra årsklassene 2010‐2008/2007 som har fått tilrettelagt trening utendørs. Dette er basert på et enstemmig styrevedtak. 

Alle lag har fått tildelt treningstid innendørs, der hovedfokuset også i år har vært på ballsidighetstrening innenfor forskjellige ballaktiviteter.

Flere trenere fullførte barnefotballdelen av NFFs Grasrot C‐lisens kurs i løpet av 2019, del 1 og del 2, og vi ønsker enda flere foreldretrenere velkommen til å ta dette kurset.

Vi har som mål at minst en person/trener for hvert lag har barnefotballdelen av C-trenerkurset.

Utdanning og kompetanseheving er alltid et viktig satsningsområde som det må jobbes kontinuerlig med. 

Selv om det fylles på med nye kurs, forsvinner også stadig folk med kompetanse ut, slik at dette er et konstant satsningsområde.

Vi opplever også at vår SpaBra‐dag fortsatt er en ubetinget suksess! Her er tanken at hele klubben samles til fotballaktivitet og andre aktiviteter en hel dag, med spill mot hverandre og gjerne på tvers av lag/kjønn. 

Vi forsøker også få til en mamma/pappakamp, samt trenerkamp. 

Dette er spesielt populært hos barna.

Veien er alltid målet i Spa/Bra, og sesongen 2019 har vært preget av gode opplevelser, stort engasjement og masse aktiviteter både på trening og i kamper.

LAGSBERETNINGER 2019 

JENTER 2014:

Dette herlige laget kom sammen for første gang våren 2019. Guttene i 2014-kullet hadde allerede dannet lag, og vi ønsket å gi jentene en litt myk start på idrettskarrieren ved la dem eksperimentere med mange ballspill og utvikle ballfølelse gjennom lek og moro. Derfor har vi kalt laget Spa/Bra ballspill 2014 og laget består i dag av 21 medlemmer fra flere barnehager. Gjennomsnittlig oppmøte på treningene har vært ganske stabilt rundt 14 glade jenter og et par storesøstre. Treningene består foreløpig av blant annet fotball, håndball, innebandy, basketball, hinderløype og Haien kommer. Gjennom året har vi sett stor fremgang i ballsidighet så vel som stor spillglede, mestringsfølelse og samhold. Å bli kjent med andre barn som de snart skal begynne på skole med, er også en stor gevinst for barna. Trenergruppa består av fire faste dedikerte trenere med hovedtrener Christian Magnus Fredheim i spissen og ellers bidrar foreldrene på rundgang og ved behov. I 2020 skal vi begynne med seriespill og delta på Liungen Cup for første gang, vi ser frem til en morsom sesong for seksåringene.

Hilsen lagleder Mads

GUTTER / JENTER 2013:

Spa/bra 2013 består av ca 50 aktive gutter og jenter.

I 2019 spilte vi seriespill 3er og stilte med 7 lag hvor vi spilte sammen gutter og jenter. I tillegg til dette deltok vi på Liungen cup og MIF høstcup.

2019 var siste året hvor gutter og jenter spiller sammen, fra neste år kommer vi til å stille eget jentelag i seriespill og cuper. 

Vi trener sammen en gang i uken. Gutter og jenter har samme treningstid, men vi deler slik at aktiviteten er delt.  

GUTTER 2012

Året startet med trening innendørs hver torsdag i Lierhallen.

Ivrige gutter, mye gøy og moro.

Nå teller vi 37 spillere, og 9 trenere. Varierende antall, og noen kommer mens noen går…

Mange av spillerne er dessuten med på FFO ved siden av, så det blir en del fotball!

Vi startet kamp-/cupåret med cup i Hokksund i mars, og kjørte felles i buss. Det var stas!

Ellers seriespill både vår- og høstsesong, med utetrening hver uke hele sommerhalvåret. Hadde også et 5-erlag slik at de ivrigste kunne være med på det ved anledning.

I september deltok vi også på Kiwi-cup, og i vinter deltar vi på Lille Blå-cup.

I oktober fikk vi dessuten med oss SIF-Lillestrøm, som et sosialt treff og høstavslutning.

Viktig at vi har det gøy og alle føler seg inkludert!!

Geir Cato, stolt lagleder

GUTTER 2011:

Vi har gjennom 2019 vært en stabil gjeng med 29 barn og 13 trenere.

I vintersesongen var vi med i vinterserien i Talentgården. På vårsesongen var vi med på Hokksund Cup, Asker Cup, Spa/Bra dagen og Liungen cup. På høsten var vi med på Vollen Cup.

I både vår- og høstsesongen hadde vi påmeldt fire lag i seriespillet. På høsten hadde vi i tillegg meldt på ett lag i seriespill mot 2010 barn som alle som ønsket kunne være med på.

Rett før sommerferien arrangerte vi mammakamp mot barna der mammaene dro i land seieren med en knepen 5-4 seier. Etter sesongen arrangerte vi foreldrefest på Brakerøyahuset med nesten 40 foreldre til stede, kjempegøy!

Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Håkon Wibe-Lund og Njål Breivik og med god hjelp fra Andreas Aaberg, Bjørnar Dahler, Espen Moe, Eirik Spillum, Eirik Øyasæter, Kjetil Amundsen, Stephen Fulford, Ruben Kornmo, Vinh Ngyuen, Ronny Omdahl og Martin Wøien Gilhuus (lagleder).

Vi er veldig heldig som har en særdeles dyktig hovedtrener som også jobber som fotballtrener på heltid. Dette har gjort at vi har gjennomgående veldig gode treninger. I tillegg har vi mange trenere i støtteapparatet som bidrar til tett oppfølgning av alle fotballspillerne våre og gir en veldig god dekning av trenere på kamper og i cuper.

Vi gleder oss til en ny sesong!


GUTTER 2010;

Vi startet 2019 sesongen som med Lyn Kick-Off cup allerede i februar. Dette ble en flott og samlende start på sesongen og gutta fikk bryne seg på mange gode kamper mot Oslo lag.

Vi har fortsatt hatt ca 30 gutter aktivt med på trening og kamp gjennom året som har gått. Vi har fortsatt rulleringen av lagsammensetning slik at vi når målet om at alle skal få spille med alle i løpet av årene med barnefotball i SpaBra. For sesongen 2019 hadde vi ett system med tre påmeldte lag i 7er fotball spill. Lagene var ikke faste og vi kjørte ett rullerende system fra kamp til kamp. I tillegg til seriespill så var lagene med på Liungen Cup, Kiwi Cup, Frigg Cup og Fossum cup.

Planleggingen for 2020 sesongen er godt i gang.

Vh Petter

GUTTER 2009:

Sesongen startet, tradisjonen tro, med Lille Blås vinteraktivitetsserie på Sundland.   Deretter var vi med på Åssia-cup i juni, Sandar-cup i august, Kiwi-cup i Solbergelva i september og MIF-cup i november. 

Det er første gang vi har vært på Sandarcup, dette var også vår første overnattingscup. Gutta spilte fotball både lørdag og søndag, og overnattet i telt og lavvoer på hytta til en av gutta på laget. Gutta storkoste seg med en fotballhelg med gode venner, bading, grilling og lek. Denne turen var en suksess for både spillere og trenere. 

Dette var første sesong med 7’er-fotball, og overgangen ble nok litt større enn forventet, da gutta har opplevd større motstand enn de har vært vant til. 

Som vanlig avsluttet vi sesongen på Lucky Bowl på Åssiden etter MIF-cup. Gutta koste seg med bowling og pizza, og ble premiert for god innsats i sesongen som har vært. 

Vi har hatt 28 gutter til disposisjon denne sesongen, vi hadde tre lag i serien. Trenerteamet er det samme med hovedtrener Øivind Syvertsen i spissen. Alle trenerne kjenner gutta godt, og gjør en bra jobb!

Anders Mathern
Lagleder G2009


GUTTER 2008:

2019 har vært en spennende og aktiv sesong, med to stabile lag, som for det meste har vist gode fotballevner og ballkontroll. Alle treningene foregår utendørs, og det skal være veldig mye vær for at dette ikke gjennomføres. Guttene viser også at de er ivrige på tross av kulde og regn, og stiller opp på trening uansett!

G2008 har fått hele 6 nye spillere ila sesongen, og noen frafall, og teller i dag 24 gutter.

Vi har ivrig deltatt i flere cuper hvor vi har slått godt fra oss, og også vist oss verdig i en del 9´er-oppgjør mot eldre lag. Alle ser nå frem til å kunne spille 9´er fremover.

Trener-teamet er fortsatt solid forankret, med de samme pappaene som har vært med i alle år; Tommy Thoresen, Einar Thorsteinsson, Thomas Thorkildsen, Gert Wallem og Per Arne L. Odde. 

Anita Cummings bidrar som sosialt- og dugnadsansvarlig, og Fredrik Kirkeng som oppmann.


JENTER 2012:

J-2012 har hatt en fin sesong med både seriespill, og cuper. Antall spillere har vært stabilt hele sesongen, og vi ligger fast på rundt 17-20 jenter.

Det er godt oppmøte på treninger, og både barn og trenere gjør en strålende jobb. Vi er glade for å være ferdige med 3,er fotball, og ser frem mot 2020 hvor vi skal debutere med 5'er.

 

JENTER 2011;

I 2019 har vi hatt ca 20 spillere. Det er en ivrig gjeng, der ferdighetsnivået ligger høyt.

Seriekamper: 42 kamper

Cuper: Røa, Liungen og Sandar

Trening: 1 dag per uke

Generelt nivå til alder og jenter: øvet

Laget består av 19 spillere fra Høvik og 1 fra Gullhaug.

 

JENTER 2010:

I kullet jenter født 2010 er det ca. 22 jenter som spiller fotball. 

Gjennom hele 2019 har vi hatt én trening i uka, samt deltatt i serien med 3 lag. 

Vårt fokus på treningene og kamper er å dyrke frem ekte idrettsglede og samhold. 

Jentene har i tillegg til serie og 4 cuper gjennomført sosiale arrangement som publikum i NRK på Ramm, ferdig, gå og maskotter for Strømsgodset mot Molde. Vi har vært på overnattingscup på Tjøme.

Gledelig for 2020 er at 5 nye har startet.

 

 JENTER 2009: Har ikke lag.


JENTER 2008:

Nok et fotballår er over for våre havfruer. 

Det har vært et variert år med både seriespill, cuper og sosiale ting. 

Vi spilte i vinterserien inne i Talentgården på Sundland i vinter, før vi hadde to lag i serien ( et i 08 og et i 07) på våren. 

Vi har dessverre hatt en del frafall dette året og vi klarte bare å stille et lag i seriespill høsten 2019. Vi har hatt noe samtrening med Stoppen jenter 08 både inne vinteren 2019 og ute høsten 2019. 

Ting vi har gjort: 

Februar var vi på O`learys å så fotballkamp og spiste mat. 

I Mai var vi med på Spabra dagen med et lag. 

I juni var det Liungencup og vi hadde med to lag. 

16 – 18 august var jentene på overnattingscup i Porsgrunn – kjempestas. Mange fine opplevelser, med kamper, badeland og hygge. 

Cup`n vi skulle vært med på i høst måtte vi dessverre avlyse da de byttet kampdag og det da ble vanskelig å stille lag. 

I november var vi på O`Learys å så på fotballkamp og spise mat for de som kunne. 

Desember var vår årlige nissefotball med barn og foreldre i skjønn forening – avsluttet med kaker og brus. 

Vi er pr 2020 kun 11 jenter som spiller fotball – så fremtiden er litt uavklart for hvordan våren vil se ut. Men vi har de beste jentene ever 😊 

Hilsen trenerer og lagleder.


0 Kommentar

All trening i Spa/Bra stanses ut april

Postet av Sparta/Bragerøen IL den 13. Mar 2020

På grunn av den pågående smittesituasjonen, avlyser Spa/Bra all trening ut april. Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge.

Les mer her:

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/?fbclid=IwAR2GV579FbxJobfOEioC9EWPVcspAeHAeCcX0HYSlOOjR07X4Maww576UtE


0 Kommentar

Årsberetning 2018

Postet av Sparta/Bragerøen IL den 15. Mar 2018

SPARTA/BRAGERØENS

55.ÅRSMØTE

20. Mars 2019 kl 19:00

BRAKERØYA KLUBBHUS

 

13032019 Årsberetning SpaBra 2018.docx

 

 

SAKSLISTE 

 • Godkjenne de stemmeberettigete
 • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 • Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Behandle idrettslagets årsberetning
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne saker
 • Fastsette medlemskontingent for 2020
 • Vedta idrettslagets budsjett
 • Valg av nye styremedlemmer og valgkomite (Valgkomiteens innstilling-SpaBra-2019.docx)

 

 

STYRETS ÅRSBERETNING 2018 

Styret har bestått av:

Leder:                                                                                                            Vikram Gupta

Nestleder (Jenteansvarlig):                                                                           Henrik Helstrup

Økonomiansvarlig:                                                                                         Anna Evensen

Styremedlem (Sport):                                                                                    Vibecke Iren Åsly

Styremedlem (Anleggsansvarlig):                                                                 Henriette Haugen

Styremedlem (Materiell):                                                                               Per Arne Odde

Styremedlem (Tilsynsvakter /Politiattestansvarlig/FP/Utdanning):                Hilde Hasla-Hopstad 

Styremedlem (Medlem/Inkludering):                                                             Eivind B.Sundet

 Styremedlem (Dugnad- og arrangement / Sekretær):                                 Jarle Schau Aktivitet

I perioden mellom årsmøtene i 2018 og 2019 har det vært avholdt i alt 11 ordinære styremøter. Oppmøtet på styremøtene har vært noe varierende, men styret har alltid vært beslutningsdyktige. Styret er arbeidende med ulike ansvarsområder, og i tillegg til de ordinære styremøtene har det vært avholdt en rekke separate arbeidsmøter i forbindelse med ulike saker som styret har jobbet med gjennom året. 

I tillegg har vi vært representert i styremøter i Stoppen SK, husrådet ved Lier Stadion. Det er gjennomført 1 trenerforum. 

Klubbmanualen for SpaBra blir stadig oppdatert og publisert på klubbens websider. Hensikten med denne klubbmanualen er å gi en kortfattet introduksjon til hvilke verdier og retningslinjer Sparta Bragerøen (SpaBra) drives etter. Den er ment som et enkelt styringsverktøy for lagledere, trenere, foreldre og foresatte, styret og andre med en funksjon i klubben. Vi ønsker en klubb med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle.


Medlemsregistrering

Sparta/Bragerøen IL har pr 31.12.2018 – 394 medlemmer inkludert foresatte. Fra og med 2016 gikk vi over til å benytte systemet Superinvite som medlemsregister og dette ser ut til å fungere bra. Vi mener vi har god kontroll i forhold til registrering av medlemmer og kontingentbetalinger. Det foreslås endring i aktivitetsavgift for 2019.

Økonomi
 

Regnskapet for 2018 endte med et underskudd på kr 190.878,80, mot et budsjettert overskudd på kr 500,00. Det som er den store forskjellen er avskrivninger på 96.000, - på kunstgressbanene. Totalt aktivert 480.000, - i 2017 avskrevet med 80.000, - i 2017. Hele regning på 480.000, - er betalt i 2017.


 Pr. 31.12.2018 hadde klubben kr 2.082.794,36 på konto fordelt på 

 • Høyrentekonto                                                                     Kr           1.248.466,68 
 • Fastrentekonto 12 mnd.                                                       Kr.             511.331,81
 • Konto for inntekter til opprettelse av 7er kunstgressbane    Kr                      25,68
 • Reservekonto                                                                       Kr                     596,80
 • Bedriftskonto                                                                        Kr               322.373,39Inntektene for regnskapsåret 2018 kr 252.580,25 over i forhold til budsjett. Dette skyldes primært LAM midler kr 24.905,- over budsjett, Drammenskalender-dugnad kr 150.000,-,  bingolisensinntekter kr 46569,28 over budsjett mm.

Innbetalt medlems-/aktivitetskontingent er kr. 70.851, - høyre enn i 2017, og kr. 10.595, - under budsjett. Totalt antall medlemmer per 31.12.2018 er 394. (295 er i 2017).
 
 

Kostnader for året ligger totalt ca. kr 439.363,85 over budsjett - noe poster har økt noe, andre har vært lavere. Hovedsakelig skyldes disse kostnadene avskrivninger på 96.000, -, økte driftskostnader 11er kunstgressbane på grunn av ekstraordinære snøforhold, strømbruk og måking. For vinteren 2017/2018 har vi fått regning på 311.734,- . Det er 111.734, mer enn budsjettert. I tillegg har vi på posten «reparasjon og vedlikehold bygninger» 106.575, -. Dette gjelder for maling av klubbhus innvendig, som har vært en nødvendig kostnad for å fortsatt kunne leie ut klubbhuset. Dette ble ikke budsjettert.

2018 har for øvrig vært preget av stabil likviditet og god økonomisk kontroll. Regnskapet er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte økonomi ansvarlig, Anna Evensen, anneve2006@gmail.com.


Stoppen SK 

Sparta Bragerøen og Liungen I.L. gikk sammen om å stifte Stoppen SK i forkant av sesongen 2013, som en samarbeidsklubb for de eldre årstrinnene. Fra 01.01.2016 besluttet Liungen i helhet å slå seg sammen med Stoppen SK.  For SpaBras del trer spillerene over i Stoppen SK fra det året medlemmene fyller 13 år. SpaBra har en styreplass i Stoppen SK, og leder eller sportslig leder har deltatt på styremøtene. Klubbene er i ferd med å få på plass en ny, konkretisert samarbeidsavtale, men har løst de evt. oppståtte problemstillinger på en forbilledlig måte.  


Klubbhus og baner 

Klubben har to lokaliteter å følge opp, Lier Stadion og Brakerøya.

Klubbhuset på Brakerøya leies ut med god hjelp fra Christin Ruth. Utleiepriser og informasjon finnes på vår hjemme side. På våren 2018 ble garderoben og storsal malt i lyse farger.  Det har vært godt med utleie i løpet av 2018. Det har vært leid ut til ulike arrangementer i helgene, samt foreldremøter og bursdager i ukedagene.

SpaBra huset ligger på leiet grunn, avtalen løp ut ved utgangen av året (2017). Styret (med advokat) har i hele 2018 vært i dialog med Drammen Kommune angående forlengelse av leieavtalen. Vi har blitt muntlig enig om en avtale, venter fortsatt på den skriftlige.  Det er store driftskostnader på et gammelt hus og en del vedlikehold. Klubbhuset vil kreve store investeringer og rehabilitering i årene som kommer. Styret er i dialog med Drammen kommune om oppgradering, og er i gang med å søke om spillemidler til rehabiliteringen. Drammen kommune vil gjerne hjelpe til med å få satt i stand huset, styret vil sammen med kommunen sette seg ned og se på planene.

Banen på Brakerøya har dessverre i liten grad vært tilgjengelig for SpaBra i 2018. Dette skyldes primært byggearbeider ved Øren banen som har ført til at Drammen Kommune har tildelt DBK mye tid på Brakerøya. Vi håper dette bedrer seg nå når banen på Øren er i bruk igjen. 

Fra 01.01.2017 tok Stoppen SK over leieforholdet med Lier Kommune for lokalene på Lier Stadion, og SpaBra inngikk samtidig en leie- og samarbeidsavtale med Stoppen for tilgang på arealer i bygget. Det har blit opprettet et husråd med representanter fra begge klubber for å koordinere driften av bygget. Noe oppussing og oppgradering har blitt gjennomført i løpet av året og noe mer planlegges. 

Vi har fortsatt tilgang til å låne både møterom og storsal. Dersom man ønsker å reservere lokalene er det mulig via utleieansvarlig Christin Ruth. 


Materiell og utstyr

Klubben bruker mye penger på utstyr. Drakter, baller og vester står for størstedelen av utgiften. Viktig at alle lagene tar godt vare på det materiell som er utdelt. Alle baller bør navnes med lagsnavn, og bør telles jevnlig. Viktig at drakter brukes kun i kamp, og ikke til trening/fritid. Alle lag skal pt ha det de trenger av materiell.


Sponsorer

SpaBra og Stoppen SK  signerte en reforhandlet avtale med Consolvo som hovedsponsor  sommeren 2015. Avtalen løper i 5 år og gjelder fra 01.01.2016 til ut år 2020. I tillegg gjør Consolvo et beløp tilgjengelig for å støtte spillere/medlemmer med økonomiske utfordringer. I 2016 ble det forhandlet frem en ny innkjøpsavtale med Torhov Sport og Adidas. Vi fortsetter å benytte Adidas på det utstyret som kjøpes inn. Dette gjelder drakter, baller osv. Dette sikrer klubben gode priser på innkjøp av utstyr. Klubbens medlemmer får også rabatterte priser på utstyr. Det ble ikke inngått noen ny sponsor-avtaler i 2018. 


Politiattester 

Trenere, lagledere og styret i SpaBra har enten gyldig fremlagt politiattest, eller søkt om dette. Nytt av året, 2018, er at det ikke lenger skal fremvises ny politiattest hvert tredje år. 


Fair Play

Fairplay-ansvarlig har sammen med to styremedlemmer laget fairplayholdninger som SpaBra ønsker skal ligge til grunn for alt sportslig arbeid i klubben. Holdningene ligger i klubbmanualen. Styret ønsker at alle lag skal ha fokus på fairplay på sine treninger. Som en del av dette arbeidet i 2019 har styret bestemt at alle spillere skal skrive under på NFFs fairplay-kontrakt. I tillegg fortsetter klubben og lagene rutinene om å stille kampverter på sine hjemmekamper, slik at spillere, motstandere, barn, dommere, trenerteam og foreldre føler den nødvendig rettferdighet og trygghet de har rett til på Spa/Bras hjemmekamper.


Tilsynsvakter

Året 2018 har foreldrene i SpaBra gjort en god innsats og stilt opp på alle utdelte tilsynsvakter. Samtlige lag fikk utdelt alle sine tilsynsvakter så fort tilsynsvaktansvarlig fikk disse fra Stoppen. Tidlig informasjon, samt at lagene fikk tilsynsvakt den dagen de selv spilte kamp, er noe som bør videreføres. 


Jentefotballen 2018

Spa/Bra sin Jenteansvarlig i 2018 har vært nestleder Henrik Helstrup. Spa/Bra er en klubb som ønsker å sette jentemedlemmene våre i fokus. Det er opprettet en egen forumside for lagledere og trenere med jentelag i klubben samt tilbud om blant annet gratisbilletter til damenes U-landskamp mellom Norge og Sverige og til cupfinalen for damer i Telenor Arena. Det jobbes med å få til en egen Spa/Bra Jentedag i løpet av 2019. I tillegg vil vi også i løpet av 2019 organisere et jenteforum for trenere/lagledere/ressurspersoner for jentelagene, hvor disse kan dele på erfaringer og kunnskap for å gjøre jentefotballen enda bedre i klubben.
 
Vi i SpaBra jobber hardt for at jentefotballen skal opp og frem og på mest mulig rettferdig måte. Flere jentetrenere blir anmodet om å kommunisere sammen og gjerne delta som gjestetrenere for andre jentelag, slik at man kan dele på opptjent kunnskap. Både samtrening av forskjellige årskull og hospitering mellom jentelagene legges det til rette for og foregår med stort hell. Alle jenter skal bli sett i Spa/Bra og i tillegg få de utviklingsmuligheter de fortjener.


Utdanning 

SpaBra tilbyr gratis trenerkurs for klubbens trenere arrangert av Buskerud Fotballkrets. Vi jobber hvert lag minimum skal ha en trener med trenerkurs/utdanning pr tiende spiller, det vil si at: 1- 10 barn = 1 trener med kurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30 barn = 3 trenere med kurs.  


Dugnader 

Dugnad i november/desember med salg av Drammenskalenderen 2019 gikk til inntekt for 100-årsmarkeringen til SpaBra Fotball som skal finne sted sommeren 2019. Styret gikk for tilbudet til Saturn Trykk om å få klubben med i Drammens Kalenderen 2019. Et historisk tilbakeblikk om klubbens historie ble igangsatt, samt bilder av alle nåværende fotballlag. Mye jobb i forhold til innsamling av bilder, men mest med laglederes misnøye om dugnadsform. Styret tenkte det var et lettsolgt produkt. Antallet ble heller ikke høyt. Dugnad hadde ikke klubben hatt på mange år. Overraskelsen ble derfor stor da noen mente dette var en dårlig ide. Etter mye om og men endte resultatet opp på 950 solgte kalendere hvor klubben satt igjen med en god fortjeneste. Og totalinnsatsen fra klubbens medlemmer bra.


Klubben fikk også tilbud fra Billia om å tilby medlemmer av klubben spesialpris på hjulomlegging og klubben en prosent av summen. Mange foreldre hjalp til på kveldstid, men det var dessverre ikke så mange besøkende. Uansett var det en innbringende dugnad og topp levert av de som tok dette på strak arm.


Arrangementer – SpaBra-dagen 2018

Klubbens fjerde klubbdag i rekken ble arrangert lørdag 21. april 2018. Veldig mange av klubbens lovende barn deltok på arrangementet med hoppslott, internkamper mellom de ulike årsklassene, foreldre mot foreldre-kamper, skuddhastighets-konkurranse og triksekonkurranse i flott vårvær. Klubbens gutte- og jentespillere fra 2006 fikk også en ekstra oppmerksomhet da 2018 var deres siste år i klubben.  Kjempestas!


Målet med dette arrangementet er å skape en begivenhet, like sosial som sportslig. Vi ønsker å legge til rette for at barn og voksne blir bedre kjent med hverandre på tvers av lag, kjønn og vennekretser, og samtidig ha det knall moro både på og utenfor banen. Vi mener at vi har lykkes med dette, og Spa/Bra-dagen har blitt en super tradisjon som bidrar til gode opplevelser og godt miljø rundt klubben, samt klubblojalitet/-sjel som man høster fruktene av i fremtiden. 


Kommunikasjon og Web 

Jarle Schau har tatt seg av publiseringer og oppdateringer på web. Klubbmanualen har bl.a. blitt oppdatert og publisert på hjemmesiden i løpet av året. Forøvrig brukes Facebook mest for publisering og informasjon. Spond er også en app som brukes av de fleste lag for påmelding til treninger, kamper og cup’er. 


Årsberetning Sport
 

Sesongen 2018 har vært en sesong fylt med masse fin og god aktivitet. Vi har i løpet av sesongen opplevd en økning i antall lag, medlemmer og aktive utøvere, spesielt i de yngre årsklassene. Klubben stilte på våren 2018 med over 50 lag i seriespill, en kraftig økning fra fjoråret. Vi har i løpet av 2018 hatt ca. 390 aktive barn i klubben. Vi har fått startet opp kull for 2012 som har deltatt i cuper og seriespill, og vi har i løpet av høsten også fått startet opp årskull 2013 med et mikslag gutter og jenter.
 
SpaBra er et populært idrettslag med et jevnt tilsig av nye barn. Dette kan sees i sammenheng med at vi som klubb tilbyr et godt miljø, gode treningsfasiliteter, mange barn i Høvik skolekrets og at vi har mange ivrige og engasjerte foreldre/foresatte. Det er foreldrene/foresatte selv som er ansvarlige for gjennomføringen av treninger og kamper i seriespill og cuper. De foreldre som bruker time etter time, uke etter uke på treningsfeltet eller i andre sammenhenger, er uerstattelig og har en unik verdi for vår klubb!
 
Dommere har vi som regel brukt fra aktive spillere i SSK eller andre interesserte ungdommer fra kretsen. Stoppen SK har en egen nettside «Dommerne på Stoppen» som vi bruker for å skaffe dommere. Vi har i tillegg en egen liste med kontaktinfo. hvor disse er utdannet gjennom dommerkurs.
 
Våre treningsfasiliteter med kunstgressbanen, spesielt K7 som senter for aktivitetene, gir barna veldig gode treningsforhold. I tillegg har vi etablert et samarbeid med Drammen Strong og Drammen Ballklubb om Brakerøyabanen, slik at vi også her har treningstid og muligheter. Dessverre har denne ofte vært benyttet av kretsen ifht til kamper, da Ørenbanen er under ombygging, men dette vil bedre seg i 2019.
 
Alle lag har i løpet av sesongen fått tilrettelagt minst en trening i uka på kunstgresset på sommerstid.  På̊ vinterstid er det lagene fra årsklassene 20092007/2006 som har fått tilrettelagt trening utendørs. Dette er basert på et enstemmig styrevedtak.
 Alle lag har fått tildelt treningstid innendørs, der hovedfokuset også̊ i år har vært på ballsidighetstrening innenfor forskjellige ballaktiviteter.

 
Flere trenere fullførte barnefotballdelen av NFFs Clisens kurs i løpet av 2018, del 1 og del 2.
Vi har som mål at minst en person/trener for hvert lag har barnefotballdelen av C-trenerkurset. Utdanning og kompetanseheving er alltid et viktig satsningsområde, som det må̊ jobbes kontinuerlig med. Selv om det fylles på̊ med nye kurs, forsvinner også̊ stadig folk med kompetanse ut, slik at dette er et konstant satsningsområde.
 
Vi opplever også at vår SpaBradag fortsatt er en ubetinget suksess! Her er tanken at hele klubben samles til fotballaktivitet og andre aktiviteter en hel dag, med spill mot hverandre og gjerne på tvers av kull/kjønn. I tillegg spiller de voksne i form av foreldre, lagledere, trenere, styret etc mot hverandre som gir en herlig inkluderende og samlende stemning. Dette har blitt en fast tradisjon i klubben. 
 
Veien er alltid målet i SpaBra, og sesongen 2018 har vært preget av gode opplevelser, stort engasjement og masse aktivitet både på trening og i kamper. 


 
LAGSBERETNINGER 2018


GUTTER 2012


Året startet med trening innendørs hver torsdag i Lierhallen.

Ivrige gutter, mange nye bekjentskaper da de ikke hadde begynt på skolen og kom fra mange forskjellige barnehager.

I løpet av våren var vi oppe i 43 gutter, og vi deltok på både MIF-cup og Liungen-cup.

Seriespill både vår- og høstsesong, med utetrening hver uke hele sommerhalvåret.

På høsten deltok vi også på Kiwi-cup, så vi har hatt mange gode opplevelser!

Inne trening før jul ble delt i to grupper med trening på ulike tidspunkter, noe som anbefales hvis man er mange barn.

Vi teller nå 14 trenere, 3-4 av dem veldig aktive, og 41 spillere. I 2019 satser vi på 3-4 cuper og seriespill vår og høst.


Geir Cato, stolt lagleder.
Gutter 2011;


Vi har gjennom 2018 vært en stabil gjeng med 30 barn og 12 trenere.


I vårsesongen var vi med på Skiold Cup, SpaBra dagen og Liungen cup. På høsten var vi med på Vollen Cup og Fossum Cup for å kunne spille cuper med 5er fotball. Dette var to flotte cuper som virkelig kan anbefales videre.


I tillegg hadde vi påmeldt fem lag i 3er seriespillet samt ett lag i 5er seriespill både på våren og på høsten. Alle gutta syntes det var gøy å spille på store mål og med keeper.


Før sommerferien arrangerte vi mammakamp mot barna der mammaene dro i land seieren. Etter kampen var det kaker og sosialt ute på Stoppen.


Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Håkon Wibe-Lund og Njål Breivik og med god hjelp fra Andreas Aaberg, Bjørnar Dahler, Espen Moe, Eirik Spillum, Kjetil Amundsen, Stephen Fulford, Ruben Kornmo, Vinh Ngyuen, Ronny Omdahl og Martin Wøien Gilhuus (lagleder).


Vi hadde gjennom høsten noen utrolig gode treninger når vi fikk disponere gressbanene på Stoppen. Vi gleder oss til 2019 sesongen som allerede har tyvstartet med aktivitetsturneringer i Talentgården.


Gutter 2010;


Vi startet 2018 sesongen som forrige sesong med Manglerud Star Cup allerede i februar. Dette ble en flott og samlende start på sesongen med felles busstransport (takk til Learn/GCK) og gode kamper mot Oslo lag.


Vi har fortsatt hatt ca 30 gutter aktivt med på trening og kamp gjennom året som har gått. Vi har fortsatt rulleringen av lagsammensetning slik at vi når målet om at alle skal få spille med alle i løpet av årene med barnefotball i SpaBra. For sesongen 2018 hadde vi 5 lag påmeldt, Revene, Ulvene, Bjørnene, Gaupene og Ørnene. I tillegg til seriespill så var lagene med på MIF Cup, Liungen Cup, Kiwi Cup, MIF høst cup pluss Frigg Cup.


Planleggingen for 2019 sesongen er godt i gang og alle spillere og trenere gleder seg til en ny sesong med gutta våre.

Vh

Petter


Gutter 2009

Vi begynte sesongen 2018 med Lille Blå sin vinterserie på Sundland i januar og mars. Dette har nærmest blitt en tradisjon, og noe både gutta og trenerteamet syns er moro. Ellers så har vi deltatt på diverse cuper; Liungen-cup før sommerferien og Kiwi-cup og MIF-cup høsten 2018. I serien stilte vi med fire lag. Vi hadde samme lag både vår og høst, mens vi hadde andre lag på cupene. Vi føler at det fungerer veldig bra.

MIF-cupen i november var første gang vi spilte 7’er-fotball, noe som stiller litt flere krav til gutta med tanke på posisjonering på banen. Dette syns jeg gutta taklet veldig bra, og som vi får trent mere på i løpet av vinteren 2018/19 da vi som vanlig er med på Lille Blå sin vinterserie, denne gang med 7’er-fotball.

Også i år hadde vi avslutning med gutta på Lucky Bowl på Åssiden Gutta storkoste seg som vanlig med bowling, pizza og premieutdeling for vel gjennomført sesong.

Vi hadde 27 spillere gjennom sesongen, og så er vi også så heldige og ha et trenerteam bestående av 7 engasjerte trenere, med headcoach Øivind Syvertsen i spissen. 

Alt i alt, nok en fin sesong med gutter som blir flinkere og flinkere for hvert år som går.

Anders Mathern
 Lagleder G2009

 


Gutter 2008:

Sesongen 2018 var en spennende sesong der vi har stilt med to 7er-lag, Ninja Grønn og Blå.

Motstanden har vært noe sterkere enn tidligere, men allikevel har begge lag slått godt fra seg, og kan se tilbake på en målrik og stort sett seiersrik sesong.

Godt samspill mellom guttene, og ikke minst et sammensveiset trener-team som har fått god rutine, har gjort fordeling av lagene og utjevning av nivået blant spillerne til å ligge på et stabilt godt nivå spillemessig.

Som tidligere år har vi deltatt i flere cuper, som Liung-cup, Solberg-cup, MIF-cup x2, Manglerud Cup samt SpaBra-dagen.

Flere av gutta deltar i tillegg på vinteraktivitets-serien.

Vi avsluttet sesongen før jul med bowling og pizza, som var stor stas, og der konkurranse-instinktene fikk bryne seg, samtidig som man heiet på sidemannen idet Strike´ne slo til.

Det har av naturlige årsaker blitt litt frafall i troppen, men vi teller fortsatt 22 ivrige gutter!

Trenerteamet er still going strong, og består av solide pappaer; Thomas, Tommy, Gert, Per Arne og Einar, samt Fredrik som oppmann, og Anita C som bidrar sterkt som sosialt- og dugnads-ansvarlig.Gutter 2007; 


SpaBra G2007 hadde i 2018 21 ivrige gutter. Ledet av Håvard, Kjetil, David, Petter og Fredrik.  Vi har deltatt på SpaBra‐dagen og flere cuper i nærområdet. Vi har hatt to lag påmeldt i 7er, og lag med 9er for de som ønsket det. 

De av gutta som har ønsket det, har hospitert på G2006 (5 gutter har benyttet seg av dette tilbudet.) 


Vi gleder oss til siste året i SpaBra hvor vi kun skal spille 9er. 


Gutter 2006; 


G2006 var 27 spillere, 6 trenere og 1 lagleder. Vi har hatt 2 treninger i uka. Sesongens høydepunkt var Fjordlinecup, der vi igjen hadde med oss alle, takket være symbolsk egenandel.


I november 2018 slo vi oss sammen med Strong og Stoppen. Vi fra apparatet i SpaBra har tatt ansvar i Stoppen for å sikre en sømløs overgang til Stoppen.Jenter 2012; 


Jentene har tatt mange steg siden i fjor. Ballfølelse og fotballforståelsen kommer seg. Det har vært veldig moro med seriespill hvor vi har møtt andre lag, og det har blitt både seire og tap. Deltagelse i cuper har kanskje vært høydepunktet ettersom det her vanker pokaler. Vi avsluttet kampsesongen med MIF-cup. Det var en liten nedtur at ingen andre jentelag var påmeldt for årskullet 2012, men jentene sparket godt i fra seg også mot guttelagene. Det har vært noe frafall i antall spillere, men laget har fortsatt en stamme på rundt 20 jenter. Både trenere og spillere er veldig engasjerte og synes fotball er GØY.


Marianne/lagleder j-2012.Jenter 2011; 


Lag: Brukte 4 3'er lag gjennom sesongen.

Antall spillere: ca 22 jevnt over i sesongen.

Kamper: 48 seriekamper

Cup: 4 cuper

Mål: Veldig mange kamper scoret jentene 15-20 mål per match i seriespill


Motstandere:

Jentene lå i 2018 ett stykke foran de fleste lagene, bortsett fra mot Solberg som var noen Thrillermatcher.


Kretsen:

Synd at vi stort sett hver serierunde spilte 1 kamp mot oss selv. Altså ett Stars-lag mot ett annet Stars-lag.
 
 
 


Jenter 2010:

Jenter født 2010 har gjennomført en flott sesong med mye glede og få tårer. Konkurranseinstinktet er registrert som stigende og fremgangen på ferdighetsnivå har vært meget god. 

Opptil 22 jenter har gjennomført én trening i uken gjennom hele 2018.


Jentene har deltatt i serien med tre fargerike lag. Rosa, Lilla og Rød.

Lagene har også gjennomført tre cuper. KIWI CUP, Liung Cup og MIF Cup.

Trenere er: Håvard Haug, Per Arne Odde, Petter Nystrøm, Nikolas Enrique Andersen Vidal  

Lagledere: Kaja Rynning Moen og Trude Nyhus


Jenter 2009: Har ingen lag. 

To av klubbens J2009-spillere spiller på J2008-laget


Jenter 2008:


Årsberetning Spa/Bra Havfruer J2008. 

Da er fotballåret 2018 over for våre superjenter og nok et flott år har vi hatt. 

Vi er mellom 14-16 jenter som spiller fotball. Har fått ei ny i år, men mistet noen -da jentene er i en alder hvor det er mange idretter som vil prøves. Jentene trener stort sett to dager pr uke og utvikler seg i et godt tempo.   

I år har vi deltatt i serien både på vår og høst med et 7er lag i 2008 serien og et 7er lag i 2007 serien. Vi har rullert på jentene og alle har fått mestring og utfordringer. Vi har hatt fokus på å spille flere trekk i laget og jentene får ofte skryt av andre lag for flott samspill. De scorer også masse mål, finter og sender gode pasninger. 

Av cuper har vi deltatt på vinterserie på Sundland, Vollen cup i mai, Liungencup, Kiwi cup i september og DNB cup i Vallhall i november. Høydepunktet var Fjordline cup i august med overnatting fre-søn i Porsgrunn. Dette var stas både sportslig og sosialt. Felles skole med andre spa/bra-gutter og jenter, klasseromsoving, badeland og disco… var en opplevelse for både jentene og de voksne som var med. Kjempe herlig gjeng å være på tur med.  

I juni hadde vi avluting av vårsesongen på Peppes pizza med påfølgende Godset kamp hvor våre havfruer var MASKOTTER !!! kjempestas!! 

I november hadde vi sosial treningsleir med overnatting fre-lør på Spa/Bra huset. Vi hadde fotballøkt, pizza og kos på fredag – frokost og trening lørdag morgen før bading og is i Lierhallen. Veldig hyggelig og sosialt for jentene. Til jul hadde vi nissefotball med foreldre som vanlig. 

Vi har også sendt ei jente på keeperskole i løpet av året, kjøpt nye dresser og hatt dugnader.

Vi kan takke foreldre og sponsorer for at vi kan tilby jentene masse gode opplevelser både på og utenfor banen. 

Heia Spa/Bra Havfruer. 


Jenter 2007:


Da var siste seriekamp unnagjort idag borte mot Krødsherad og vi har hatt et voldsomt aktivt år med kamper!


Når vi legger sammen kamper i Vinterserien (Talentgården), Strømmen Storsentercup, Spa/Bra-dagen, Liungencup, Kiwi SolbergCup, Tjøme Jentecup og alle seriekamper, ender vi på 74 kamper!!! Når vi legger til alle treninger, fotballskoler etc, blir det mange timer med fotball.


Det er også moro å se på hvordan det har endt i alle 7’er-kampene og 9’er-kampene i serien. Når jentene spiller 7’er, er det blitt mange seire og masse mål. Vi har scora over 5 mål i snitt i alle 7’er-kampene, og lag vi tidligere har spilt helt jevnt med (Bødalen, Mjøndalen og

Konnerud Hallermoen) er blitt satt ettertrykkelig på plass.


Når vi ser på 9’er-kampene, er det mye tettere og det er blitt en fin miks av seire, uavgjorte og tap. Vi har sett at jentene har lært mye av 9’er-kampene dette året, og vi ser en stor forskjell på de jentene som møtte NÅIF i den første kampen i våres, og de som f eks spilte 1-1 borte mot Hønefoss nå i høst. Vi har fortsatt mye å gå på i duellspillet, men det har blitt myyyyye bedre ila året. Jentene jobber hardt på banen!
Jenter 2006;

Spa/Bra Vikings er en gjeng med 12-14 blide og energiske jenter. 

De har spilt 9`er seriekamper vår og høst og deltatt på Spa/Bra dagen i april, Liungencupen i juni og Fjordline-cup med overnatting i begynnelsen av august.   

Siden dette var siste året for jentene som Spa/Bra spillere før overgangen til Stoppen SK fra januar 2019, så fikk de velge selv hvor den felles lagavslutningen skulle være senere på høsten. Valget falt på Trigger i Drammen, med pizza, kake og lagkonkurranser på menyen. 

En egen juleavslutning ble avholdt i desember. 

Trenere har vært Vibecke Åsly og Henrik Helstrup som takker for seg som trenere etter 4 aktive, lærerike og morsomme år som trener for J2006.
 0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline