Årsberetning 2019

Postet av Sparta/Bragerøen IL den 3. Jun 2020

SPARTA/BRAGERØENS

56. ÅRSMØTE

10. juni 2020 kl 19:00

BRAKERØYA KLUBBHUS

Årsberetning SpaBra 2019.docx

Aktivitet
I perioden mellom årsmøtene i 2019 og 2020 har det vært avholdt i alt 10 ordinære styremøter. Oppmøtet på styremøtene har vært noe varierende, men styret har alltid vært beslutningsdyktige. Styret er arbeidende med ulike ansvarsområder, og i tillegg til de ordinære styremøtene har det vært avholdt en rekke separate arbeidsmøter i forbindelse med ulike saker som styret har jobbet med gjennom året, eksempelvis Spa/Bra dagen og 100 års markering.

I tillegg har vi hatt mulighet for å delta i Stoppen SK sine styremøter samt husrådet ved Lier Stadion. 

Spa/Bra sin klubbmanual er publisert på klubbens websider. Hensikten med denne klubbmanualen er å gi en kortfattet introduksjon til hvilke verdier og retningslinjer Sparta Bragerøen (Spa/Bra) drives etter. Den er ment som et enkelt styringsverktøy for lagledere, trenere, foreldre og foresatte, styret og andre med en funksjon i klubben. Vi ønsker en klubb med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle.

Medlemsregistrering
Sparta/Bragerøen IL har per 31.12.2019 – 360 medlemmer inkludert foresatte som regnes som aktive medlemmer. Fra og med 2016 gikk vi over til å benytte systemet Superinvite som medlemsregister og dette ser ut til å fungere bra. Vi mener vi har god kontroll i forhold til registrering av medlemmer og kontingentbetalinger. Viktig at medlemsavgiften blir betalt da denne er grunnlag for tilskudd fra kommunen.

Økonomi
Regnskapet for 2019 endte med et underskudd på kr 84688,-, mot et budsjettert overskudd på kr 12.000, - Det som er den store forskjellen er avskrivninger på 96.000, - på kunstgressbanen. Totalt aktivert 480.000, - i 2017 avskrevet med 96.000, - i 2019. Hele regning på 480.000, - er betalt i 2017.


 Pr. 31.12.2019 hadde klubben kr 2.049.906,68 på konto fordelt på

  • Høyrentekonto                                                                       Kr        1.257.732,70
  • Fastrentekonto 12 mnd.                                                         Kr.          515.126,87
  • Konto for inntekter til opprettelse av 7er kunstgressbane      Kr                   25,69
  • Reservekonto                                                                         Kr                 601,23
  • Bedriftskonto                                                                          Kr          276.420,19

 

Inntektene for regnskapsåret 2019 er kr 69.753,- under i forhold til budsjett - følgende poster utgjør dette:
- Kommunale/offentlig tilskudd kr 65.590,- over budsjett
- Leieinntekter klubbhus kr 7.224,- under budsjett

Innbetalt medlems-/aktivitetskontingent er kr. 9.231,- lavere enn i 2018, og kr. 71.028, - under budsjett. Totalt antall medlemmer per 31.12.2019 er 360. (394 i 2018).
 

Kostnader for året ligger totalt ca. kr 31.637 over budsjett - noe poster har økt noe, andre har vært lavere.

2019 har for øvrig vært preget av stabil likviditet og god økonomisk kontroll. Regnskapet er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte økonomi ansvarlig, Anna Evensen, anneve2006@gmail.com.


Stoppen SK                          

Stoppen SK er en samarbeidsklubb. For Spa/Bras del trer spillerne over i Stoppen SK fra det året medlemmene fyller 13 år. Spa/Bra har en styreplass i Stoppen SK, og leder eller sportslig leder har mulighet til å delta på styremøtene

Klubbhus og baner 
Klubben har to lokaliteter å følge opp, Lier Stadion og Brakerøya.

Klubbhuset på Brakerøya leies ut med god hjelp fra Christin Ruth. Utleiepriser og informasjon finnes på vår hjemmeside. Det har vært godt med utleie i løpet av 2019. Det har vært leid ut til ulike arrangementer i helgene, samt foreldremøter og bursdager i ukedagene.

Spa/Bra huset ligger på leiet grunn, avtalen løp ut ved utgangen av året (2017). Styret (med advokat) var i 2018 i dialog med Drammen kommune angående forlengelse av leieavtalen. Forslag til leieavtale ble oversendt fra Drammen kommune mai 2019. Styreleder gjennomførte i januar 2020 møte med klubbens advokat vedrørende forslag til ny festeavtale, og klubbens advokat følger videre opp mot kommunen. 

Det er store driftskostnader på et gammelt klubbhus og en del vedlikehold. Klubbhuset vil kreve store investeringer og rehabilitering i årene som kommer. Arbeid med planer for oppgradering er forventet å starte når festeavtale er signert. Som en del av dette vil det være naturlig å kartlegge/definere behov og ønsker vedrørende klubbhus. 

I 2019 ble det utført tilsyn fra Eltilsynet og branntilsynet. Avvik som ble identifisert vedrørende det elektriske anlegget ble utbedret av Arro elektro. Avvik som ble identifisert vedrørende branntilsyn er lukket. Avvik identifisert fra branntilsynet var manglende eller ufullstendig systematisk gjennomgang av egen brannsikkerhet siste par år, samt manglende dokumentasjon på oppfølging av brannvarselsystem, ledelysssytem og slokkeutstyr.

Banen på Brakerøya har dessverre i liten grad vært tilgjengelig for Spa/Bra i 2019. Dette skyldes primært at kretsen har tildelt DBK og Drammen Strong mye tid på Brakerøya. Klubben ønsker at Spa/Bra blir tildelt mer banetid på Brakerøya.

Spa/Bra har en leie- og samarbeidsavtale med Stoppen for tilgang på arealer i bygget på Lier Stadion. Det har blitt opprettet et husråd med representanter fra begge klubber for å koordinere driften av bygget. 

Vi har fortsatt tilgang til å låne både møterom og storsal. Dersom man ønsker å reservere lokalene er det mulig via utleieansvarlig Christin Ruth.

Materiell og utstyr
Drakter, baller og vester står for størstedelen av utgiften. Viktig at alle lagene tar godt vare på det materiell som er utdelt. Alle baller skal navnes med lagsnavn, og bør telles jevnlig. Viktig at drakter brukes kun i kamp, og ikke til trening/fritid.

Torshov Sport er klubbens utstyrsleverandør.

Sponsorer
Consolvo er klubbens hovedsponsor. I tillegg til en årlig spons, gjør Consolvo et beløp tilgjengelig for å støtte spillere/medlemmer med økonomiske utfordringer.
I 2019 ble det forhandlet frem en ny innkjøpsavtale med Torhov Sport og Adidas. Vi benytter Adidas på det utstyret som kjøpes inn. Dette gjelder drakter, baller osv. Dette sikrer klubben gode priser på innkjøp av utstyr. Klubbens medlemmer får også rabatterte priser på utstyr. Klubben får også en prosentvis andel i kickback på utstyr som handles av medlemmene.
Det ble også i 2019 inngått en avtale med Flügger. Klubbens medlemmer får avslag på maling/utstyr, klubben får en kickback på dette.

Politiattester 
Trenere, lagledere og styret i Spa/Bra har enten gyldig fremlagt politiattest, eller søkt om dette.
Fra og med året 2018, er det ikke lenger slik at det skal fremvises ny politiattest hvert tredje år.

Fair Play
Det er laget fairplayholdninger som Spa/Bra ønsker skal ligge til grunn for alt sportslig arbeid i klubben. Holdningene ligger i klubbmanualen. Styret ønsker at alle lag skal ha fokus på fairplay på sine treninger. I tillegg fortsetter klubben og lagene rutinene om å stille kampverter på sine hjemmekamper, slik at spillere, motstandere, barn, dommere, trenerteam og foreldre føler den nødvendig rettferdighet og trygghet de har rett til på Spa/Bras hjemmekamper.
 Det ble forsøkt arrangert et trenerforum med Fair Play som tema ved Ståle Brandsrud. Dette ble ikke gjennomført grunnet for få påmeldte.

Tilsynsvakter
Året 2019 har foreldrene i Spa/Bra gjort en god innsats og stilt opp på utdelte tilsynsvakter. Samtlige lag fikk utdelt alle sine tilsynsvakter så fort tilsynsvaktansvarlig fikk disse fra Stoppen. Tidlig informasjon, samt at lagene fikk tilsynsvakt den dagen de selv spilte kamp, er noe som bør videreføres.

Jentefotballen 2019
Spa/Bra er en klubb som ønsker å sette jentemedlemmene i fokus. Det er opprettet en egen forumside for lagledere og trenere med jentelag.
Grunnet planlegging og gjennomføring av Spa/Bra 100års dagen ble det ikke organisert noen jentedag/turnering i 2019 slik intensjonen var.

Vi i Spa/Bra jobber for at jentefotballen skal opp og frem og på mest mulig rettferdig måte. Flere jentetrenere blir anmodet om å kommunisere sammen og gjerne delta som gjestetrenere for andre jentelag, slik at man kan dele på opptjent kunnskap. Både samtrening av forskjellige årskull og hospitering mellom jentelagene legges det til rette for og foregår med stort hell. Alle jenter skal bli sett i Spa/Bra og i tillegg få de utviklingsmuligheter de fortjener.

Utdanning
Spa/Bra tilbyr gratis trenerkurs for klubbens trenere arrangert av Buskerud Fotballkrets. Styret ønsker at hvert lag minimum skal ha en trener med trenerkurs/utdanning pr tiende spiller, det vil si at: 1- 10 barn = 1 trener med kurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30 barn = 3 trenere med kurs. Klubbens leder har også gjennomført UEFA B lisens.

Styret oppfordrer alle trenere til å gå på trenerkurs.

Dugnader 
Ingen inntektsbringende dugnader for klubben er gjennomført i 2019.

Det er gjennomført årlig vedlikeholds dugnad på klubbhuset på Brakerøya. Denne dugnaden går på rullering innad i klubben.

Jubileumsfest – Spa/Bra 100 år
I forbindelse med klubbens 100-års jubileum ble det planlagt en jubileumsfest i oktober 2019. Æresmedlemmer, trenere, lagledere og ildsjeler ble invitert til festmiddag på Svensefjøset i Lier.

Grunnet manglende oppslutning ble festen flyttet til og avholdt den 7. mars 2020. Det var ca 45 stykker som deltok. Ordfører og representant fra kretsen deltok også på markeringen.

Spa/Bra dagen 11 mai – 100 års jubileum
Klubbens 5. Spa/Bra dag ble avholdt den 11. mai 2019. Arrangementet var i kjent format med internkamper og aktiviteter som ansiktsmaling, skuddlaser og hoppeslott. I anledning 100-års jubileet ble det kiosk til sterkt reduserte priser og ekstra aktiviteter. Det ble satt opp en scene hvor 4everU og Endre Gryting hadde minikonsert, og Sirens hadde oppvisning. Håvard Paulsen deltok som konferansier. Dette ble veldig godt mottatt av både barn og voksne og dagen ble svært vellykket. Alle årskull, 2007 til 2014 var representert, og til sammen ble det ca. 50 ulike lag som deltok i treer-, femmer- og syver- fotball. Dagen ble en stor suksess.

Kommunikasjon og Web 
Anne-Marte Lind har tatt seg av publiseringer og oppdateringer på web. Det er satt i gang arbeid med å lage nye nettsider. Arbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av 2020. For øvrig er det Facebook kanalen som benyttes for løpende oppdateringer og informasjon. De fleste lagene bruker i tillegg Spond for påmelding til treninger, kamper og cuper.    

Årsberetning Sport
2019 sesongen har vært fylt med masse spennende og flott aktivitet. Vi har i løpet av sesongen fortsatt opplevd en økning i antall lag, medlemmer og aktive utøvere, spesielt i de yngre årsklassene. Klubben stilte på våren 2019 med 43 lag i seriespill og på høsten 44 lag.

I løpet av 2019 har vi hatt ca. 370 aktive barn i klubben.

2013 barna har deltatt på cuper og seriespill, samt at vi på høsten startet opp et lag for 2014 kullet, et mikslag gutter og jenter. 

Spa/Bra er et populært idrettslag med et jevnt tilsig av nye barn. Årsaken til dette, tror vi, er at Spa/Bra er en klubb som tilbyr et godt miljø, gode treningsfasiliteter, mange barn i Høvik skolekrets og at vi har mange ivrige og engasjerte foreldre/foresatte. Det er foreldrene/foresatte selv som er ansvarlige for gjennomføringen av treninger og kamper i seriespill og cuper. De foreldre som bruker time etter time, uke etter uke på̊ treningsfeltet eller i andre sammenhenger, er uerstattelig og har en unik verdi for vår klubb!

Dommere har vi som regel brukt fra aktive spillere i SSK eller andre interesserte ungdommer fra kretsen. Stoppen SK har en egen nettside «Dommerne på Stoppen» som vi bruker for å skaffe dommere. Vi har i tillegg en egen liste med kontaktinfo. hvor disse er utdannet gjennom dommerkurs.

Våre treningsfasiliteter med kunstgressbanen, spesielt KG7 som er senter for aktivitetene, gir barna veldig gode treningsforhold. I tillegg har vi etablert et samarbeid med Drammen Strong og Drammen Ballklubb om Brakerøyabanen, slik at vi også her har treningstid og muligheter. 

Alle lag har i løpet av sesongen fått tilrettelagt minst en trening i uka på kunstgresset på sommerstid. 

På vinterstid er det lagene fra årsklassene 2010‐2008/2007 som har fått tilrettelagt trening utendørs. Dette er basert på et enstemmig styrevedtak. 

Alle lag har fått tildelt treningstid innendørs, der hovedfokuset også i år har vært på ballsidighetstrening innenfor forskjellige ballaktiviteter.

Flere trenere fullførte barnefotballdelen av NFFs Grasrot C‐lisens kurs i løpet av 2019, del 1 og del 2, og vi ønsker enda flere foreldretrenere velkommen til å ta dette kurset.

Vi har som mål at minst en person/trener for hvert lag har barnefotballdelen av C-trenerkurset.

Utdanning og kompetanseheving er alltid et viktig satsningsområde som det må jobbes kontinuerlig med. 

Selv om det fylles på med nye kurs, forsvinner også stadig folk med kompetanse ut, slik at dette er et konstant satsningsområde.

Vi opplever også at vår SpaBra‐dag fortsatt er en ubetinget suksess! Her er tanken at hele klubben samles til fotballaktivitet og andre aktiviteter en hel dag, med spill mot hverandre og gjerne på tvers av lag/kjønn. 

Vi forsøker også få til en mamma/pappakamp, samt trenerkamp. 

Dette er spesielt populært hos barna.

Veien er alltid målet i Spa/Bra, og sesongen 2019 har vært preget av gode opplevelser, stort engasjement og masse aktiviteter både på trening og i kamper.

LAGSBERETNINGER 2019 

JENTER 2014:

Dette herlige laget kom sammen for første gang våren 2019. Guttene i 2014-kullet hadde allerede dannet lag, og vi ønsket å gi jentene en litt myk start på idrettskarrieren ved la dem eksperimentere med mange ballspill og utvikle ballfølelse gjennom lek og moro. Derfor har vi kalt laget Spa/Bra ballspill 2014 og laget består i dag av 21 medlemmer fra flere barnehager. Gjennomsnittlig oppmøte på treningene har vært ganske stabilt rundt 14 glade jenter og et par storesøstre. Treningene består foreløpig av blant annet fotball, håndball, innebandy, basketball, hinderløype og Haien kommer. Gjennom året har vi sett stor fremgang i ballsidighet så vel som stor spillglede, mestringsfølelse og samhold. Å bli kjent med andre barn som de snart skal begynne på skole med, er også en stor gevinst for barna. Trenergruppa består av fire faste dedikerte trenere med hovedtrener Christian Magnus Fredheim i spissen og ellers bidrar foreldrene på rundgang og ved behov. I 2020 skal vi begynne med seriespill og delta på Liungen Cup for første gang, vi ser frem til en morsom sesong for seksåringene.

Hilsen lagleder Mads

GUTTER / JENTER 2013:

Spa/bra 2013 består av ca 50 aktive gutter og jenter.

I 2019 spilte vi seriespill 3er og stilte med 7 lag hvor vi spilte sammen gutter og jenter. I tillegg til dette deltok vi på Liungen cup og MIF høstcup.

2019 var siste året hvor gutter og jenter spiller sammen, fra neste år kommer vi til å stille eget jentelag i seriespill og cuper. 

Vi trener sammen en gang i uken. Gutter og jenter har samme treningstid, men vi deler slik at aktiviteten er delt.  

GUTTER 2012

Året startet med trening innendørs hver torsdag i Lierhallen.

Ivrige gutter, mye gøy og moro.

Nå teller vi 37 spillere, og 9 trenere. Varierende antall, og noen kommer mens noen går…

Mange av spillerne er dessuten med på FFO ved siden av, så det blir en del fotball!

Vi startet kamp-/cupåret med cup i Hokksund i mars, og kjørte felles i buss. Det var stas!

Ellers seriespill både vår- og høstsesong, med utetrening hver uke hele sommerhalvåret. Hadde også et 5-erlag slik at de ivrigste kunne være med på det ved anledning.

I september deltok vi også på Kiwi-cup, og i vinter deltar vi på Lille Blå-cup.

I oktober fikk vi dessuten med oss SIF-Lillestrøm, som et sosialt treff og høstavslutning.

Viktig at vi har det gøy og alle føler seg inkludert!!

Geir Cato, stolt lagleder

GUTTER 2011:

Vi har gjennom 2019 vært en stabil gjeng med 29 barn og 13 trenere.

I vintersesongen var vi med i vinterserien i Talentgården. På vårsesongen var vi med på Hokksund Cup, Asker Cup, Spa/Bra dagen og Liungen cup. På høsten var vi med på Vollen Cup.

I både vår- og høstsesongen hadde vi påmeldt fire lag i seriespillet. På høsten hadde vi i tillegg meldt på ett lag i seriespill mot 2010 barn som alle som ønsket kunne være med på.

Rett før sommerferien arrangerte vi mammakamp mot barna der mammaene dro i land seieren med en knepen 5-4 seier. Etter sesongen arrangerte vi foreldrefest på Brakerøyahuset med nesten 40 foreldre til stede, kjempegøy!

Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Håkon Wibe-Lund og Njål Breivik og med god hjelp fra Andreas Aaberg, Bjørnar Dahler, Espen Moe, Eirik Spillum, Eirik Øyasæter, Kjetil Amundsen, Stephen Fulford, Ruben Kornmo, Vinh Ngyuen, Ronny Omdahl og Martin Wøien Gilhuus (lagleder).

Vi er veldig heldig som har en særdeles dyktig hovedtrener som også jobber som fotballtrener på heltid. Dette har gjort at vi har gjennomgående veldig gode treninger. I tillegg har vi mange trenere i støtteapparatet som bidrar til tett oppfølgning av alle fotballspillerne våre og gir en veldig god dekning av trenere på kamper og i cuper.

Vi gleder oss til en ny sesong!


GUTTER 2010;

Vi startet 2019 sesongen som med Lyn Kick-Off cup allerede i februar. Dette ble en flott og samlende start på sesongen og gutta fikk bryne seg på mange gode kamper mot Oslo lag.

Vi har fortsatt hatt ca 30 gutter aktivt med på trening og kamp gjennom året som har gått. Vi har fortsatt rulleringen av lagsammensetning slik at vi når målet om at alle skal få spille med alle i løpet av årene med barnefotball i SpaBra. For sesongen 2019 hadde vi ett system med tre påmeldte lag i 7er fotball spill. Lagene var ikke faste og vi kjørte ett rullerende system fra kamp til kamp. I tillegg til seriespill så var lagene med på Liungen Cup, Kiwi Cup, Frigg Cup og Fossum cup.

Planleggingen for 2020 sesongen er godt i gang.

Vh Petter

GUTTER 2009:

Sesongen startet, tradisjonen tro, med Lille Blås vinteraktivitetsserie på Sundland.   Deretter var vi med på Åssia-cup i juni, Sandar-cup i august, Kiwi-cup i Solbergelva i september og MIF-cup i november. 

Det er første gang vi har vært på Sandarcup, dette var også vår første overnattingscup. Gutta spilte fotball både lørdag og søndag, og overnattet i telt og lavvoer på hytta til en av gutta på laget. Gutta storkoste seg med en fotballhelg med gode venner, bading, grilling og lek. Denne turen var en suksess for både spillere og trenere. 

Dette var første sesong med 7’er-fotball, og overgangen ble nok litt større enn forventet, da gutta har opplevd større motstand enn de har vært vant til. 

Som vanlig avsluttet vi sesongen på Lucky Bowl på Åssiden etter MIF-cup. Gutta koste seg med bowling og pizza, og ble premiert for god innsats i sesongen som har vært. 

Vi har hatt 28 gutter til disposisjon denne sesongen, vi hadde tre lag i serien. Trenerteamet er det samme med hovedtrener Øivind Syvertsen i spissen. Alle trenerne kjenner gutta godt, og gjør en bra jobb!

Anders Mathern
Lagleder G2009


GUTTER 2008:

2019 har vært en spennende og aktiv sesong, med to stabile lag, som for det meste har vist gode fotballevner og ballkontroll. Alle treningene foregår utendørs, og det skal være veldig mye vær for at dette ikke gjennomføres. Guttene viser også at de er ivrige på tross av kulde og regn, og stiller opp på trening uansett!

G2008 har fått hele 6 nye spillere ila sesongen, og noen frafall, og teller i dag 24 gutter.

Vi har ivrig deltatt i flere cuper hvor vi har slått godt fra oss, og også vist oss verdig i en del 9´er-oppgjør mot eldre lag. Alle ser nå frem til å kunne spille 9´er fremover.

Trener-teamet er fortsatt solid forankret, med de samme pappaene som har vært med i alle år; Tommy Thoresen, Einar Thorsteinsson, Thomas Thorkildsen, Gert Wallem og Per Arne L. Odde. 

Anita Cummings bidrar som sosialt- og dugnadsansvarlig, og Fredrik Kirkeng som oppmann.


JENTER 2012:

J-2012 har hatt en fin sesong med både seriespill, og cuper. Antall spillere har vært stabilt hele sesongen, og vi ligger fast på rundt 17-20 jenter.

Det er godt oppmøte på treninger, og både barn og trenere gjør en strålende jobb. Vi er glade for å være ferdige med 3,er fotball, og ser frem mot 2020 hvor vi skal debutere med 5'er.

 

JENTER 2011;

I 2019 har vi hatt ca 20 spillere. Det er en ivrig gjeng, der ferdighetsnivået ligger høyt.

Seriekamper: 42 kamper

Cuper: Røa, Liungen og Sandar

Trening: 1 dag per uke

Generelt nivå til alder og jenter: øvet

Laget består av 19 spillere fra Høvik og 1 fra Gullhaug.

 

JENTER 2010:

I kullet jenter født 2010 er det ca. 22 jenter som spiller fotball. 

Gjennom hele 2019 har vi hatt én trening i uka, samt deltatt i serien med 3 lag. 

Vårt fokus på treningene og kamper er å dyrke frem ekte idrettsglede og samhold. 

Jentene har i tillegg til serie og 4 cuper gjennomført sosiale arrangement som publikum i NRK på Ramm, ferdig, gå og maskotter for Strømsgodset mot Molde. Vi har vært på overnattingscup på Tjøme.

Gledelig for 2020 er at 5 nye har startet.

 

 JENTER 2009: Har ikke lag.


JENTER 2008:

Nok et fotballår er over for våre havfruer. 

Det har vært et variert år med både seriespill, cuper og sosiale ting. 

Vi spilte i vinterserien inne i Talentgården på Sundland i vinter, før vi hadde to lag i serien ( et i 08 og et i 07) på våren. 

Vi har dessverre hatt en del frafall dette året og vi klarte bare å stille et lag i seriespill høsten 2019. Vi har hatt noe samtrening med Stoppen jenter 08 både inne vinteren 2019 og ute høsten 2019. 

Ting vi har gjort: 

Februar var vi på O`learys å så fotballkamp og spiste mat. 

I Mai var vi med på Spabra dagen med et lag. 

I juni var det Liungencup og vi hadde med to lag. 

16 – 18 august var jentene på overnattingscup i Porsgrunn – kjempestas. Mange fine opplevelser, med kamper, badeland og hygge. 

Cup`n vi skulle vært med på i høst måtte vi dessverre avlyse da de byttet kampdag og det da ble vanskelig å stille lag. 

I november var vi på O`Learys å så på fotballkamp og spise mat for de som kunne. 

Desember var vår årlige nissefotball med barn og foreldre i skjønn forening – avsluttet med kaker og brus. 

Vi er pr 2020 kun 11 jenter som spiller fotball – så fremtiden er litt uavklart for hvordan våren vil se ut. Men vi har de beste jentene ever 😊 

Hilsen trenerer og lagleder.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline