Sportslig fokus i Spabra

Spabra er et idrettslag for barn opp til 12 år. Spabra sin visjon er:


Flest mulig - lengst mulig


Du kan lese mer om vår klubbdrift og sportsplan i dokumentet her:


Visjon: Flest mulig-lengst mulig.


Verdier: Trivsel, idrettsglede og gode holdninger 


Holdninger i SpaBra

                                                                                                                                                            

1. Flest mulig, lengst mulig. I SpaBra ønsker vi å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter kamp\trening. La spillere bli best mulig ut fra sine ambisjoner. Alle er like mye verdt.

2. Fokus er spillerutvikling, holdning og prestasjon, ikke resultater. De sportslige ferdighetene utøverne lærer kan bli brukt i noen få år. Holdninger de lærer vil vare livet ut.

3. Gode holdninger er bedre enn talent uten holdninger. Laget må ha fokus på holdningsskapende arbeid fra tidlig alder.

4. Vi lar spillere gjøre feil i læringsprosessen. Vi fokuser på å forsterke det positive. Vår oppgave er å gi mye ros og lar ungene eksperimentere som en del av læringsprosessen.

5. Treneren skal oppfordre til å ta vare på hverandre. For eksempel: hvis en spiller feller en motstander skal spilleren gå bort og spørre hvordan det går.

6. I SpaBra er vi opptatt av at alle skal føle seg inkludert i et fellesskap. Det skal være fokus på at alle skal få være med i spillet, uavhengig av ferdigheter.

7. Trenerne og foreldre er de viktigste rollemodeller for god og dårlig oppførsel på og rundt banen.

8. I SpaBra ønsker vi dialog og kunnskapsoverføring på tvers av alderstrinn.

9. I SpaBra er klubben sjef. Det er ikke ønskelig med klubb i klubben. Det er viktig at alle følger SpaBra sine retningslinjer slik at vi får en lik praksis.

 


•S/B skal være en klubb for barn og ungdom der økonomi ikke skal ekskludere noen, samt arbeide for inkludering av barn/unge fra andre kulturer.

•S/B skal være en klubb hvor utøvere, foresatte, ledere og andre skal trives både på trening, kamp og i andre sosiale arrangement.Vennskap.

•S/B skal framstå som en klubb hvor miljø er trygt og positivt for alle, og hvor frivillig innsats skal vær en sentral ressursfaktor som utvikler klubbfølelsen.Trygghet.

•For å styrke rekrutteringen av spillere, skal S/B hvert eneste år (vår/høst), markedsføre seg aktivt inn mot Høvik skolekrets og nærliggende skolekretser.

•S/B skal hele tiden arbeide for at alle viser god folkeskikk på trening, kamper, reiser og andre arrangement.

•S/B`s ledere skal til enhver tid med sin oppførsel, være bevisst på at de er forbilder for spillerne.

•S/B skal arbeide for å vise respekt for dommere, ledere, med- og motspillere og andre personer ved arrangementene.

•S/B skal arbeide for å skape gode holdninger mot rusbruk/rusmidler.

•S/B skal arbeide aktivt mot mobbing.

•S/B må hele tiden bevisstgjøre og fremme lojalitet overfor klubbens sportslige retningslinjer og andre styringsdokumenter som er fastsatt av S/Bs styrende organer.

•S/B skal stimulere til samarbeidsvilje, åpenhet, ærlighet og respekt

•I S/B skal man lære av hverandre og fremme samhold i klubben og god intern kommunikasjon.

•Klubben skal ha egen Fair Play Ambassadør

•Spa/Bra vil tilby lagsaktivitet i fotball og ballsidighet.

•Deltakelse på turneringer skal primært foregå innenfor den enkelte idretts sesong.

•S/B skal skape en arena for utøverne som vektlegger å utvikle selvstendige spillere.

•I aktivitetene skal samhørighet, samhandling og solidaritet vektlegges.

•Det er viktig at det er kontinuitet i treningsprogram og at det skal kunne gjenkjennes som en "rød tråd" gjennom alle årsklassene.

•Teknikk, koordinasjon og variasjon skal vektlegges på alle nivåer.

•1)"Topping" av lag skal ikke skje før aldersgruppen 14-15 år. Også når topping forekommer, skal breddeperspektivet ivaretas, slik at alle opplever å få spilletid. For 11-er lag før 14-års alder, kan differensiering i spilletid også skje, men da primært for å belønne gode holdninger og motivasjon. Man skal primært tenke at laget skal trene samtidig, ikke på ulike dager etter nivådelt lag.

•2)S/B skal tilstrebe å ha et godt utviklingstilbud både for bredde og for de som har høyere ambisjoner. Trenere/lagledere skal vise hensyn til klubbens verdier i vurderingen av hvordan man praktisk utfører dette punktet. Barna skal oppleve lik oppmerksomhet, veiledning og faglig trening uavhengig av nivå. Mengden trening skal baseres på barnas ønske om egen innsats.

•3)S/B skal vektlegge teknisk og koordinativ trening bygget på varierte bevegelsesøvinger.

•4)Det bør skaffes to trenere og to medhjelpere til hvert lag som startes opp. Klubben bør utarbeide enkle arbeidsinstrukser for lederoppgaver samt for støtteapparatet rundt lagene.

•5)På de eldste lagene (13-18 år), kan trenere/ledere utenfor klubben være aktuelle. Dette tas opp av det enkelte lag direkte med styret.

•Det skal innkalles til faste trener- og ledermøter gjennom året, og det bør avholdes ett møte på høsten og ett på våren.

•SpaBra skal følge en felles utviklingsplan for å sikre barna størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring.

•Sikre barns rettigheter som individ og aktivt idrettsutøvende

Retningslinjene skal overholdes av trenere, ledere og foreldre og brudd på

disse skal rapporteres org.leddet (klubben, idrettskretsen). Endring av klubbens verdigrunnlag og/eller sportsplan skal diskuteres i styret og gjennomgå en demokratisk prosess med avstemming og 2/3 flertall i årsmøtet.


Barna som premissleverandør !

Barna skal sees og høres !

Barna skal ha frihet til å velge !


IDRETT SKAL VÆRE KVALITETSTID FOR BARN OG FORELDRE OG ET

AKTIVT SAMSPILL MELLOM DISSE OG KLUBBEN.


Levert av IdrettenOnline