Årberetning 2020

Postet av Sparta/Bragerøen IL den 29. Apr 2021

STYRETS BERETNING 2020

Årsberetning SpaBra 2020.pdf

Styret har bestått av:

Leder: Vikram Gupta

Nestleder: Vibecke Iren Åsly

Økonomiansvarlig: Kenneth Hopland

Styremedlem (Sport): Vibecke Iren Åsly

Styremedlem (Anleggsansvarlig): Sigbjørn Røneid

Styremedlem (Kommunikasjonsansvarlig/ Sponsoransvarlig): Anne-Marte Lind

Styremedlem (Politiattest/ Fair Play/ Utdanningsansvarlig/Sekretær): Marte Bøhm

Styremedlem (Tilsynsvaktsansvarlig/Medlemsansv./ Inkludering): Kaja R. Moen

Styremedlem (Jenteansvarlig/Dugnadsansvarlig/Arr.ansvarlig:): Trude Nyhus

Styremedlem (Materialforvalter): Inderjit S. Marjara


Aktivitet

Før samfunnet ble stengt ned grunnet korona, rakk vi å feire klubbens 100 år for både nyere

og eldre betydningsfulle bidragsytere i klubben. Flotte taler og hyggelige minner ble holdt og

delt til stor glede for gjestene. Dette var en fin måte å gjøre stas på de som har vært med å

bygge opp klubben til der den er i dag.

I perioden mellom årsmøtene i 2020 og 2021 har det vært avholdt i alt 8 ordinære

styremøter. 18.februar holdt vi et lagledermøte. År 2020 har primært vært et ekstraordinært

år grunnet covid-19. Både fotballaktivitet for barna og fysiske arrangementer (trenerforum,

Spa/Bra-dag) har vært kraftig redusert. Flere av styremøtene ble avholdt digitalt. Dette

fungert ganske godt. Oppmøtet på styremøtene har vært noe varierende, men styret har

alltid vært beslutningsdyktige. Naturlig nok har flere av styremøtene inneholdt refleksjoner

rundt de utfordringer pandemien ga. Det ble også kommunisert hyppig i styrets egne

Messenger-chat. Styret er arbeidende med ulike ansvarsområder.

I tillegg har vi hatt mulighet for å delta i Stoppen SK sine styremøter samt husrådet ved Lier

Stadion.


Det jobbes med en ny sportsplan og en revidert klubbmanual. Hensikten med denne

klubbmanualen er å gi en kortfattet introduksjon til hvilke verdier og retningslinjer Sparta

Bragerøen (Spa/Bra) drives etter. Den er ment som et enkelt styringsverktøy for lagledere,

trenere, foreldre og foresatte, styret og andre med en funksjon i klubben. Vi ønsker en klubb

med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle. I tillegg jobbes det med en ny webside.


Medlemsregistrering

Sparta/Bragerøen IL har per 31.12.2020 – 312 medlemmer inkludert foresatte som regnes

som aktive medlemmer. Fra og med 2016 gikk vi over til å benytte systemet Superinvite som

medlemsregister og dette ser ut til å fungere bra. Vi mener vi har god kontroll i forhold til

registrering av medlemmer og kontingentbetalinger. Viktig at medlemsavgiften blir betalt da

denne er grunnlag for tilskudd fra kommunen.


Økonomi

Regnskapet for 2020 endte med et overskudd på kr 19.981,-, mot et budsjettert overskudd

på kr 3.300, - En stor kostnadspost er avskrivninger på 96.000, - på kunstgressbanen. Totalt

aktivert 480.000, - i 2017 avskrevet med 96.000, - i 2020. Hele regning på 480.000, - er betalt

i 2017.


Pr. 31.12.2020 hadde klubben kr 2.218.143 på konto fordelt på

. Høyrentekonto Kr 1.262.635,-

. Fastrentekonto 12 mnd. Kr. 517.135,-

. Konto for inntekter til opprettelse av 7er kunstgressbane Kr 26,-

. Reservekonto Kr 604,-

. Bedriftskonto Kr 437.743,-


Inntektene for regnskapsåret 2020 er kr 164.162,- lavere enn budsjettert for 2020 - følgende

poster påvirker dette i stor grad:

- Kommunale/offentlige tilskudd - kr 33.558,- under budsjett

- Leieinntekter klubbhus kr 22.100,- under budsjett

- Bingo/lotteri/lisensinntekter kr. 105.485 under budsjett


Det skal bemerkes at pandemien direkte påvirket disse inntektsreduksjonene.

Innbetalt medlems-/aktivitetskontingent er kr. 19.150,- lavere enn i 2019, og kr. 178, - under

budsjett. Totalt antall medlemmer per 31.12.2020 er 312. (360 i 2019).

Kostnader for året ligger totalt ca. kr 181.307 under budsjett - som ved inntektene er noen

kostnader sterkt redusert (f.eks dommerutgifter, serie- og cup-påmeldinger) grunnet

pandemien.


2020 har for øvrig vært preget av stabil likviditet og god økonomisk kontroll til tross for

ekstraordinær samfunnssituasjon. Regnskapet er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte

økonomi ansvarlig, Trude Nyhus på epost trudern77@gmail.com .


Stoppen SK

Stoppen SK er en samarbeidsklubb. For Spa/Bras del trer spillerne over i Stoppen SK fra det

året medlemmene fyller 13 år. Spa/Bra har en styreplass i Stoppen SK, og leder eller sportslig

leder har mulighet til å delta på styremøtene


Klubbhus og baner

Klubben har to lokaliteter å følge opp, Lier Stadion og klubbhuset på Brakerøya.

Klubbhuset på Brakerøya leies ut med god hjelp fra Rolf Ruth. Utleiepriser og informasjon

finnes på vår hjemmeside. I 2020 har det vært betydelig mindre utleie enn vanlig grunnet

covid-19. Typisk utleie av huset er til ulike arrangementer i helgene, samt foreldremøter og

bursdager i ukedagene.


Klubbhuset på Brakerøya ligger på leiet grunn, avtalen løp ut ved utgangen av året (2017).

Styret (med advokat) var i 2018 i dialog med Drammen kommune angående forlengelse av

leieavtalen. Forslag til leieavtale ble oversendt fra Drammen kommune mai 2019. Styreleder

gjennomførte i januar 2020 møte med klubbens advokat vedrørende forslag til ny

festeavtale, og klubbens advokat følger videre opp mot kommunen. Drammen kommune har

ikke hatt anledning til prioritere framdrift på å etablere en ny festeavtale i 2020.

Det er store driftskostnader på et gammelt klubbhus og en del vedlikehold. Klubbhuset vil

kreve store investeringer og rehabilitering i årene som kommer. Arbeid med planer for

oppgradering er forventet å starte når festeavtale er signert. Som en del av dette vil det være

naturlig å kartlegge/definere behov og ønsker vedrørende klubbhuset.

G2012 utførte dugnad på klubbhuset høsten 2020. Stoler og bord ble reparert og

etterstrammet, og inventar med utløpt brukstid ble avlevert på gjennvinningsstasjon. I tillegg

ble det utført vareopptelling på kjøkkeninventar. Tradisjonelt er det to dugnader på

klubbhuset hvert år, en vår og en høst, men i 2020 utgikk dugnaden på våren grunnet

covid-19.


Høsten 2020 ble det utført tilsyn av Lier kommune rundt folkehelselovens bestemmelser om

miljørettet helsevern. Bakgrunnen var klager fra naboer vedrørende støy fra klubbhuset i

forbindelse med utleie. Klubben besvarte merknader i tilsynet, og har ikke mottatt noen

ytterligere tilbakemeldinger fra kommunen.


Fra 01.01.2017 tok Stoppen SK over leieforholdet med Lier kommune for lokalene på Lier

Stadion, og Spa/Bra inngikk samtidig en leie- og samarbeidsavtale med Stoppen for tilgang på

arealer i bygget. Det har blitt opprettet et husråd med representanter fra begge klubber for å

koordinere driften av bygget. Noe oppussing og oppgradering har blitt gjennomført i løpet av

året og noe mer planlegges.


Materiell og utstyr

Klubben har fått tilgang til en liten bod i Lierhallen(i kjelleren rett ved garderobene) hvor vi

har plassert noe utstyr som kan brukes av de minste i klubben (innefotballer og kanonballer).

Drakter, baller og vester står for størstedelen av utgiften. Viktig at alle lagene tar godt vare på

det materiell som er utdelt. Alle baller skal navnes med lagsnavn, og bør telles jevnlig. Viktig

at drakter brukes kun i kamp, og ikke til trening/fritid.

Torshov Sport er klubbens utstyrsleverandør.


Sponsorer

Consolvo er klubbens hovedsponsor. I tillegg til en årlig spons, gjør Consolvo et beløp

tilgjengelig for å støtte spillere/medlemmer med økonomiske utfordringer.

I 2019 ble det forhandlet frem en ny innkjøpsavtale med Torhov Sport og Adidas. Denne er

fortsatt gjeldende. Vi benytter Adidas på det utstyret som kjøpes inn. Dette gjelder drakter,

baller osv. Dette sikrer klubben gode priser på innkjøp av utstyr. Klubbens medlemmer får

også rabatterte priser på utstyr. Klubben får også en prosentvis andel i kickback på utstyr

som handles av medlemmene.


Det ble også i 2019 inngått en avtale med Flügger. Klubbens medlemmer får avslag på

maling/utstyr, klubben får en kickback på dette. Denne avtalen har også fortsatt vært

gjeldende i 2020.


Politiattester

Trenere, lagledere og styret i Spa/Bra har enten gyldig fremlagt politiattest, eller søkt om

dette.


Fra og med året 2018, er det ikke lenger slik at det skal fremvises ny politiattest hvert tredje

år.


Fair Play

Det er laget fairplayholdninger som Spa/Bra ønsker skal ligge til grunn for alt sportslig arbeid

i klubben. Holdningene ligger i klubbmanualen. Styret ønsker at alle lag skal ha fokus på

fairplay på sine treninger. I tillegg fortsetter klubben og lagene rutinene om å stille

kampverter på sine hjemmekamper, slik at spillere, motstandere, barn, dommere,

trenerteam og foreldre føler den nødvendig rettferdighet og trygghet de har rett til på

Spa/Bras hjemmekamper.

Det ble forsøkt arrangert et trenerforum med Fair Play som tema ved Ståle Brandsrud. Dette

ble ikke gjennomført grunnet for få påmeldte.


Tilsynsvakter

Året 2020 har foreldrene i Spa/Bra gjort en god innsats og stilt opp på utdelte tilsynsvakter.

Vårsesongen ble jo som kjent avviklet, men høstsesongen bestod av mange kamper.

Samtlige lag fikk utdelt alle sine tilsynsvakter så fort tilsynsvaktansvarlig fikk disse fra

Stoppen. Tidlig informasjon, samt at lagene fikk tilsynsvakt den dagen de selv spilte kamp, er

noe som bør videreføres.


Arrangementer og dugnader

Spa/Bra er en klubb med stor dugnadsvilje. Grunnet Covid-19 ble det hverken avholdt den

årlige Spa/Bra dagen eller andre fellesaktiviteter på tvers av årskull.

Ingen inntektsbringende dugnader for klubben er gjennomført i 2020. Dugnader ble holdt ad

hoc etter behov.


Jentefotballen 2020

Vi i Spa/Bra jobber for at jentefotballen skal opp og frem og på mest mulig rettferdig måte.

Alle jenter skal bli sett i Spa/Bra og i tillegg få de utviklingsmuligheter de fortjener. Det er

tilvekst av jenter til klubben og et godt samhold i kullene.

Grunnet Covid-19 ble det ikke avholdt arrangementer eller fellesmøter for jentene i Spa/Bra i

2020. Fokuset ble satt på legge til rette for treninger og opprettholde aktiviteter innenfor de

tillatte rammer.


Utdanning

Spa/Bra tilbyr gratis trenerkurs for klubbens trenere arrangert av Buskerud Fotballkrets.

Styret ønsker at hvert lag minimum skal ha en trener med trenerkurs/utdanning pr tiende

spiller, det vil si at: 1- 10 barn = 1 trener med kurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30

barn = 3 trenere med kurs. Klubbens leder har også gjennomført UEFA B lisens.

Styret oppfordrer alle trenere til å gå på trenerkurs.


Noen trenere fullførte NFFs Grasrottrenerkurs del 1 +2, C-lisens kurs, og vi har fokus på å få

enda flere foreldretrenere til å ta dette kurset. Utdanning og kompetanseheving er alltid et

viktig satsningsområde som det jobbes kontinuerlig med sammen med NFF Buskerud. Selv

om det fylles på med nye kurs, forsvinner også stadig folk med kompetanse ut, slik at dette er

et konstant satsningsområde.


Kommunikasjon og Web

Anne-Marte Lind har hovedsakelig tatt seg av publiseringer og oppdateringer på web og

facebook, men resten av styret har også publisert på facebook. Det har blant annet vært

kommunisert rundt tiltak knyttet til smittevern og pandemihåndtering. Nye nettsider ble

ferdigstilt til årsmøtet 2021. Facebook er kanalen som benyttes for løpende oppdateringer og

informasjon. Det er én facebook-gruppe for klubben, i tillegg til lagenes egne facebook-sider.

De fleste lagene bruker i tillegg Spond for påmelding til treninger, kamper og cuper.


Årsberetning Sport

2020 sesongen har vært en spesiell sesong for alle utøvere i SpaBra med tanke på korona

situasjonen.


Vårserien ble avlyst, og alle former for trening ble stengt ned fra medio mars til medio mai.

Det ble det mange nye smittevernregler å sette seg inn, både spriting av hender, utstyr,

avstand etc. Fotballtrenere og lagledere gjorde en formidabel innsats for å kunne

opprettholde et godt fotballtilbud til sine lag.


Etter sommerferien så var tilværelsen litt mer normal, og alle kunne starte seriespill. Det var

mange glade barn og voksne som satte stor pris på dette.


SpaBra har hatt en liten nedgang i antall spillere, sammenlignet med 2019. Mye av grunnen

til dette er koronasituasjonen som dessverre førte til noe frafall. Heldigvis så ser vi at det

kommer nye medlemmer til, spesielt blant de yngre årsklassene, og vi hadde i 2020 ca. 300

aktive barn. I seriespillet så ble det påmeldt 38 lag.


2015-kullet startet også opp litt forsiktig trening i regi av klubben høsten 2020, og i sesongen

2021 kan også de være med på seriespill og cuper.


SpaBra er et populært idrettslag med et jevnt tilsig av nye barn. Årsaken til dette, tror vi, er at

SpaBra er en klubb som tilbyr et godt miljø, gode treningsfasiliteter, mange barn i Høvik

skolekrets og at vi har mange ivrige og engasjerte foreldre/foresatte. Det er

foreldrene/foresatte selv som er ansvarlige for gjennomføringen av treninger og kamper i

seriespill og cuper. De foreldre som bruker time etter time, uke etter uke på treningsfeltet

eller i andre sammenhenger, er uerstattelig og har en unik verdi for vår klubb!

Dommere har vi som regel brukt fra aktive spillere i SSK eller andre interesserte ungdommer

fra kretsen. Stoppen SK har en egen nettside «Dommerne på Stoppen» som vi bruker for å

skaffe dommere. Vi har i tillegg en egen liste med kontaktinfo. hvor disse er utdannet

gjennom dommerkurs.


Våre treningsfasiliteter med kunstgressbanen, spesielt KG7 som er senter for aktivitetene, gir

barna veldig gode treningsforhold. I tillegg har vi etablert et samarbeid med Drammen

Strong og Drammen Ballklubb om Brakerøyabanen, slik at vi også her har treningstid og

muligheter.


Alle lag har i løpet av sesongen fått tilrettelagt minst en trening i uka på kunstgresset på

sommerstid.


På vinterstid er det lagene fra årsklassene 2011-2008 som har fått tilrettelagt trening

utendørs. Dette er basert på et enstemmig styrevedtak. Alle lag har fått tildelt treningstid

innendørs der hovedfokuset for spesielt de yngre lagene har vært ballsidighetstrening

innenfor forskjellige ballaktiviteter.


SpaBra-dagen, som er en årlig tradisjon i klubben, ble dessverre avlyst i 2020 pga.

koronasituasjonen hvor maks antallet på hvor mange som fikk lov til og samles gjorde det

vanskelig å gjennomføre.Vi håper å ta denne opp igjen i 2021.

SpaBra har mange fornøyde barn og voksne, og vi jobber kontinuerlig med å følge opp og

legge til rette for at alle barn opplever fotballglede, mestring, kameratskap og samhold i

klubben vår.


Vi håper at 2021 blir et bedre år for idretten i Norge, og at spillere i SpaBra får en fin

fotballsesong med mange gode opplevelser.


Lagsrapporter 2020

Gutter 2009:

Sesongen 2020 startet for oss med Snarøya OBOS-cup 9.februar 2020. Denne cupen var

innendørs i Telenor Arena. Både spillere og trenere synes dette var en fin cup selv om vi her

spilte 5’er-fotball.


Etter at vårsesongen ble avlyst på grunn av koronasituasjonen klarte vi å samle gutta til en

sommeravslutning. Vi var på Lierskogen og spilte fotballgolf, det var en stor suksess.

Da smittesituasjonen var lettere på høsten fikk vi gjennomført seriekamper og treninger. Vi

avsluttet sesongen på Mini-cup i Mjøndalen. Dette var en liten utendørs cup med noen få

inviterte lag. Her fikk gutta prøve seg på 9’er-fotball for første gang.

Vi er fortsatt en stabil gruppe med både spillere, trenere og lagleder.

Ved. «Flest mulig - lengst mulig», så kjører vi samme opplegg for alle gutta, ingen

differensiering når det kommer til spilletid f. eks. Vi rullerer på lagene så de som spiller i

serien sammen får spille med noen andre når det er cuper. En av trenerne har hatt én til én

samtale med absolutt alle gutta. Så alle føler at de blir sett og hørt. Dette er flere av

grunnene til at vi kan stå inne for "Flest mulig - lengst mulig"

Med vennlig hilsen

Anders Mathern

Lagleder G2009


Gutter 2010:

Vi har gjennom 2020 vært en gruppe som har variert i antall mellom 20-24 spillere og 5

trenere. Antall som trente gjennom hele vinteren var ca 16 gutter. Resterende hadde andre

aktiviteter og prioriterte andre aktiviteter. Variasjon i antall spillere skyldes også Covid-19.

I vintersesongen har vi gjennom høsten/vinteren for første gang fått trent ute hele året noe

som har vært veldig positivt for gruppen. Vi fikk muligheten til å delta i Liungen Cupen samt

en invitasjons cup gjennomført av Solberg FK hvor vi møtte SIF og Solberg. 2020 sesongen ble

krevende pga Covid-19 begrensninger. Vi var ellers påmeldt på flere cuper men de ble

etterhvert avlyst så pga Covid-19. Dette har vært et stort savn for spillerne og trenere.

I både vår- og høstsesongen hadde vi påmeldt to lag i seriespillet for 2010.

Av sosiale aktiviteter og avslutning for vår sesongen så har vi hatt samling med alle gutta

hvor det ble delt ut premier og vi så Champions Leage Finalen i klubbhuset. Vi har også

arrangert kamp mellom trenere mot spillere som en avslutning på vår sesongen.

Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Andreas Arentz, Kyrre Bekkelund, Jochen Well og

Mariano Ramirez (lagleder).. Vi har inne mellom hatt Lars Granaas med på treningene for å

bidra og bidra med nye øvelser og ideer. Lars er en solid ressurs å ha tilgjengelig i gruppen.

Vi som gruppe er heldige som har en stabil trener gruppe med stor interesse for fotball og

guttas trening, lek og spill. Treningen gjennomføres med stor intensitet, fokus og fotball spill

på alle treninger. Det har viktig for oss å snakke mye med guttene i gruppen og derfor bruker

vi tid før og etter trening for å gjøre oppsummeringer og for at spillerne for lov til dele sine

tanker. Det er viktig for oss å jobbe med holdinger på trening, i kamp og jobbe med å skape

lagfølelse. Dette gjør vi for å inkludere alle og ikke minst passe på at alle føler seg sett, alle

spillerne får mye positive tilbakemeldinger under øvelser.

Vi har over de siste årene sett en stor utvikling i ferdigheter hos den enkelte spilleren og

veldig mange i gruppen holder nå et høyt nivå. Det positive er også at de med lavere

ferdigheter for to år siden har nå løftet seg betydelig og vi har sett stor utvikling på mange av

gutta.

Håper vi snart kan begynne å spille kamper igjen.

2010 Trenerne


Gutter 2011:

Vi har gjennom 2020 vært en stabil gjeng med 28 barn og 12 trenere.

Vinter- og vårsesongen ble dessverre ødelagt av Covid 19. Ordinære fotballtreninger var i

gang først fra slutten av april . Det ble ingen seriekamper eller cuper før sommeren.

Høstsesongen ble heldigvis mer normal selv om det kun ble med en cup, nemlig Liungen cup.

I seriespillet hadde vi påmeldt fire lag i seriespillet (5er fotball). I tillegg hadde vi meldt på ett

lag i seriespill mot 2010 barn (7er fotball) som alle som ønsket kunne være med på. Det var

18 barn som ble med på dette laget og alle fikk teste seg i 3-4 kamper mot 2010 barn. Barna

synes det var ekstra gøy med 7er fotball. I 5er fotballen viste barna at de er kommet langt

både med lagspill og ferdigheter.

Det har dessverre ikke vært noe sosialt, verken med barna eller foreldrene i 2020.

Vi jobber med «Flest mulig - lengst mulig» ved at vi har et stort trenerapparat som sørger for

at alle blir sett på trening. Målsetning er at alle skal sette ballen i mål på hver trening, samt at

vi er opptatt av å gi et ekstra kamptilbud til de som er mest ivrige.

Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Håkon Wibe-Lund og Njål Breivik og med god hjelp

fra Andreas Aaberg, Bjørnar Dahler, Espen Moe, Eirik Spillum, Eirik Øyasæter, Kjetil

Amundsen, Stephen Fulford, Ruben Kornmo, Vinh Ngyuen og Martin Wøien Gilhuus

(lagleder).

Vi gleder oss til en ny sesong!


Gutter 2012:

Året startet med trening innendørs hver uke i Høvikhallen.

Ivrige gutter, mye gøy og moro. God stemning, både voksne og barn!

Nå teller vi 30 spillere, og 4-5 trenere.

Mange av spillerne er dessuten med på FFO ved siden av, så det blir en del fotball.

Aktiviteten har vært preget av koronarestriksjoner, og både vår og høst/vinter opplevde vi

avlyste treninger og kamper. Dog føler jeg at gutta er positive, og har tatt korona med

fatning.

Vi fikk til en cup: Liungen-cup. Resten ble avlyst.

Ellers seriespill på høstsesongen, med treninger i tillegg når korona har tillatt det.

Vi er en trenergruppe som er opptatt av det sosiale, være gode venner og ha det gøy.

Det er aldri fokus på prestasjoner og resultater, men heller hvor vi skal spise is etter kampen.

Det er «Flest mulig – lengst mulig» i praksis.

Når vi trekker fram noen av gutta etter en trening eller kamp, er det pga gode verdier, f.eks.:

«Vi så hvordan du hjalp kompisene dine med et smil i dag» eller «I dag har du tatt imot og

fulgt beskjeder fra trenerne».

Det fotballfaglige kan vi lite om, og tenker at dette er lagspill, kamerater og moro.

Ingen mammaer, men veldig sosiale pappaer som stiller som trenere.

//GC


Gutter 2013

Vi har gjennom 2020 vært en stabil gjeng med 46 barn og 12 trenere.

Det har vært en spesiell sesong med tanke på Covid-19, men det har vært stort sett treninger

igjennom hele sesongen.

Det ble en opptur på høsten da man fikk deltatt i Liungen Cup samtidig som man fikk

gjennomført seriespill selv om det var noe færre antall kamper enn man vanligvis har hatt.

Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Lars Granaas, Dalija Kavara, Jan Richard Lislerud,

Christian Espedal Ørjansen, Lars Myhre Hjelmeset, Martin Røine, Steffen Andersen-Holthe,

Espen Moe, Jochen Well, Magnus Temte, Pål Bergerud Næslund og Per Christian Holmberg

(lagleder).


Trenerapparatet har vært veldig flinke til å variere treningene, stilt opp mannsterke og man

ser en god utvikling på spillerne selv om de ikke har fått frem dette i kamper og cuper denne

sesongen. Spillergruppen er en godt motivert gjeng som stiller på treningene med godt

humør, og de har fått tett oppfølging av trenerapparatet som ivaretar alle spillerne uansett

nivå.


Nye spillere har kommet til i år og disse har blitt godt implementert inn i gruppen mye på

grunn av kulturen som trenerapparatet har jobbet mye for å få på plass. Det er et veldig

inkluderende miljø hvor man tar imot alle uansett nivå, adresse, størrelse eller hudfarge. Det

er en sterk fotball- og idrettskompetanse i trenerapparatet og de er flinke til å se det enkelte

individ selv i en så stor gruppe. Fysiske øvelser kamufleres inn i lekbaserte øvelser med ball

og dette er en suksessfaktor til at man klarer å ta vare på flest mulig lengst mulig. Det har

ikke vært noen frafall i gruppen sesongen sett over ett, men det har vært litt omprioritering

av fotball kontra andre idretter i enkeltperioder. Dette gjelder spesielt i skisesongen da flere

av spillerne har prioritert dette, men antallet spillere på en trening har ikke vært under 15

stk.


Vi gleder oss til en ny sesong og håper at 2021 vil kunne ha en mer normal sesong sett opp

mot serie- og cup spill.


Gutter 2014

Vi har gjennom 2020 vært en stabil gjeng med 30 barn og 10 trenere.

Vi satt i gang innetreninger i slutten av oktober 2019 og holdt på med dette helt frem til 10.

mars. Det ble da en ufrivillig lang pause på grunn av Covid 19. Ordinære fotballtreninger var

først i gang igjen 19. mai. Det ble dessverre ingen seriekamper eller cuper før sommeren.

Høstsesongen ble heldigvis mer normal og det var stor stas med tidenes første cup, nemlig

Liungen cup. I seriespillet hadde vi påmeldt fire lag i seriespillet (3er fotball) hvor 20 av barna

var påmeldt. Det var gøy for guttene å endelig komme i gang med «ordentlige» kamper.

Trenerteamet rakk et par hyggelige samlinger – en før sesongstart og en samling etter

Liungen Cup på O’Leary’s.


Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Kjetil Amundsen og Njål Breivik og med god hjelp fra

Sven Runar Nilsen, Marius Tveit, André Stabæk, Håkon Duesund, Kent Ivar Salte, Morten

Christensen, Thomas Ølstørn og Martin Wøien Gilhuus (lagleder).

Vi gleder oss til en ny sesong!


Gutter/Jenter 2015:

Vi startet opp treningene for 2015 gjengen i august 2020.

Det har vært stor interesse for dette tilbudet og vi er vel rundt 40 barn som er med i gruppen

vår.


Vi har valgt å kalle det «ballsidighet» da målet med treningene er at barna skal bli

komfortable med ball og håndtere ulike øvelser.


Det har selvsagt vært mye lek og moro da dette er mindre barn og viktig at alle skal føle

mestring og ikke minst glede seg til treningene.


Vi skulle gjerne ønsket oss flere treninger og arrangementer, men dessverre har ikke

situasjonen vi har vært i (er i) gjort dette mulig.


Vi har mange barn fra flere ulike barnehager/kommuner og det har vært krevende med tanke

på å gjennomføre treninger inne i hallen med de til enhver tid gjeldende smittevern regler.

Denne våren gleder vi oss til å komme i gang med treningene ute igjen og vi ser frem til

Liungen Cup 2021.


Dette blir stor stas for barna og vi er hele 35 barn a 7 lag som ønsker å delta. Dette ser vi alle

frem til Seriespill planlegger vi til høsten 2021.

Vårt fokus på «Flest mulig - lengst mulig» er gjennom ballsidighet og at det skal være lek og

moro med ball på trening for barna, i tillegg til engasjerte trenere.

Hovedtrenere er Robin Robinsen og Jan-Richard Lislerud.

Med god hjelp fra ivrige og flinke foreldre som bidrar på treningene.

Vi gleder oss til sesongen!


Jenter 2010:

Året 2020 startet normalt med innetreninger med 30 aktive jenter.

Vi fikk 5 nye jenter fra Strong og 2 nye jenter fra Stoppen.

Pandemien satt en brå stopper for all trening i noen uker i mars og april, men så startet vi

opp treningen igjen med tilpasset aktiviteter med god avstand og mye ballek.

Vårsesongen ble det ikke kamper, men høstsesongen gikk som normalt. Vi stilte med tre lag.

Vi fikk også med oss en cup.


Ved utgangen av 2020 er vi ca. 28 jenter som viser stor glede og progresjon. De har holdt

humøret oppe på imponerende vis.

Vi legger stor vekt på å se alle, og har innført en 5 minutters prat med hver enkelt spiller på

noen av treningene, der vi utelukkende snakker om spillerens styrker, og hvor viktig de er for

gruppen med hva de de bringer inn med sin personlighet.

Vårt lags motto er:

Om vi ikke blir verden beste fotballag, skal vi i alle fall bli verdens hyggeligste lag å spille for.

Håvard Haug

Trener J2010


Jenter 2011:

Spillere ca 25

Trenere på feltet: Thorbjørn Ingebretsen, Per Christian Holmberg og Sven Runar Nilsen.

2020 var siste året på 5'er. Kjørte 2 lag.

Var med på Liungen Cup som eneste etter Covid.

Ellers mange fine kamper i serien, der vi nok oftest har fremstått som det mest øvede laget i

seriespillet.


Før kommende sesong så har vi nå meldt på 3 7'er lag, siden Strong-jentene nå har kommet

til oss da de kun var 5-6 spillere igjen.


Jentene håper veldig på mange kamper og cuper i år, men vi har ikke påmeldt noen cuper

per nå i påvente av hvordan reglene vil bli fremover.

Vedr. «Flest mulig - lengst mulig» så er fokuset til J2011 på mestring; at alle får mye spilletid i

form av minimum 1 kamp per uke; samt at treninger er fortsatt mye enkel

konkurransepregete øvelser i grupper. Ikke som enkeltspiller.

Fortsatt fokus på treffpunkt på ballen og bruke blikket for å skape seg selv bedre tid.


Jenter 2012:

Til tross for et annerledes år har vi hatt en fin sesong med både cup og seriespill. Vi har stilt

med to lag i de aktivitetene vi har deltatt. Det har vært en stabil gjeng på 15-18 stykker

gjennom hele sesongen

Læringskurven har vært bratt i 2020 da overgangen fra 3 til 5 tok noen kamper å bli fortrolig

med, men etter noen treninger og kamper med gode innspill fra trenerne så har jentene hatt

en flott utvikling.


Det sosiale og trivsel på treningene er viktig for jentene. Det er også noe vi legger vekt på i

forhold til at flest mulig skal ønske å være med l lang tid fremover. Det er viktig at alle skal

føle seg som en del av "gjengen". Som avslutning på høstsesongen ble det arrangert kamp

mot foreldrene med etterfølgende servering av sjokoladekake og kakao. Siste trening før

juleferien ble gjennomført med nisseluer, musikk og morsomme aktiviteter i tillegg til enkel

pepperkakeservering.


Trenerne gjennom sesongen vært Anne Katharina Stenberg, Marius Madsgård, Øystein

Maurud Holm, Erik Wessel Holst og Marianne Bjørnstad Wessel Holst.


Jenter 2013:

Fotballsesongen 2020 ble vår første sesong som eget jentelag. I en hverdag preget av Corona

har det vært godt aktivitetsnivå på trening. Men i tillegg til seriekamper, har vi vært med på

Liung cup, mjøndalen cup og kiwi cup. Dessverre ble Skjold cup avlyst av grunnet Corona.

I vår første sesong har vi hatt en fast gruppe med 12 jenter. Dermed har det vært lettere å

gjennomføre trening gjennom hele sesongen. I vinter har vi trent inne, men nå var det godt å

komme ut. Når det er sagt, var det godt å se stor fremgang på vår første utetrening.

Heldigvis har vi fått stablet på plass en flott gruppe med trenere. Dette er pr dags dato: Anne

Ingebjørg Giæver, Christian Stolp, Jørgen Granli, Kent Hermansen, Paul Lefrance, Valeria

Yanez og Øystein Haugen. Kent hadde trenerkurs fra før, i mens Christian og Anne har fått

gjennomført relevant trenerkurs.

Så håper vi på at sesongen 2021 inneholder mye fotball og lite restriksjoner.


Jenter 2014:

2020 har vært et spesielt fotballår for jenter 2014 som for alle andre glade fotballbarn.

Heldigvis har myndighetene prioritert barneidrett slik at vi i perioder har kjørt relativt

normale treninger. Jenter 2014 har også for første gang deltatt i serien med to lag og stor

suksess. Spa/Bra Kadabra og Spa/Bra Kanonbra briljerte med stor spilleglede og flott lagånd i

de kampene som vi fikk gjennomført. I tillegg deltok de samme lagene i Liungen-cup i deilig

sommervær som også var en stor opplevelse for alle barna.

Vi har den siste tiden hatt gleden av en svak økning i spillerstallen og melder derfor på lag

nummer tre til serie og cup; Spa/Bra Baluba. Støtteapparatet har også økt og består av

Helene Næss Dahler, Bjørnar Dahler, Anja Flesvig Risberg, Fredrik Randgaard, Marthe

Madsgård, Øystein Maurud Holm, Line Garthe Johannessen og Mads Dannevig.

Noen spillere har kommet til og et par spillere har sluttet til fordel for andre fritidsaktiviteter.

For å sikre "Flest mulig - lengst mulig" legger vi til rette for at barna skal kunne prøve seg

frem mellom ulike idretter og til slutt komme frem til at fotball er best. Vi er svært lydhøre

overfor individuelle ønsker og behov for å holde på interessen til så mange som mulig.

Når samfunnet normaliseres og treninger og kamper kan kjøres som vanlig, kommer vi til å

markedsføre fotballen mer offensivt og tilrettelegge for enda mer lek, moro og sosiale

arrangementer.

Vi krysser fingrene for et supert fotballår i 2021 og gleder oss stort til cuper og kamper.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline