Årsberetning 2017

Postet av Sparta/Bragerøen IL den 15. Mar 2018

SPARTA/BRAGERØENS

54.ÅRSMØTE

22. Mars 2018 kl 19:00

BRAKERØYA KLUBBHUS

 

170315 Årsberetning Sparta Bragerøen IL 2017.docx

 

 

SAKSLISTE

 • Godkjenne de stemmeberettigete
 • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 • Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Behandle idrettslagets årsberetning
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne saker
 • Fastsette medlemskontingent
 • Vedta idrettslagets budsjett
 • Valg av nye styremedlemmer og valgkomite

 

 

 

STYRETS BERETNING 2017

Styret har bestått av:

Leder:                                                                                    Vikram Gupta

Nestleder (Jenteansvarlig):                                                   Henrik Helstrup

Økonomiansvarlig:                                                                Anna Evensen

Styremedlem (Sport):                                                            Erlend Leirvik

Styremedlem (Kommunikasjon / anlegg):                            Henriette Haugen

Styremedlem (Materiell):                                                     Per Arne Odde

Styremedlem (Tilsynsvakter / politiattestansvarlig):            Iselin Christiansen

Styremedlem (Utdanning / Fairplay):                                    Rune Sandmoe

Styremedlem (Dugnad- og arrangement / Sekretær):          Kjetil Sjølie Strand

 

 

Aktivitet

I perioden mellom årsmøtene i 2017 og 2018 har det vært avholdt i alt 7 ordinære styremøter. Oppmøtet på styremøtene har vært noe varierende, men styret har alltid vært beslutningsdyktige. Styret er arbeidende med ulike ansvarsområder, og i tillegg til de ordinære styremøtene har det vært avholdt en rekke separate arbeidsmøter i forbindelse med ulike saker som styret har jobbet med gjennom året.

I tillegg har vi vært representert i styremøter i Stoppen SK, husrådet ved Lier Stadion. Det er gjennomført 2 trenerforum.

Klubbmanualen for SpaBra ble ble oppdatert, og publisert på klubbens websider i september 2017. Hensikten med denne klubbmanualen er å gi en kortfattet introduksjon til hvilke verdier og retningslinjer Sparta Bragerøen (SpaBra) drives etter. Den er ment som et enkelt styringsverktøy for lagledere, trenere, foreldre og foresatte, styret og andre med en funksjon i klubben. Vi ønsker en klubb med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle.

 

Medlemsregistrering

Sparta Bragerøen IL har per 31.12.2017 – 295 medlemmer inkludert foresatte som regnes som aktive medlemmer. Fra og med 2016 gikk vi over til å benytte systemet Superinvite som medlemsregister og dette ser ut til å fungere bra. Vi mener vi har god kontroll i forhold til registrering av medlemmer og kontingentbetalinger. I 2017 er det færre medlemmer som har betalt aktivitetsavgift. Det foreslås en moderat endring i aktivitetsavgift for 2018 for å kompensere for økte kostnader.

 

Økonomi

Regnskapet for 2017 endte med et underskudd på kr 17.000, mot et budsjettert overskudd på kr 4.500. Det mest betydelige avviket er avskrivninger på kr 80.000 på kunstgressbanen. Dette er total aktivert kr 480.000 og avskrevet med kr 80.000 i 2017. Hele regningen på kr 480.000 ble betalt i 2017.

Pr. 31.12.2017 hadde klubben kr 2.113.473 på konto fordelt på:

 • Høyrentekonto                                                                      kr 1.251.931
 • Fastrentekonto 12 mnd.                                                       kr 509.196
 • Konto for inntekter til opprettelse av 7er kunstgressbane kr 26
 • Reservekonto                                                                        kr 594
 • Bedriftskonto                                                                         kr 371.724

Inntekter for regnskapsåret 2017 ligger kr 78.904 over budsjett. Dette skyldes primært større inntekter fra LAM midler, bingolisens og utleieinntekter. Innbetalt medlems-/aktivitetskontingent er kr. 62.646,- lavere enn i 2016, og kr. 56.446,- under budsjett. Antall medlemmer per 31.12.2017 er 295. (310 er i 2016). Færre medlemmer har betalt aktivitetsavgift.

Kostnader for året ligger total ca. kr 98.439 over budsjett. Noe poster har økt noe, andre har vært lavere. Av økte kostnader er som nevnt avskrivninger som ikke ble budsjettert det viktigste (kr 80.000). I tillegg kommer økte driftskostnader for 11’er kunstgressbane, økte kostnader for seriedeltagelse på grunn av 3er fotball, og dommerutgifter som følge av flere 9er lag.

2017 har for øvrig vært preget av stabil likviditet og god økonomisk kontroll. Regnskapet er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte økonomi ansvarlig, Anna Evensen, anneve2006@gmail.com.

 

Stoppen SK

Sparta Bragerøen og Liungen I.L. gikk sammen om å stifte Stoppen SK i forkant av sesongen 2013, som en samarbeidsklubb for de eldre årstrinnene. Fra 01.01.2016 besluttet Liungen i helhet å slå seg sammen med Stoppen SK.  For SpaBras del trer spillerene over i Stoppen SK fra det året medlemmene fyller 13 år. SpaBra har en styreplass i Stoppen SK, og sportslig leder eller leder har deltatt på styremøtene.

 

Klubbhus og baner

Klubben har to lokaliteter å følge opp, Lier Stadion og Brakerøya.

Klubbhuset på Brakerøya leies ut med god hjelp fra Christin Ruth. Utleiepriser og informasjon finnes på vår hjemme side. Det har vært godt med utleie i løpet av 2017, på begynnelsen av året var det leid ut på torsdager til Introduksjonssenteret. Det har også vært leid ut til ulike arrangementer i helgene, samt foreldremøter og bursdager i ukedagene.

SpaBra huset ligger på leiet grunn, avtalen løp ut ved utgangen av året (2017). Styret er i dialog med Drammen Kommune angående forlengelse av leieavtalen. Det er store driftskostnader på et gammelt hus og en del vedlikehold. Klubbhuset vil kreve store investeringer og rehabilitering i årene som kommer. Styret er i dialog med Drammen kommune om oppgradering, og er i gang med å søke om spillemidler til rehabiliteringen. Drammen kommune vil gjerne hjelpe til med å få satt i stand huset, styret vil sammen med kommunen sette seg ned og se på planene.

Banen på Brakerøya har dessverre i liten grad vært tilgjenglig for SpaBra i 2017. Dette skyldes primært byggearbeider ved Øren banen som har ført til at Drammen Kommune har tildelt DBK mye tid på Brakerøya. Vi håper dette bedrer seg når prosjektet på Øren er ferdig, og at vi igjen vil få mer banetid på Brakerøya.

Fra 01.01.2017 tok Stoppen SK over leieforholdet med Lier Kommune for lokalene på Lier Stadion, og SpaBra inngikk samtidig en leie- og samarbeidsavtale med Stoppen for tilgang på arealer i bygget. Det har blit opprettet et husråd med representanter fra begge klubber for å koordinere driften av bygget. Noe opppussing og oppgradering har blitt gjennomført i løpet av året og noe mer planlegges.

Vi har fortsatt tilgang til å låne både møterom og storsal. Dersom man ønsker å reservere lokalene er det mulig via utleieansvarlig Cristin Ruth.

 

Materiell og utstyr

Styret og klubben har de siste årene hatt fokus på å få bedre kontroll med utstyr for å redusere svinn og kostnader for utstyr. Vi mener vi har lykkes godt med dette så langt. Det er likevel viktig å huske på at kostnader til materiell er en betydelig ugift hvert eneste år. Lagene oppfordres derfor til å ta godt vare på det materiell som er utdelt. Viktig at drakter brukes kun i kamp, og ikke til trening/fritid. Alle lag skal pt ha det de trenger av materiell.

 

Sponsorer

SpaBra og Stoppen SK  signerte en reforhandlet avtale med Consolvo som hovedsponsor  sommeren 2015. Avtalen løper i 5 år og gjelder fra 01.01.2016 til ut år 2020. I tillegg gjør Consolvo et beløp tilgjengelig for å støtte spillere/medlemmer med økonomiske utfordringer.

I 2016 ble det forhandlet frem en ny innkjøpsavtale med Torhov Sport og Adidas. Vi fortsetter å benytte Adidas på det utstyret som kjøpes inn. Dette gjelder drakter, baller osv. Dette sikrer klubben gode priser på innkjøp av utstyr. Klubbens medlemmer får også rabatterte priser på utstyr.

Avtalene over løper fortsatt. Det ble ikke inngått noen nye sponsor avtaler i 2017. 

 

Politiattester/Utdanning

Alle trenere, lagledere og styret i SpaBra har enten gyldig fremlagt politiattest, eller søkt om dette. Det er innhentet politiattester fra de nyoppstartede lagene. Politiattester følges opp løpende ut ifra mottatte treneroversikter.

SpaBra tilbyr gratis trenerkurs for klubbens trenere arrangert av Buskerud Fotballkrets. Vi jobber hvert lag minimum skal ha en trener med trenerkurs/utdanning pr tiende spiller, det vil si at: 1- 10 barn = 1 trener med kurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30 barn = 3 trenere med kurs.

 

Fair Play / Alle Jenter på banen

I 2017 har vi i SpaBra jobbet for og opprettholde vår status som en god Fair Play klubb. Derfor har vi på alle våre hjemmekamper kampverter. Alle lag skal ha fått utdelt FairPlay effekter som kampvert vester og kort med foreldre regler. Alle alle lag skal føle seg velkomne når de skal møte lag fra SpaBra.

Vi er en «Alle jenter på banen» klubb, og vi i SpaBra jobber hardt for at jentefotballen skal opp og frem. Det jobbes med å få til en egen dag for alle jentespillerne i SpaBra. Dette arrangementet ser vi for oss vil bli gjennomført til en helgedag i løpet av høsten 2018

 

Dugnader

Det har ikke blitt gjennomført obligatoriske dugnader fra klubbens side i 2017, utover bistand til gjennomføring av SpaBra dagen – som generer noe inntekter til klubben.

 

Arrangementer – SpaBra-dagen

Den tredje Spa/Bra-dagen i rekken, ble også den mest besøkte. Mulig det skyldtes at vi flyttet arrangementet på vårparten, som et slags kick-off, i stedet for rett etter sommerferien. Mulig det skyldtes at det ble gjennomført på Lier Stadion. Eller mulig det skyldtes at været var nydelig og humørene deretter. Men det viktigste av alt var at hundresvise av små og store koste seg på denne flotte klubbdagen vår. I takt med tidligere år kunne vi tilby hoppeslott, lasermåling av skudd, triksekonkurranse, utlodning av mange spennende premier, ansiktsmaling, brennheit kiosk, humørfylte og småseriøse showkamper med mammaer, pappaer og trenere involvert og, aller viktigst, fotballkamper mot yngre og eldre lag. Og som vanlig, ble det utgående alderskullet premiert for lang og tro tjeneste. Kjempestas!

Målet med dette arrangementet er å skape en begivenhet, like sosial som sportslig. Vi ønsker å legge til rette for at barn og voksne blir bedre kjent med hverandre på tvers av lag, kjønn og vennekretser, og samtidig ha det knall moro både på og utenfor banen. Vi mener at vi har lykkes med dette, og Spa/Bra-dagen har blitt en super tradisjon som bidrar til gode opplevelser og godt miljø rundt klubben, samt klubblojalitet og klubbsjel som man kan høste fruktene av i fremtiden.

   

Kommunikasjon og Web

Ståle Carter Arka tredde ut av styret ved årsmøtet 2017, men har likevel bistått oss med publiseringer og oppdateringer på web. Klubbmanualen har bl.a. blitt oppdatert og publisert på hjemmesiden i løpet av året. Forøvrig er brukes mest Facbook for publiserin og informasjon. Spond er også en app som brukes av de fleste lag for påmelding til treninger, kamper og cup’er.

 

Årsberetning sport

Sesongen 2017 ble en sesong fylt med masse fin og god aktivitet. Vi har nok en gang i løpet av sesongen opplevd en økning i antall lag, medlemmer og aktive utøvere innenfor aldersgruppen 6-12 år. Klubben stilte høsten 2017 med 36 lag i seriespill, en stor økning fra 2016 innenfor nevnte årsgruppe. Vi har i løpet av 2017 hatt ca. 380 aktive barn i klubben. Vi har fått startet opp kull for 2011 som har deltatt i cup og seriespill, og vi har også fått startet opp årskull 2012 for både gutter og jenter, og i tillegg har vi fått i gang en allidrettsgruppe med 2013 barn blandet med gutter og jenter som har fått tildelt en time per uke inne i Høvikhallen denne vinteren. Det er til nå den tidligste oppstarten i SpaBra. Jentekullet 2009 har vært aktiv og oppegående i sommer- og høstsesongen, slik at for 2017 så har vi hatt samtlige årskull gutter og jenter aktive. Vi håper dette fortsetter inn i 2018!

SpaBra er et populært idrettslag med et jevnt tilsig av nye barn. Dette kan sees i sammenheng med at vi som klubb tilbyr et godt miljø, gode treningsfasiliteter og at vi har mange ivrige og engasjerte foreldre og foresatte. Det er foreldrene og de foresatte selv som er ansvarlige for gjennomføringen av treninger og kamper i seriespill og cuper. Alle foreldrene som bruker time etter time, uke etter uke på treningsfeltet eller i andre sammenhenger til det beste for barna er uerstattelig og har en unik verdi for vår klubb!

Dommere har vi som regel brukt fra aktive spillere i SSK eller andre interesserte ungdommer fra kretsen. Vår samarbeidsklubb Stoppen SK har en egen nettside «Dommerne på Stoppen» som vi kontakter for å skaffe dommere. Vi har i tillegg en egen liste med kontaktinfo og disse er også utdannet gjennom dommerkurs. Våre treningsfasiliteter med kunstgressbanen som senter for aktivitetene gjør opplevelsen og miljøet for barna meget godt. Vi har også fått benyttet vår fantastiske 7’er kunstgressbane i år som gir oss fantastiske treningsforhold og større muligheter. I tillegg har vi etablert et samarbeid med Drammen Strong og Drammen Ballklubb om Brakerøyabanen slik at vi også her har treningstid og muligheter, men denne har vært sterkt benyttet av kretsen ifht til kamper da Ørenbanen også i år har vært under under ombygging.

Alle lag har i løpet av sesongen fått tilrettelagt minst en trening i uka på kunstgresset på sommerstid. På vinterstid er det lagene fra årsklasse 2006-2008 som har fått tilrettelagt trening utendørs. Alle lag har fått tildelt treningstid innendørs, der hovedfokuset også i år har vært på ballsidighetstrening innenfor forskjellige ballaktiviteter.

Noen flere trenere fullførte også i år barnefotballdelen av NFFs C-lisens kurs i løpet av 2017, del 1 og del 2. Vi har som mål at minst en person/trener for hver årsklasse har barnefotballdelen av C-trenerkurset. Utdanning og kompetanseheving er et viktig satsningsområde, som det jobbes kontinuerlig med. Selv om det fylles på med nye kurs, forsvinner også stadig folk med kompetanse ut, slik at dette er et konstant satsningsområde.

Vi opplever også at vår SpaBra-dag fortsatt er en ubetinget suksess! Her er tanken at hele klubben samles til fotballaktivitet en hel dag med spill mot hverandre og gjerne på tvers av kull. I tillegg spiller de voksne i form av lagledere, trenere, styret etc mot hverandre som gir en herlig inkluderende og samlende stemning. Dette fortsetter å være en fast tradisjon i klubben.

Veien er alltid målet i SpaBra, og sesongen 2017 har vært vår vei mot målet i form av gode opplevelser, stort engasjement og masse aktivitet både på trening og i kamper i henholdsvis seriespill/cup. Aktiviteten i seg selv er vår «vei» og den har vært god, inkluderende og aktivitetsfull for våre SpaBra-barn!

 

Jenter 2012

Jenter født i 2012 er et relativt ferskt lag. De hadde sin aller første trening i oktober 2017 og mange av jentene var nok spente på hvordan dette skulle bli.  Dette skulle vise seg å bli en stor suksess og jentene synes det er super kult. Ryktene spredte seg derfor raskt og etter 2-3 måneder var vi plutselig godt over 20 stk.  Innsatsen fra barna er det ingenting å si på, det er full gass i både hinderløyper og på hjørnefotball. Det hender riktignok at konsentrasjonen glipper litt og noen finner ut at de skal klatre litt i ribbeveggen, slå litt hjul osv, men her snakker vi tross alt om 5 og 6 åringer. Trenerteamet har gjort en fantastisk innsats med å få jentene til å trives og finne aktiviteter som slår an. Det er nå påmeldt 4 lag til seriespill.

Hilsen lagleder J2012, Marianne Løvgaard

 

Gutter 2011

Håkon Wibe-Lund og Njål Breivik dro i gang fotballtreninger for 2011 årgangen i Lierhallen senhøsten 2016. Det ble umiddelbart et populært tilbud og vi var ca 20 barn på hver trening gjennom vinteren. Etter at allidretten var ferdig til påske og vi begynte med utetreninger, ble vi raskt ca 35 barn på laget. Vi har vært mellom 25 og 30 barn på hver trening gjennom hele året. Heldigvis var det mange foreldre som ville være med i støtteapparatet og gjennom sesongen har vi hatt mange som har bidratt på treninger, cuper og kamper som har gjort at alle barna blir sett og involvert.

 På våren var vi med på MIF cup, SpaBra dagen og Liungen cup. I tillegg hadde vi påmeldt fem lag i seriespillet. Etter sommeren var vi med på Kiwi cup og MIF cup samt at vi nå hadde syv ulike lag med i seriespillet. Sesongavslutningen ble markert med en svært høylytt gjeng på Peppes Strømsø før vi gikk i samlet flokk på Godsetkamp (seier mot Tromsø). Høydepunktet var nok imidlertid årets siste trening søndag 29. oktober som foregikk på selveste Gamle Gress (til banemannens store irritasjon) i flott høstsol og med påfølgende besøk i garderoben. Mange fornøyde barn og voksne etter den treningen!

Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Håkon Wibe-Lund og Njål Breivik og med god hjelp fra Andreas Aaberg, Bjørnar Dahler, Espen Moe, Eirik Spillum, Kjetil Amundsen, Stephen Fulford, Ruben Kornmo, Vinh Ngyuen og Martin Wøien Gilhuus (lagleder).

Vi har en herlig gjeng med barn som har vokst både som fotballspillere og som mennesker det første året i SpaBra. Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Jenter 2008 – SpaBra Havfruer

Havfruene har igjen lagt bak seg et aktivt og innholdsrikt år med mye fotballglede. Vi har vært rundt. 20 aktive jenter og dertil aktive foreldre. To hovedtrenere og to-tre hjelpe trenere og en lagleder har stått på for å gi jentene et godt tilbud J.

Våren 2017 startet med cup inne i Telenor arena i februar med høyt tempo og trøkk. Vi har også deltatt på Mif cup, Liungen cup, Kiwi cup og avsluttet med Tjøme jentecup med overnatting i oktober – Dette var stor stas for jentene og foreldre.

I serien vår 2017 stilte vi med tre 5’er lag og jentene leverte masse mål og godt samspill. I mai hadde vi pannekakekveldsmat etter trening, og sommeravslutning med foreldrekamper og snacks ute etter trening i juni. I høstsesongen stilte vi med to 5’er lag i 2008 serien og et 7’er lag i 2007 serien. Vi rullerte på jentene så alle spilte på alle lag i løpet av sesongen. Dette var veldig utviklende for alle jentene og vi så at flere tok ansvar både på 7’er og 5’er og leverte flotte kamper med godt spill.

Sesongen ble avsluttet i november med bowling og pizza. Havfruene hviler ikke på laurbærene og vi deltok med de som ville på vinterserie i 7’er inne på Sundland med stor iver. Før jul avsluttet vi som vi pleier med nissefotball – foreldrekamp og pepperkaker J.

Vi er super stolte av de flotte jentene våre (og foreldrene) som står på og bidrar til at Havfruene er en herlig bukett med ivrige jenter som også deltar på fotballskoler, FFO og andre idretter.

 

Gutter 2008 – SpaBra Ninja

2017 sesongen har vært en artig sesong der vi hadde tre 5´er-lag i serien, samt et 7´er-lag mot gutter et år eldre enn våre. På 5´erl briljerte de ofte, og Ninjaene fikk ofte kjenne på seiers-følelsen gjennom sesongen.  Da var det greit å møte litt tøffere motstand på større 7´er-bane, for de som ønsket det. Samt at vi også er noe mer forberedt på det som møter oss i inneværende sesong.

Det har vært deltagelse på både Liung-cup, Solberg-cup, Manglerud Cup og MIF-cup, i tillegg til SpaBra-dagen.

En ivrig foreldregjeng skal ha skryt for å stille stabilt på sidelinja for å heie gutta frem under kampene, det setter gutta og trener-teamet stor pris på! Juleavslutning med voksne og barn-kamper er fortsatt populært J.

Laget for øvrig er veldig stabilt, et par tilskudd og et par frafall på tampen, men vi teller fortsatt 24 ivrige gutter.

Trener-teamet holder også stand; Tommy Thoresen, Gert Wallem, Thomas Thorkildsen og Per Arne Odde , samt lagleder Fredrik Kirkeng har utviklet et tett og solid samarbeid over de siste årene, og vi har i tillegg fått med oss en ekstra trener i Einar Thorsteinsson som har bidratt veldig godt på utetreningene nå i vinter.

Vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong!

 

Jenter 2006 - Vikings

Spa/Bra Vikings J2006 er en gjeng med 16 blide og energiske jenter. De har spilt seriekamper vår og høst og deltatt på Liungencupen, Spa/Bra dagen, Kiwicupen og Tjømecupen med overnatting som en fin avslutning av høstsesongen.

Den årlige juleavslutningen ble også avholdt før man tok juleferie etter en aktiv, morsom, og innholdsrik sesong.

Laget fikk også et hyggelig tilskudd av 2 nye spillere på laget på tampen av året.

 

Gutter 2006

G2006 består av 30 barn, 7 trenere og 1 lagleder. Vi trener 2 ganger i uken, ute, hele året. Vi har deltatt på seriespill med 3 jevne lag. Høydepunktet var vår første overnattingscup, Fjordline Cup i Porsgrunn, hvor alle spillerne var med»
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline